TẠP CHÍ LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ VÀ TRUYỀN THÔNG

  26/11/2013 15:49 PM


  1. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN

  Ngày 26/8/1993, Bộ Văn hóa thông tin đã ký công văn số 2554/BC cho phép HV BC&TT ra tờ thông tin lấy tên là “Báo chí và Tuyên truyền – Thông tin lý luận và nghiệp vụ”. Đây là tờ thông tin ra hàng quý mang tính chất nội bộ có nội dung “thông báo và trao đổi thông tin về các lĩnh vực thuộc các chuyên ngành đào tạo của Học viện, công bố tóm tắt những kết quả nghiên cứu về các lĩnh vực trên, góp phần cung cấp và truyền bá những nội dung tuyên truyền giáo dục của Đảng và Nhà nước, trao đổi nội dung và kinh nghiệm nghiệp vụ trong ngành.

  Tờ thông tin Báo chí và Tuyên truyền đã ra được 3 số vào cuối năm 1993 và đầu năm 1994. Đây là thời kỳ đầu mang tính chất thử nghiệm để tạo ra những sản phẩm xuất bản về sau. Từ đây, Học viện đã hình thành cấu trúc các chuyên mục và măng séc tờ tạp chí, xây dựng quy trình, quy chế làm việc của Ban biên tập, xây dựng đội ngũ cộng tác viên, biên tập viên và những cơ sở vật chất ban đầu cho tạp chí. Những số đầu tiên tuy nội dung còn nghèo, hình thức trình bày và in còn chưa đẹp, song đã mang đến khí thế mới trong hoạt động nghiên cứu, học tập của Học viện. Nhiều kết quả nghiên cứu khoa học có giá trị đã được chọn lọc và công bố. công tác giáo dục đào tạo của Nhà trường, các tấm gương sáng trong giảng dạy và học tập đã được phản ánh trên tờ thông tin.

  Đến tháng 9 năm 1994, khi hội đủ những điều kiện cần thiết, Nhà trường được Bộ Văn hóa – Thông tin cấp giấy phép cho xuất bản, chuyển tờ thông tin “Báo chí và Tuyên truyền” thành tờ tạp chí chính thức của Học viện có tên Tạp chí Báo chí và Tuyên truyền. Số đầu tiên ra mắt bạn đọc cuối năm 1994, định kỳ 2 tháng/1số với 48 trang in, phát hành 1.200 bản/kỳ. PGS, TS. Tô Huy Rứa là Tổng biên tập đầu tiên của Tạp chí. Năm 2007, Tạp chí Báo chí và Tuyên truyền được đổi tên thành Tạp chí Lý luận chính trị và Truyền thông và Tạp chí xuất bản 1 tháng/1 kỳ.

  Điểm đã được công nhận: Từ năm 2019 thuộc nhóm các tạp chí trong nước được áp dụng tính 0-0,75 cho các bài báo khoa học ngành Báo chí, truyền thông, theo Quyết định số 29/QĐ-HĐGSNN, ngày 10 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng Giáo sư Nhà nước, Phê duyệt danh mục tạp chí khoa học được tính điểm năm 2019; Từ năm 2020, thuộc nhóm các tạp chí trong nước được áp dụng tính 0-0,75 cho các bài báo khoa học ngành Triết học – Xã hội học – Chính trị học, theo Quyết định số 18/QĐ-HĐGSNN, ngày 30 tháng 6 năm 2020 của Hội đồng Giáo sư Nhà nước, Phê duyệt danh mục tạp chí khoa học được tính điểm năm 2020.

  Ngày 13/4/2021, Bộ Thông tin và Truyền thông đã cấp Giấy phép số: 213/GP-BTTTT, theo đó Tạp chí Lý luận chính trị và Truyền thông thuộc Học viện Báo chí và Tuyên truyền được phép xuất bản Tạp chí in tiếng Việt thường kỳ 12 số/năm; Tạp chí in tiếng Việt số Chuyên đề 02 số/năm; Tạp chí in tiếng Anh 02 số/năm và được phép xuất bản thêm Tạp chí điện tử. Đây là những dấu ấn quan trọng, đánh dấu bước trưởng thành của Tạp chí qua hơn 26 năm hoạt động và phát triển.

