BAN THANH TRA

  26/11/2013 15:43 PM


  1. Thông tin đơn vị:

  - Địa chỉ đơn vị: Tầng 10 Nhà A1 - Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 36 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

  - Số điện thoại: 024.37 456 963 (máy lẻ 803, 830).

  - Email: phongthanhtra@ajc.edu.vn

  2. Lịch sử hình thành và phát triển

  Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã thành lập Phòng Thanh tra theo Quyết định số 304/QĐ-HVBC-TT ngày 09 tháng 5 năm 2006 của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền theo đúng quy định của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Bộ Giáo dục & Đào tạo.

  Theo Quyết định số 6591-QĐ/HVCTQG ngày 01/11/2018 của Giám đốc Học viện CTQG Hồ Chí Minh về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Phòng Thanh tra đổi tên thành Ban Thanh tra.

  Ban Thanh tra Học viện là tổ chức thanh tra trực thuộc và chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Học viện, đồng thời chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ thanh tra của Thanh tra cấp trên có liên quan đến giáo dục - đào tạo như: Thanh tra Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thanh tra Chính phủ.

  3. Cơ cấu tổ chức

  Hiện nay (4/2022), Ban Thanh tra có 05 đồng chí:

  - TS. Nguyễn Thị Hải Yến : Trưởng Ban

  - ThS. Nguyễn Đình Định  : Phó trưởng Ban

  - ThS. Phạm Ngọc Thông    : Chuyên viên chính, Chủ tịch Công đoàn Ban

  - ThS. Lại Thị Thu Hà        : Chuyên viên chính

  - ThS.Trần Thanh Bình       : Chuyên viên

  4. Chức năng, nhiệm vụ

  4.1. Chức năng

  - Ban Thanh tra là đơn vị trực thuộc Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

  - Ban Thanh tra có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Học viện về công tác thanh tra, kiểm tra các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Học viện nhằm đảm bảo việc chấp hành chính sách, pháp luật, việc thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị, tổ chức và cá nhân trong Học viện; thực hiện tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng chống tham nhũng theo quy định.

  4.2. Nhiệm vụ, quyền hạn

  4.2.1. Nhiệm vụ, quyền hạn trong quản lý hoạt động thanh tra

  - Xây dựng kế hoạch thanh tra trình Giám đốc Học viện phê duyệt và tổ chức thực hiện.

  - Tổng hợp báo cáo công tác thanh tra trình Giám đốc Học viện báo cáo Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về kết quả công tác thanh tra thuộc phạm vi quản lý của Học viện.

  - Thừa ủy quyền của Giám đốc Học viện dự thảo kết luận thanh tra, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Giám đốc Học viện.

  4.2.2. Nhiệm vụ, quyền hạn trong hoạt động thanh tra

  - Thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy chế, quy định của Học viện theo chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của Học viện.

  - Thanh tra, kiểm tra, giám sát các vụ việc khác do Giám đốc Học viện giao.

  4.2.3. Thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị

  - Tổ chức tiếp cán bộ, công chức, viên chức, học viên, sinh viên và công dân đến khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị về các nội dung liên quan đến các hoạt động, đến cán bộ, công chức, viên chức, học viên, sinh viên của Học viện.

  - Tham mưu giúp Giám đốc Học viện giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị tại Học viện và việc thực hiện các quy định của pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo.

  - Xác minh, kết luận và kiến nghị giải quyết các khiếu nại về quyết định kỷ luật, quyết định liên quan đến chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, học viên, sinh viên thuộc thẩm quyền giải quyết của Học viện.

  4.2.4. Thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng

  - Thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng của đơn vị, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của Học viện.

  - Thừa ủy quyền của Giám đốc Học viện tổng hợp, báo cáo Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và cơ quan có thẩm quyền kết quả phòng, chống tham nhũng tại Học viện.

  - Hợp tác với các cơ quan, tổ chức ngoài Học viện trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

  4.2.5. Quản lý công chức, viên chức, người lao động của đơn vị; thực hiện các chế độ chính sách, đào tạo, bồi dưỡng, thi đua, khen thưởng và kỷ luật đối với công chức, viên chức, người lao động của Ban theo thẩm quyền được phân cấp; quản lý và sử dụng tài sản được giao theo quy định của pháp luật và của Học viện.

  4.2.6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Học viện giao.

