Báo cáo kết quả Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

  09/06/2023 14:37 PM


  Sáng 8/6/2023, tại Hà Nội, Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị báo cáo kết quả giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự và báo cáo tại hội nghị.

  Hội nghị được tổ chức trực tiếp và kết nối trực tuyến tới 05 điểm cầu Học viện trực thuộc (Học viện Chính trị khu vực I, II, III, IV, Học viện Báo chí và Tuyên truyền). Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện; cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. 

  NQ_0992

  GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương thông báo kết quả Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII

  GS,TS Nguyễn Xuân Thắng đã truyền đạt một số nội dung cơ bản của Hội nghị Trung ương: Hội nghị Trung ương 7, khóa XIII diễn ra từ ngày 15 đến 17/5/2023, đã cho ý kiến về các nội dung: Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư giữa nhiệm kỳ và một số nhiệm vụ trọng tâm đến hết nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng; Lấy phiếu tín nhiệm của Ban Chấp hành Trung ương đối với các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XIII; và một số vấn đề quan trọng khác. 

  Đây là Hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng thúc đẩy hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. 

  Đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện nêu rõ, Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ đã đánh giá một cách khách quan, toàn diện những kết quả, thành tựu từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Đồng thời chỉ ra những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; dự báo bối cảnh tình hình mới để đề ra những chủ trương, quyết sách lớn cần thực hiện trong nửa cuối nhiệm kỳ này.

  Theo đó, Ban Chấp hành Trung ương thống nhất cao cho rằng, từ sau Đại hội XIII đến nay, tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường; tác động sâu sắc đến an ninh chính trị, kinh tế, xã hội trên phạm vi toàn cầu. Ở trong nước, dưới tác động của tình hình thế giới, hậu quả đại dịch Covid-19 và biến đổi khí hậu, kinh tế- xã hội phải đối mặt với khó khăn, thách thức lớn. Trong bối cảnh đó, với ý chí, quyết tâm cao, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện một cách quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực.

  Về kinh tế- xã hội, tăng trưởng kinh tế năm 2021 đạt 2,56%, trong khi nhiều nền kinh tế trên thế giới tăng trưởng âm; tăng trưởng kinh tế năm 2022 đạt 8,02%, cao hơn nhiều so kế hoạch 6- 6,5%. Đây là mức tăng cao so các nước trong khu vực và trên thế giới… Đặc biệt, trong phòng, chống đại dịch Covid-19, truyền thống anh hùng, yêu nước, "thương người như thể thương thân" của dân tộc ta và tính ưu việt của chế độ ta lại được phát huy lên một tầm cao mới. Điểm mới rất quan trọng của nhiệm kỳ này là, chúng ta đã ban hành và chỉ đạo tổ chức rất thành công các Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết mới của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh ở toàn bộ 6 Vùng kinh tế - xã hội của cả nước - một vấn đề có ý nghĩa chiến lược, rất quan trọng cả về lý luận và thực tiễn, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh trong báo cáo.  

  NQ_1009

  Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

  Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng: tạo ra được sự chuyển biến rất tích cực, với nhiều dấu ấn nổi bật trong việc kết hợp hài hòa, nhuần nhuyễn hơn giữa "xây" và "chống", toàn diện hơn trên các mặt công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là, công tác cán bộ tiếp tục được coi trọng hơn, đúng mức hơn với vị trí, vai trò là "then chốt của then chốt"; có nhiều cách làm, quy định mới, hiệu quả cao hơn, gắn kết chặt chẽ với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng nói chung; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi và xử lý nghiêm minh những cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", bất kể người đó là ai; không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

  Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực có nhiều đổi mới rất tích cực, như: Ban hành quy định mới về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; trọng tâm là phòng, chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, coi đây là gốc của mọi vấn đề... GS,TS Nguyễn Xuân Thắng cho biết, chưa bao giờ công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở nước ta lại được chỉ đạo một cách mạnh mẽ, bài bản, đồng bộ, quyết liệt, và có hiệu quả rõ rệt như thời gian gần đây; để lại dấu ấn nổi bật, tạo sự đồng thuận cao trong toàn xã hội và củng cố, tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ ta.

  Thông tin về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến hết nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh: Nước ta nỗ lực, quyết liệt để hoàn thành được chỉ tiêu tăng trưởng GDP 6,5% giai đoạn 5 năm (2021-2025), trong đó tăng trưởng bình quân 3 năm (2023-2025) phải đạt khoảng 7,3%.

  Từ thực tế lãnh đạo, chỉ đạo trong nửa đầu nhiệm kỳ và phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã rút ra 5 bài học kinh nghiệm và thống nhất 5 nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung triển khai nửa nhiệm kỳ còn lại Đại hội XIII của Đảng: phát triển kinh tế; phát triển văn hóa, xã hội; tăng cường quốc phòng, an ninh, tổ chức thật tốt các hoạt động đối ngoại; đẩy mạnh và làm tốt hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; tập trung chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030, tiến tới Đại hội XIV của Đảng.

  Hội nghị cũng đã lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư khóa XIII. Đồng thời cho ý kiến về nhân sự một số cơ quan Trung ương để Bộ Chính trị quyết định giới thiệu Quốc hội khóa XV bầu, phê chuẩn theo quy định tại kỳ họp thứ 5.

  NQ_0989

  Hội nghị được kết nối trực tuyến tới 05 Học viện trực thuộc

  Đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện yêu cầu, ngay sau hội nghị, các tổ chức cơ sở Đảng tập trung quán triệt nội dung Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII trong triển khai nhiệm vụ đơn vị, gắn sát với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Học viện; trong đó cần chú trọng nghiên cứu, hoàn thiện lý luận, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đẩy mạnh nghiên cứu, chuẩn bị các luận cứ cho việc xây dựng văn kiện Đại hội XIV của Đảng... Từ thực tế nghiên cứu, các viện chuyên ngành cần đẩy mạnh xây dựng các báo cáo kiến nghị có chất lượng, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng yêu cầu. 

  Tại hội nghị, đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương cũng làm rõ nội dung về lấy phiếu tín nhiệm của Ban Chấp hành Trung ương đối với các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư; khẳng định đây là một trong những nội dung đổi mới rất quan trọng trong công tác cán bộ của Đảng ta, bắt đầu được tiến hành từ nhiệm kỳ khóa XI đến nay trên cơ sở tổng kết việc lấy phiếu tín nhiệm theo các quy định của Bộ Chính trị khóa XI, khóa XII và Quy định số 96-QĐ/TW... Việc lấy phiếu tín nhiệm giúp các đồng chí được lấy phiếu tự nhìn nhận lại mình để điều chỉnh, tiếp tục phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, không ngừng nâng cao trách nhiệm nêu gương, trình độ, năng lực công tác, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Đồng thời, giúp Bộ Chính trị có thêm thông tin để đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ cấp cao của Đảng và Nhà nước ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, qua đó củng cố, tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng.

  Nguồn: hcma.vn

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 63
  • Tổng lượt truy cập: 1
  Địa chỉ: 36 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
  Email: website@ajc.edu.vn
  Liên hệ: (84-024) 37.546.963
  Fax: (84-024) 37548949