  2. CHỨC NĂNG

  - Tạp chí LLCT&TT do Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh thành lập, trực thuộc Ban Giám đốc, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

  - Tạp chí LLCT&TT là cơ quan ngôn luận của Học viện, là diễn đàn của các nhà khoa học tham gia nghiên cứu, trao đổi những vấn đề liên quan đến lý luận chính trị, lý luận và nghiệp vụ truyền thông nhằm phục vụ có hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu khoa học của Học viện theo đúng quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

  - Tạp chí LLCT&TT phát hành trên toàn quốc, phục vụ các đối tượng: cán bộ Tuyên huấn, Báo chí, Xuất bản, cán bộ làm công tác lý luận chính trị của Đảng ở các cơ quan Trung ương và địa phương; cán bộ nghiên cứu, giảng dạy, sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, các học viện, trường chính trị trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

  2.1. Tạp chí in có các chuyên mục chính:

  - Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng;

  - Nghiên cứu – trao đổi;

  - Ý kiến – kinh nghiệm; Thông tin tư liệu;

  - Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống;

  - Chuông làng báo;

  - Sự kiện- Bình luận.

  2.2. Tạp chí điện tử (tiếng Anh, tiếng Việt) có các chuyên mục chính:

  - Tin tức;

  - Bảo vệ nền tảng tử tưởng của Đảng;

  - Lý luận chính trị;

  - Báo chí truyền thông;

  - Thông tin - Tư liệu;

  - Media (Ảnh, Video);

  - Diễn đàn nghề nghiệp;

  - Báo chí và công chúng;

  - Tạp chí in.

  3. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

  3.1. Nghiên cứu và xây dựng trình Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền quyết định bàn hành chiến lược, kế hoạch hoạt động của Tạp chí và tổ chức thực hiện.

  3.2. Tuyên truyền, phổ biến lý luận của chủ nghĩa Mác-Leenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực tư tưởng – văn hóa, báo chí – truyền thông.

  3.3. Công bố, giới thiệu thông tin những kết quả nghiên cứu khoa học và đào tạo về lĩnh vực lý luận chính trị, báo chí – truyền thông và một số ngành khoa học xã hội và nhân văn khác.

  3.4. Tổ chức biên tập, xuất bản và phát hành các số chuyên đề, đặc san phục vụ yêu cầu công tác theo chức năng, nhiệm vụ của Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

  3.5. Tạp chí được phép đăng thông tin tuyên truyền, quảng cáo theo đúng quy định của pháp luật và tôn chỉ mục đích của Tạp chí.

  3.6. Xây dựng và sử dụng đội nghũ cộng tác viên, thông tin viên để thực hiện nhiệm vụ của Tạp chí theo quy định.

  3.7. Quản lý công chức, viên chức, người lao động của đơn vị; thực hiện các chế độ chính sách, đào tạo, bồi dưỡng, thi đua, khen thưởng, và kỷ luật đối với công chức, viên chức, người lao động của Tạp chí theo thẩm quyền được phân cấp; quản lý sử dụng tài sản được giao theo quy định cảu pháp luật và của Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

  3.8. Thực hiện nhiệm vụ khác do Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền giao.

  4. CƠ CẤU TỔ CHỨC, ĐỘI NGŨ CÁN BỘ

  4.1. Cơ cấu tổ chức của Tạp chí có các bộ phận chuyên môn:

  - Bộ phận Thư ký – Biên tập

  - Bộ phận Hành chính – Trị sự

  4.2. Hội đồng biên tập

  Chủ tịch:  

  PGS, TS PHẠM MINH SƠN

  Phó Chủ tịch:  

  PGS, TS NGUYỄN THỊ TRƯỜNG GIANG

  Ủy viên thường trực:  

