Giới thiệu sách theo chủ đề số 3/2023: Phòng, chống tham nhũng và lợi ích nhóm

  22/06/2023 16:44 PM


  DANH MỤC SÁCH THEO CHỦ ĐỀ

  PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG VÀ LỢI ÍCH NHÓM

  (Click vào tên tài liệu để xem giới thiệu tóm tắt)

  STT

  THÔNG TIN SÁCH

  1

  TS. Bùi Mạnh Cường; TS. Nguyễn Thị Tố Quyên

  VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

  NXB Chính trị quốc gia Sự thật
  Hà Nội, 2016

  2

  Nguyễn Thị Quế Anh; Vũ Công Giao; Nguyễn Hoàng Anh (đồng c.b)

  CÁC LÝ THUYẾT, MÔ HÌNH,
  CÁCH TIẾP CẬN 
  VỀ QUẢN TRỊ NHÀ NƯỚC
  VÀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

  NXB Hồng Đức
  Hà Nội, 2018

  3

  TS. Trịnh Thị Xuyến (chủ biên)

  CƠ CHẾ THAM GIA CỦA NGƯỜI DÂN
  TRONG PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
  Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

  NXB Chính trị quốc gia Sự thật
  Hà Nội, 2014

  4

  J.Edgardo Campos; Sanjay Pradhan

  CÁC HÌNH THÁI THAM NHŨNG
  GIÁM SÁT CÁC KHẢ NĂNG THAM NHŨNG
  Ở CẤP NGÀNH

  NXB Văn hóa thông tin
  Tp. Hà Nội, 2008

  5

  PGS.TS. Nguyễn Ngọc Hà (chủ biên)

  LỢI ÍCH NHÓM - TỪ LÝ LUẬN ĐẾN THỰC TIỄN

  NXB Khoa học xã hội
  Hà Nội, 2021

  6

  Trần Thị Bích Huệ

  MÂU THUẪN VỀ LỢI ÍCH GIỮA CÁC NHÓM XÃ HỘI
  Trong quá trình phát triển kinh tế thị trường
  định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

  NXB Chính trị quốc gia Sự thật
  Hà Nội, 2018

  7

  TS. Hồ Bá Thâm

  BÀN VỀ MÂU THUẪN XUNG ĐỘT LỢI ÍCH HIỆN NAY

  NXB Chính trị quốc gia Sự thật
  Hà Nội, 2011

  8

  TS. Bùi Đại Dũng

  HIỆU QUẢ CHI TIÊU NGÂN SÁCH
  DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA VẤN ĐỀ NHÓM LỢI ÍCH
  Ở MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI

  NXB Chính trị quốc gia Sự thật
  Hà Nội, 2007

  9

  PGS.TS. Lê Quốc Lý (chủ biên)

  LỢI ÍCH NHÓM - THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

  NXB Chính trị quốc gia Sự thật
  Hà Nội, 2014

  10

  GS.TS. Nguyễn Xuân Yêm; PGS.TS. Nguyễn Hòa Bình;
  TS. Bùi Minh Thanh (đồng c.b)

  PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG Ở VIỆT NAM VÀ THẾ GIỚI

  NXB Công an nhân dân
  Tp. Hồ Chí Minh, 20
  21

  11

  PGS.TSKH. Phan Xuân Sơn; ThS. Phạm Thế Lực

  NHẬN DIỆN THAM NHŨNG
  VÀ CÁC GIẢI PHÁP PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
  Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

   NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
  Hà Nội, 2008

  12

  Phạm Thành Nam; TS. Đỗ Thị Thạch

  PHÁT HUY DÂN CHỦ TRONG ĐẤU TRANH
  CHỐNG THAM NHŨNG Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

  NXB Lý luận chính trị
  Hà Nội, 2005

  13
  14

  TS. Tô Quang Thu (chủ biên)

  PHÁT HIỆN, THU HỒI TIỀN VÀ TÀI SẢN
  DO THAM NHŨNG MÀ CÓ - THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

  NXB Chính trị quốc gia Sự thật
  Hà Nội, 2020

  15

  PGS. TS. Nguyễn Quốc Sửu

  PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
  TRONG HOẠT ĐỘNG THANH TRA Ở VIỆT NAM

  NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
  Hà Nội, 2021

  16

  PGS.TS. Ngô Văn Thạo; và các cộng sự

  THỰC TRẠNG, XU HƯỚNG
  VÀ GIẢI PHÁP PHÒNG, CHỐNG "LỢI ÍCH NHÓM"
  Ở NƯỚC TA
   HIỆN NAY

  NXB Chính trị quốc gia Sự thật
  Hà Nội, 2015

  17

  Hồng Vĩ

  CÁC BIỆN PHÁP CHỐNG THAM NHŨNG
  Ở TRUNG QUỐC

  NXB Chính trị quốc gia Sự thật
  Hà Nội, 2004

  18

  Thanh tra Chính phủ

  MỘT SỐ KINH NGHIỆM QUỐC TẾ
  VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

  NXB Lao động
  Hà Nội, 2014

  19

  Phan Duy Anh

  ĐẢNG CHÍNH TRỊ VÀ NHÓM LỢI ÍCH
  TRONG CÁC NỀN DÂN CHỦ PHƯƠNG TÂY HIỆN ĐẠI

  NXB Chính trị quốc gia Sự thật
  Hà Nội, 2019

  20

  ThS. Nguyễn Mạnh Cường

  PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
  VÀ XỬ LÝ CÁC HÀNH VI PHẠM TỘI

  NXB Lao động
  Hà Nội, 2019

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 128
  • Tổng lượt truy cập: 1
  Địa chỉ: 36 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
  Email: website@ajc.edu.vn
  Liên hệ: (84-024) 37.546.963
  Fax: (84-024) 37548949