Tọa đàm khoa học quốc tế trực tuyến “Xây dựng hiện đại hoá xã hội chủ nghĩa - Những thành tựu và kinh nghiệm của Việt Nam và Trung Quốc”

  28/11/2023 22:01 PM


  Thực hiện nội dung của Biên bản ghi nhớ giữa Học viện Báo chí và Tuyên truyền với Trường Đảng Thành uỷ Thiên Tân (Trung Quốc) đã ký ngày 01 tháng 12 năm 2022, sáng 28/11/2023, Học viện Báo chí và Tuyên truyền và Trường Đảng Thành uỷ Thiên Tân phối hợp tổ chức Toạ đàm khoa học quốc tế trực tuyến với chủ đề “Xây dựng hiện đại hoá xã hội chủ nghĩa - Những thành tựu và kinh nghiệm của Việt Nam và Trung Quốc”.

  Toạ đàm được tổ chức trực tuyến giữa hai đầu cầu Việt Nam và Trung Quốc qua phần mềm VooV (Tencent Meeting).

  Tham dự tọa đàm, về phía Trường Đảng Thành uỷ Thiên Tân có Giáo sư Wang Yongli, Phó Hiệu trưởng; Giáo sư Zhang Xinhua, Trưởng khoa Lịch sử Đảng; Phó Giáo sư Yang Xiao, Phó Trưởng khoa Lịch sử Đảng.

  Quang cảnh Tọa đàm khoa học quốc tế trực tuyến “Xây dựng hiện đại hoá xã hội chủ nghĩa - Những thành tựu và kinh nghiệm của Việt Nam và Trung Quốc”

  Về phía Học viện Báo chí và Tuyên truyền có, TS. Nguyễn Đức Toàn, Phó Giám đốc Học viện; PGS, TS. Bùi Thị Kim Hậu, Trưởng khoa Chủ nghĩa xã hội khoa học; TS. Vũ Ngọc Lương, Trưởng khoa Lịch sử Đảng; PGS,TS. Phan Minh Đức, Phó Trưởng Ban Hợp tác quốc tế; TS. Nguyễn Thị Khuyên, Phó Trưởng Khoa Kinh tế chính trị; giảng viên các Khoa Lịch sử Đảng, Khoa Xây dựng Đảng, Khoa Chủ nghĩa xã hội khoa học, Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh, Khoa Triết học, Khoa Chính trị học.

  Phát biểu đề dẫn, TS. Nguyễn Đức Toàn, Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền nhấn mạnh, Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng gần gũi, “núi liền núi, sông liền sông.” Hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước đã dành cho nhau sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu trong đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây và xây dựng chủ nghĩa xã hội ngày nay. Quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước là tiền đề, điều kiện thuận lợi cho Học viện Báo chí và Tuyên truyền và Trường Đảng Thành uỷ Thiên Tân tiếp tục thắt chặt quan hệ hợp tác, nâng cao sự hiểu biết lẫn nhau và tăng cường chia sẻ, nghiên cứu lý luận về quá trình xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở hai nước.

  TS. Nguyễn Đức Toàn, Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền phát biểu đề dẫn Tọa đàm

  Tham luận với chủ đề “Một số thành tựu về lý luận và thực tiễn sau 35 năm đổi mới ở Việt Nam hiện nay”, PGS, TS. Bùi Thị Kim Hậu, Trưởng khoa Chủ nghĩa xã hội khoa học cho biết, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, của Đảng Cộng sản Việt Nam năm 2021 đã khẳng định, qua 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới đất nước (1986-2021), 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (1991-2021), lý luận về đường lối đổi mới, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam ngày càng được hoàn thiện và từng bước được hiện thực hóa. Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện hơn những năm trước đổi mới. Những thành tựu đó là sản phẩm kết tinh sức sáng tạo, là kết quả của quá trình nỗ lực phấn đấu bền bỉ, liên tục qua nhiều nhiệm kỳ của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân tộc Việt Nam dựa trên nền tảng lý luận của Chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bối cảnh cụ thể của Việt Nam và của thời đại.

  PGS, TS. Bùi Thị Kim Hậu, Trưởng khoa Chủ nghĩa xã hội khoa học tham luận chủ đề “Một số thành tựu về lý luận và thực tiễn sau 35 năm đổi mới ở Việt Nam hiện nay”

  Tham luận với chủ đề “Giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa trong đường lối đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam – Thành tựu và một số kinh nghiệm”, TS. Vũ Ngọc Lương, Trưởng khoa Lịch sử Đảng cho biết, nội dung giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam được thể hiện tập trung ở ba điểm chính trong Cương lĩnh chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam là: Mô hình xã hội xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; phương hướng xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong thời kỳ quá độ và những định hướng lớn trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