  TS NGUYỄN ĐỨC HẠNH

  Ủy viên

  GS, TS NGUYỄN XUÂN THẮNG

  PGS, TS TÔ HUY RỨA

  GS, TS TẠ NGỌC TẤN

  PGS, TS MAI ĐỨC NGỌC

  GS, TS LÊ HỮU NGHĨA

  GS, TS PHẠM VĂN ĐỨC

  TS NGUYỄN MẠNH HÙNG

  TS BÙI TRƯỜNG GIANG

  PGS, TS TRƯƠNG NGỌC NAM

  GS THOMAS A.BAUER

  PGS, TS LƯƠNG KHẮC HIẾU

  GS, TS DƯƠNG XUÂN NGỌC

  PGS, TS PHẠM HUY KỲ

  TS HÀ HUY PHƯỢNG

  PGS, TS ĐỖ THỊ THU HẰNG

  PGS, TS ĐINH THỊ THU HẰNG

  - Hội đồng biên tập do Ban Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền thành lập, có chức năng tư vấn cho Ban biên tập.

  - Hội đồng biên tập có nhiệm vụ tư vấn và thẩm định các vấn đề về chuyên môn, học thuật và kết luận về nội dung khoa học quan điểm, lập trường tư tưởng đảm bảo các bài viết phù hợp với tôn chỉ, mục đích và yêu cầu chuyên môn của tạp chí theo đề nghị của Tổng biên tập.

  - Mỗi quý Hội đồng biên tập họp một lần để trao đổi, đề  xuất và giải quyết những vấ đề liên quan đến nội dung tờ Tạp chí.

  4.3. Ban biên tập

  Tổng Biên tập:

  PGS, TS NG.THỊ TRƯỜNG GIANG

  Phó Tổng Biên tập:

  TS NGUYỄN ĐỨC HẠNH

  PGS, TS TRẦN HẢI MINH

  Ban Biên tập:

  PGS, TS NG. THỊ TRƯỜNG GIANG

  TS NGUYỄN ĐỨC HẠNH

  PGS, TS LƯƠNG KHẮC HIẾU

  PGS, TS PHẠM HUY KỲ

  PGS, TS TRẦN VĂN HẢI

  PGS, TS ĐỖ THỊ THU HẰNG

  PGS, TS ĐINH THỊ THU HẰNG

  TS VŨ THANH VÂN

  Thư ký tòa soạn:

  ThS BÙI THỊ HƯƠNG

  4.4. Cán bộ tạp chí chuyên trách, có 08 đồng chí:

  + 01 Phó Tổng biên tập

  + 01 Thư ký tòa soạn

  + 04 Biên tập viên

  + 02 Chuyên viên

  - Ngoài ra, Tạp chí còn có đội ngũ biên tập viên cộng tác ở các đơn vị HVBCTT

  - Tạp chí có trên 100% biên tập viên có trình độ từ thạc sĩ trở lên.

  5. THÀNH TÍCH HOẠT ĐỘNG

  - Từ năm 1994 đến tháng 12.2021, Tạp chí LLCT&TT đã phát hành được khoảng 340 số với hơn 340.000 bản, đăng tải hơn 6.000 bài báo khoa học, trong đó có nhiều bài có chất lượng cao, được tính điểm tối đa trong khung theo quy định của Nhà nước khi đăng ký hồ sơ phong học hàm giáo sư, phó giáo sư.

  - Tạp chí LLCT&TT luôn bám sát tôn chỉ, mục đích hoạt động được ghi trong giấy phép; thực hiện đúng Luật Báo chí, các quy định về chế độ xuất bản, phát hành, nhuận bút…; đảm bảo xuất bản đều đặn, đúng định kỳ.

  - Với nội dung phong phú, đề cập nhiều vấn đề thời sự của lý luận và thực tiễn; với phong cách trình bày, in ấn đẹp, Tạp chí LLCT&TT là một trong những ấn phẩm được đánh giá cao trong hệ thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và báo chí khối Đảng.