  5. Thành tích khen thưởng

  STT

  Thành tích

  Số QĐ

  Ngày ra

   QĐ

  Cơ quan

  ra QĐ

  2006-2007

  Tặng Giấy khen Đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến

  691-HVBCTT/QĐKT

  09/9/2007

  HVBCTT

  2009- 2010

  Tập thể Lao động tiên tiến

  728/QĐ-HVBC&TT

  20/9/2010

  HVBCTT

  Tặng Giấy khen Đạt danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến năm 2009-2010

  728/QĐ-HVBC&TT

  20/9/2010

  HVBCTT

  2010- 2011

  Tập thể Lao động tiên tiến

  799/QĐ-HVBC&TT

  12/9/2011

  HVBCTT

  Tặng Giấy khen Đạt danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến năm 2010-2011

  799/QĐ-HVBC&TT

  12/9/2011

  HVBCTT

  2011- 2012

  Tập thể Lao động tiên tiến

  2239/QĐ-HVBC&TT

  18/9/2012

  HVBCTT

  Tặng Giấy khen Đạt danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến năm học 2011-2012

  /QĐKT

  10/11/2012

  HVBCTT

  2012-2013

  Tập thể Lao động tiên tiến

  2178/QĐ-HVBC&TT

  28/8/2013

  HVBCTT

  Chi bộ trong sạch, vững mạnh

  37-QĐ/ĐU

  22/8/2013

  ĐU HVBC&TT

  2013-2014

  Hoàn thành nhiệm vụ

  2863/QĐ-HVBC&TT

  20/8/2014

  HVBCTT

  Chi bộ trong sạch, vững mạnh

  32-QĐ/ĐU

  13/8/2014

  ĐU HVBC&TT

  2014-2015

  Tập thể Lao động tiên tiến

  2206/QĐ-HVBC&TT

  3/8/2015

  HVBCTT

  Chi bộ trong sạch, vững mạnh

  30-QĐ/ĐU

  20/8/2015

  ĐU HVBC&TT

  2015-2016

  Tập thể Lao động tiên tiến

  2202/QĐ-HVBC&TT

  4/7/2016

  HVBCTT

  CB hoàn thành tốt nhiệm vụ

  48-QĐ/ĐU

  26/8/2016

  ĐU HVBC&TT

  2017

  Tặng danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến Đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao năm 2017

  5201/QĐ-HVBC&TT

  29/12/2017

  HVBCTT

  Chi bộ trong sạch, vững mạnh

  90-QĐ/ĐU

  28/12/2017

  ĐU HVBC&TT

  Tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc Đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2017

  197/QĐ-HVCTQG

  09/01/2018

  GĐ HVCTQG

  2018

  Tặng Giấy khen Đã có thành tích trong Phong trào thi đua "Nền nếp làm việc, văn minh, văn hóa công sở" năm 2018

  5281/QĐ-HVBC&TT

  19/11/2018

  HVBCTT

  Tập thể Lao động tiên tiến

  5868/QĐ-HVBC&TT

  18/12/2018

  HVBCTT

  Chi bộ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

  44-QĐ/ĐU

  28/12/2018

  ĐU HVBC&TT

  Tặng Giấy khen Đạt tiêu chuẩn: "Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" năm 2018

  45-QĐ/ĐU

  28/12/2018

  BCHĐB HVBCTT

  Tặng Giấy khen Đạt thành tích: "Tập thể Công đoàn vững mạnh"

  45/QĐ-CĐ

  30/12/2018

  BCHCĐHV

  Tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2018

  93-QĐ/HVCTQG

  10/01/2019

  HVCTQG

  2019

  Tập thể Lao động tiên tiến

  6210-QĐ/HVBCTT

  18/12/2019

  HVBCTT

  Tặng Giấy khen Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng cơ quan và tổ chưc Công đoàn vững mạnh năm 2018

  16/QĐ-CĐHV

  17/01/2019

  BCHCĐ HVCTQG

  Tặng Bằng khen “Đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 02 năm liên tục”

  2167-QĐ/HVCTQG

  25/4/2019

  HVCTQG

  Tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc

  6911-QĐ/HVCTQG

  30/12/2019

  HVCTQG

  Chi bộ Hoàn thành tốt nhiệm vụ

  48-QĐ/ĐU

  25/12/2019

  ĐU HVBC&TT

  2020

  Tặng Giấy khen Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Nền nếp làm việc, văn minh, văn hóa công sở" năm 2020

  5008/QĐ-HVBC&TT

  18/11/2020

  HVBCTT

  Tặng danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến Đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020

  5582-QĐ/HVBCTT

  9/12/2020

  HVBCTT

  CB hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

  18-QĐ/ĐU

  22/12/2020

  ĐU HVBC&TT

   

  Giấy khen Đạt tiêu chuẩn: "Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" năm 2020

  19-QĐ/ĐU

  22/12/2020

  BCHĐB HVBCTT

   

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 128
  • Tổng lượt truy cập: 1
  Địa chỉ: 36 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
  Email: website@ajc.edu.vn
  Liên hệ: (84-024) 37.546.963
  Fax: (84-024) 37548949