  TS. Vũ Ngọc Lương, Trưởng khoa Lịch sử Đảng tham luận chủ đề “Giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa trong đường lối đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam – Thành tựu và một số kinh nghiệm”

  Tham luận với chủ đề “Ý nghĩa cột mốc đánh dấu thay đổi to lớn trong 10 năm thời đại mới” GS. Zhang Xinhua, Trưởng khoa Lịch sử Đảng, Trường Đảng Thành ủy Thiên Tân cho biết, kể từ Đại hội lần thứ XVIII của Đảng Cộng sản Trung Quốc đến nay, Ban Chấp hành Trung ương của Đảng Cộng sản Trung Quốc do đồng chí Tổng Bí thư Tập Cận Bình làm hạt nhân đã lãnh đạo nhân dân cả nước phấn đấu tiến lên mục tiêu xây dựng xã hội chủ nghĩa theo đúng thời hạn. Đảng Cộng sản Trung Quốc có lực lượng vững mạnh với 96 triệu đảng viên và đã được rèn luyện trong các cuộc cách mạng. Thời đại mới, với sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung của Đảng, bảo đảm Đảng đóng vài trò nòng cốt giám sát và điều phối các bên để cùng nhau đoàn kết, thống nhất trong các hoạt động.

  GS. Zhang Xinhua, Trưởng khoa Lịch sử Đảng, Trường Đảng Thành ủy Thiên Tân tham luận chủ đề “Ý nghĩa cột mốc đánh dấu thay đổi to lớn trong 10 năm thời đại mới”

  Tham luận với chủ đề “Những thành tựu chủ yếu và kinh nghiệm cơ bản trong việc đẩy mạnh đấu tranh chống tham nhũng trong thời đại mới do Đảng Cộng sản Trung Quốc lãnh đạo”,  PGS. Yang Xiao, Phó Trưởng khoa Lịch sử Đảng, Trường Đảng Thành ủy Thiên Tân cho biết, kể từ Đại hội Đảng lần thứ XVIII của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Ban chấp hành Trung ương của Đảng Cộng sản Trung Quốc do đồng chí Tập Cận Bình làm hạt nhân đã chỉnh đốn tác phong, lề lối của Đảng, thực thi các điều lệ của Đảng trong việc đấu tranh phòng chống tham nhũng mạnh mẽ, đề cao tác phong liêm khiết trong Đảng. Cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng của Đảng Cộng sản Trung Quốc với tiêu chí “đánh hổ, đập ruồi, săn cáo” đã dành được những thắng lợi nhất định và củng cố toàn diện nội bộ Đảng, Nhà nước và quân đội, đảm bảo quyền lợi của nhân dân.

  PGS. Yang Xiao, Phó Trưởng khoa Lịch sử Đảng, Trường Đảng Thành ủy Thiên Tân tham luận chủ đề “Những thành tựu chủ yếu và kinh nghiệm cơ bản trong việc đẩy mạnh đấu tranh chống tham nhũng trong thời đại mới do Đảng Cộng sản Trung Quốc lãnh đạo”

  Phát biểu tổng kết tọa đàm, TS. Nguyễn Đức Toàn, Phó Giám đốc Học viện khẳng định, Toạ đàm khoa học với chủ đề “Hiện đại hoá xã hội chủ nghĩa - Những thành tựu và kinh nghiệm của Việt Nam và Trung Quốc” đã thành công tốt đẹp. Các học giả Trung Quốc và Việt Nam đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm trong thực tiễn xây dựng và hiện đại hoá chủ nghĩa xã hội trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Trung Quốc và Việt Nam.

  Giáo sư Wang Yongli, Phó Hiệu trưởng Trường Đảng Thành ủy Thiên Tân phát biểu tại Tọa đàm

  Phát biểu đáp từ, Giáo sư Wang Yongli, Phó Hiệu trưởng Trường Đảng Thành ủy Thiên Tân nhấn mạnh, tọa đàm khoa học “Xây dựng hiện đại hoá xã hội chủ nghĩa - Những thành tựu và kinh nghiệm của Việt Nam và Trung Quốc” đã gợi mở nhiều vấn đề để hai bên cùng quan tâm nghiên cứu. Đồng chí tin tưởng rằng, với sự lãnh đạo đúng đắn của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam chắc chắn sẽ thực hiện được mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng do Đảng Cộng sản Việt Nam đưa ra, góp phần phát triển hòa bình, ổn định trong khu vực và thế giới.

  Đại biểu hai bên cùng chụp ảnh lưu niệm

  Bài, ảnh: Lê Hằng, Mai Ngọc

   

   

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 3
  • Tổng lượt truy cập: 1
  Địa chỉ: 36 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
  Email: website@ajc.edu.vn
  Liên hệ: (84-024) 37.546.963
  Fax: (84-024) 37548949