  6. KHEN THƯỞNG

  - Ngày 20/9/2004, Giám đốc Học viện quốc gia Hồ Chí Minh tặng Bằng khen: Tạp chí Báo chí và Tuyên truyền đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong 10 năm xây dựng và trưởng thành.

  - Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam  và Bộ Văn hóa – Thông tin tặng Giấy khen Tạp chí Báo chí và Tuyên truyền đạt giải C trang bìa 1 Báo Tết tại Hội báo xuân toàn quốc năm Ất Dậu 2006

  - Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tặng Giấy khen: Tạp chí Lý luận chính trị và Truyền Thông đạt danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến năm học 2006-2007.

  - Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tặng Giấy khen: Tạp chí Lý luận chính trị và Truyền Thông đạt danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến năm học 2009-2010; 2010-2011

  - Tháng 6/ 2012 đã tổ chức thành công Hội thảo: “Định hướng phát triển Tạp chí Lý luận chính trị và Truyền Thông”

  - Thực hiện Đề tài khoa học cơ sở trọng điểm “Cơ sở lý luận và thực tiễn đổi mới, nâng cao chất lượng tạp chí Lý luận chính trị và Truyền thông”

  - Tháng 6/2013 tổ chức Hội thảo “Đổi mới phương thức hoạt động Tạp chí Lý luận chính trị và Truyền thông”

  - 2014 Tạp chí Lý luận chính trị và Truyền thông Kỷ niệm 20 năm thành lập, nhận Cờ thi đua cấp Bộ của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh với danh hiệu “Đơn vị đạt danh hiệu thi đua tiêu biểu xuất sắc cấp Bộ năm học 2013-2014”. Bằng khen của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh “Có thành tích xuất sắc, góp phần vào xây dựng và phát triển Học viện”. Nhận Giấy khen “Tập thể lao động xuất sắc của Học viện Báo chí và Tuyên truyền”

  - 2015 Nhận Giấy khen của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh “Có nhiều thành tích đóng góp vào sự nghiệp Báo chí cách mạng Việt Nam”. Nhận Giấy khen của Học viện Báo chí và Tuyên truyền “Điển hình tiên tiến trong phòng trào thi đua yêu nước 5 năm 2010-2015”

  - 2016 Nhận Giấy khen “Tập thể lao động xuất sắc của Học viện Báo chí và Tuyên truyền”

  - 2017 Nhận Giấy khen “Tập thể lao động xuất sắc của Học viện Báo chí và Tuyên truyền”

  - 2018 Nhận Giấy khen “Tập thể lao động xuất sắc của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh”. Giấy khen “Tập thể lao động tiên tiến của Học viện Báo chí và Tuyên truyền”

  - 2019 Từ tháng 9-2019, Hội đồng chức danh GSNN tăng điểm xét duyệt bài báo lĩnh vực báo chí, truyền thông đăng trên Tạp chí lên 0,75 điểm. Kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Tạp chí Lý luận chính trị và Truyền thông.

  - 2020 Tập thể lao động xuất sắc của Học viện Báo chí và Tuyên truyền

  - 2015-2020 nhận giấy khen có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước

  - 2021 Tập thể lao động xuất sắc của Học viện Báo chí và Tuyên truyền;  Nhận Cờ thi đua Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

  - Ngày 13/4/2021, Bộ Thông tin và Truyền thông đã cấp Giấy phép số: 213/GP-BTTTT, theo đó Tạp chí Lý luận chính trị và Truyền thông thuộc Học viện Báo chí và Tuyên truyền được phép xuất bản:

  1. Tạp chí in tiếng Việt thường kỳ 12 số/năm;

  2. Tạp chí in tiếng Việt số Chuyên đề 02 số/năm;

  3. Tạp chí in tiếng Anh 02 số/năm.

  4. Tạp chí điện tử tiếng Anh, tiếng Việt.

   

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 1
  • Tháng hiện tại: 66
  • Tổng lượt truy cập: 1
  Địa chỉ: 36 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
  Email: website@ajc.edu.vn
  Liên hệ: (84-024) 37.546.963
  Fax: (84-024) 37548949