Ban Tổ chức - Cán bộ

  26/11/2013 15:57 PM


  1.Thông tin đơn vị: Ban Tổ chức - Cán bộ

  Số điện thoại : 02437546963  số máy lẻ: 410  

  Trưởng ban :411

  Email: bantochuccanbo@ajc.edu.vn  

  2. Cơ cấu tổ chức:

  Ban Tổ chức - Cán bộ (trước đây là Phòng Tổ chức - Cán bộ) là một đơn vị được hình thành từ khi thành lập nhà trường. Thời kỳ đầu có 02 đồng chí làm nhiệm vụ giúp Ban Giám đốc ổn định tổ chức của nhà trường.

  Hiện nay, biên chế của Ban gồm có 06 cán bộ, viên chức:

            1. TS. Trần Xuân Học             - Trưởng ban

            2. Ths. Đặng Thị Thoa              - Phó trưởng ban

            3. Ths. Lê Thị Phượng              - Phó trưởng ban

            4. Ths. Phạm Xuân Huy           - Chuyên viên chính

            5. Ths. Phạm Thị Thu Trang    - Chuyên viên 

            6. Ths. Võ Thị Hương Giang   - Chuyên viên

  2. Chức năng, nhiệm vụ

  2.1. Chức năng

  Tham mưu giúp lãnh đạo Học viện về xây dựng, kiện toàn tổ chức bộ máy của Học viện; quản lý công tác cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ; công tác thi đua khen thưởng. Thực hiện đúng và kịp thời chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức, người lao động trong Học viện.

  2.2. Nhiệm vụ

  - Đầu mối nghiên cứu, lập đề án xây dựng, kiện toàn tổ chức bộ máy của Học viện; chủ trì xây dựng để trình Giám đốc quyết định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trong Học viện.

  - Tham mưu, đề xuất cho Giám đốc việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, từ chức, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền của Học viện, chủ trì triển khai công tác quy hoạch cán bộ đáp ứng nhu cầu phát triển của Học viện.

  - Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong Học viện thực hiện quản lý công chức, viên chức và lao động hợp đồng; quản lý hồ sơ, lý lịch cán bộ; chủ trì tổ chức, theo dõi làm thủ tục về nhân sự cử đi học tập, công tác ở trong nước và nước ngoài; tiếp nhận công chức, viên chức đi học tập, công tác về tiếp tục làm việc; xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của Học viện.

  - Tổ chức thực hiện quy trình tuyển dụng công chức, viên chức. Phối hợp với các đơn vị tổ chức đánh giá hết tập sự với viên chức, lao động thử việc. Thực hiện các thủ tục trình Giám đốc ký các Hợp đồng làm việc, Hợp đồng lao động phục vụ nhu cầu công tác của Học viện.

  - Thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ; thẩm tra, xác minh hồ sơ công chức, viên chức và lao động hợp đồng.

  - Thường trực Hội đồng kỷ luật, Hội đồng nâng lương; phối hợp với các đơn vị chức năng trong việc giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến cán bộ trong Học viện.

  - Lưu trữ, cập nhật thông tin vào hồ sơ cán bộ, các biểu mẫu thống kê về nhân sự theo quy định. Theo dõi tăng, giảm biên chế; xác nhận chữ ký, các giấy tờ của công chức, viên chức và lao động hợp đồng theo hồ sơ lưu trữ.

  - Triển khai thực hiện chế độ, chính sách về tiền lương, phụ cấp, nâng bậc, chuyển ngạch công chức, viên chức, bảo hiểm xã hội đối với công chức, viên chức và người lao động.

  - Tham mưu giúp Giám đốc và Hội đồng thi đua, khen thưởng của Học viện chỉ đạo, quản lý và tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng.

  3. Thành tích của đơn vị

  Các thế hệ cán bộ, viên chức Ban Tổ chức - Cán bộ từ trước đến nay có phẩm chất chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn khá, tận tụy công tác trên mỗi cương vị được phân công, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng nhà trường đoàn kết, vững mạnh và phát triển.. Năm học 2014-2015 Ban Tổ chức cán bộ đã được nhận cờ thi đua cấp bộ, năm học 2015-2016 được nhận Bằng khen cấp bộ.

  Ngoài ra, cán bộ, viên chức của Ban còn tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, giảng dạy, chủ nhiệm một đề tài cấp Bộ và nhiều đề tài cấp cơ sở; nhiều bài viết đăng trên các tạp chí, các báo và phương tiện thông tin đại chúng khác.

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:57
  • Hôm nay: 2276
  • Tháng hiện tại: 25873
  • Tổng lượt truy cập: 1136803
  Địa chỉ: 36 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
  Email: website@ajc.edu.vn
  Liên hệ: (84-024) 37.546.963
  Fax: (84-024) 37548949