Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo

  26/11/2013 16:27 PM


   

  1.Thông tin đơn vị:

  - Địa chỉ đơn vị: Tầng 10, nhà hành chính A1, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 36 Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

  - Số điện thoại: 0936.689.969

  - Email: ttkhaothi@ajc.edu.vn; dbclhvbctt@gmail.com; bophandbcl2016@gmail.com.

  2. Lịch sử hình thành và phát triển

   Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo được thành lập theo Quyết định số 876/QĐ-HVCT-HCQG ngày 26/4/2012 của Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh (nay là Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh).

   Căn cứ thay đổi cơ cấu tổ chức của toàn Học viện, ngày 30/9/2019, Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã ban hành Quyết định số 4237-QĐ/HVBCTT về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Trung tâm Khảo thí và Kiểm định chất lượng đào tạo.

  Ngày 29/4/2022, căn cứ Quyết định số 9019-QĐ/HVCTQG về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Trung tâm Khảo thí và Kiểm định chất lượng đào tạo được đổi tên thành Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo.

  Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo có chức năng tham mưu, giúp Ban Giám đốc quản lý công tác Khảo thí, Đảm bảo chất lượng và Kiểm định chất lượng đào tạo; thực hiện các hoạt động về công tác Khảo thí, Đảm bảo chất lượng và Kiểm định chất lượng đào tạo theo quy định.

  3. Cơ cấu tổ chức

  Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo được chia làm 02 bộ phận:

  - Bộ phận Khảo thí

  - Bộ phận Đảm bảo chất lượng

  Hiện nay, Lãnh đạo Trung tâm gồm 03 đồng chí:

  1. PGS,TS. Nguyễn Thị Ngọc Hoa - Giám đốc Trung tâm
  2. ThS Nguyễn Viết Sơn - Phó Giám đốc Trung tâm.
  3. ThS Đinh Xuân Phi - Phó Giám đốc Trung tâm.

  4. Chức năng, nhiệm vụ

  4.1. Thực hiện hoạt động quản lý nhà nước về công tác khảo thí

  4.1.1. Tham mưu công tác khảo thí

  a) Về ban hành quy định công tác đề thi, tổ chức thi và chấm thi;

  b) Về quy trình tổ chức thực hiện việc ra đề thi, tổ chức thi và chấm thi;

  c) Về công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác khảo thí.

  4.1.2. Tổ chức thực hiện công tác khảo thí

  a) Xây dựng hệ thống biểu mẫu và tài liệu hướng dẫn về công tác đề thi, tổ chức thi và chấm thi.

  b) Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác khảo thí định kỳ hàng năm tại Học viện.

  c) Chủ trì thẩm định ngân hàng câu hỏi, phân tích kết quả thi và độ tin cậy của đề thi

  d) Tổ chức tập huấn cho cán bộ, giảng viên Học viện về công tác khảo thí.

  4.1.3. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác khảo thí

  a) Kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện công tác khảo thí tại Trung tâm.

  b) Kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác khảo thí tại các Khoa, Phòng/Ban liên quan đến hoạt động khảo thí.

  4.1.4. Tổng kết, đánh giá việc thực hiện công tác khảo thí

  a) Thực hiện công tác lưu trữ tại Trung tâm;

  b) Thực hiện chế độ báo cáo về công tác khảo thí đối với cấp trên và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

  c) Đánh giá và đề xuất cải tiến công tác khảo thí tại Học viện.

  4.1.5. Đề xuất với cấp trên khen thưởng tập thể và cá nhân có thành tích trong thực hiện công tác khảo thí tại Học viện.

  4.1.6. Thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học về công tác khảo thí

  4.2. Thực hiện hoạt động quản lý nhà nước về công tác đảm bảo chất lượng đào tạo

  4.2.1. Tham mưu về công tác đảm bảo chất lượng

  a) Về ban hành các quy định, văn bản về đảm bảo chất lượng và đánh giá chất lượng đào tạo của Học viện;

  b) Về quy trình tổ chức thực hiện công tác đảm bảo chất lượng tại Học viện;

  c) Về công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác đảm bảo chất lượng tại Học viện;

  d) Về công tác tự đánh giá và công tác đánh giá ngoài.

  4.2.2. Tổ chức thực hiện công tác đảm bảo chất lượng

  a) Xây dựng hệ thống biểu mẫu và tài liệu hướng dẫn về công tác đảm bảo chất lượng trong các lĩnh vực hoạt động của Học viện;

  b) Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác đảm bảo chất lượng định kỳ hàng năm ở Học viện;

  c) Hướng dẫn và hỗ trợ các đơn vị trong Học viện thực hiện công tác đảm bảo chất lượng thông qua hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong Học viện;

  d) Chủ trì trong việc xây dựng quy trình, hệ thống phiếu khảo sát và làm đầu mối, phối hợp với các đơn vị tổ chức khảo sát các đối tượng có liên quan về chất lượng đào tạo của Học viện, chương trình đào tạo, tình trạng việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp và các hoạt động khác của Học viện;

  e) Chủ trì, phối hợp với các khoa và đơn vị chức năng nghiên cứu đổi mới, xây dựng, đánh giá và cập nhật chương trình đào tạo;

  f) Làm đầu mối triển khai thực hiện công tác tự đánh giá chất lượng đào tạo và thực hiện kiểm định chất lượng nội bộ trong Học viện;

  g) Làm đầu mối triển khai đăng ký kiểm định chất lượng đào tạo, với các tổ chức kiểm định chất lượng độc lập; điều phối công tác chuẩn bị cho hoạt động đánh giá ngoài;

  4.2.3. Kiểm tra, giám sát thực hiện công tác đảm bảo chất lượng

  a) Kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện công tác đảm bảo chất lượng tại Trung tâm;

  b) Giám sát việc thực hiện công tác đảm bảo chất lượng tại các đơn vị trong Học viện.

  4.2.4. Tổng kết, đánh giá việc thực hiện công tác đảm bảo chất lượng

  a) Thực hiện công tác lưu trữ minh chứng liên quan đến công tác đảm bảo chất lượng;

  b) Thực hiện chế độ báo cáo về công tác đảm bảo chất lượng đối với cấp trên và các cơ quan, tổ chức có liên quan;

  c) Đánh giá và đề xuất cải tiến công tác đảm bảo chất lượng tại Học viện.

  4.2.5. Đề xuất với cấp trên khen thưởng tập thể và cá nhân có thành tích trong thực hiện công tác đảm bảo chất lượng tại Học viện.

  4.2.6. Thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học về công tác đảm bảo chất lượng.

  4.3. Quản lý công chức, viên chức, người lao động của đơn vị; thực hiện các chế độ chính sách, đào tạo, bồi dưỡng, thi đua, khen thưởng và kỷ luật đối với công chức, viên chức, người lao động của Trung tâm theo thẩm quyền được phân cấp; quản lý và sử dụng tài sản được giao theo quy định của pháp luật và của Học viện.

  4.4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Học viện giao.

  5. Thành tích khen thưởng                                     

  Năm

  Hình thức khen thưởng

  Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định

  2016

  Bằng khen cấp Bộ

  Quyết định số 1397/QĐ- HVBC&TT ngày 17/04/2017 cho thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 02 năm liên tục

  2020

  Cờ thi đua cấp

  Học viện

  Quyết định số 44/QĐ- HVCTQG ngày 07/1/2021

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 63
  • Tổng lượt truy cập: 1
  Địa chỉ: 36 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
  Email: website@ajc.edu.vn
  Liên hệ: (84-024) 37.546.963
  Fax: (84-024) 37548949