Khai giảng lớp Bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho chức danh Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo cấp ủy cấp huyện và tương đương năm 2023

  06/06/2023 22:35 PM


  Ngày 05/6/2023, tại Cần Thơ, Học Viện Báo chí và Tuyên truyền phối hợp với Học viện Chính trị khu vực IV khai giảng lớp Bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho chức danh Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo cấp ủy cấp huyện và tương đương năm 2023.

  Lớp học có 66 học viên là cán bộ viên chức làm công tác tuyên giáo ở các tỉnh, thành khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Các học viên tham gia lớp học sẽ học các chuyên đề như: phát ngôn, giao tiếp với cơ quan báo chí và xử lý khủng hoảng truyền thông; công tác nghiên cứu và định hướng dư luận xã hội ở cấp huyện hiện nay; công tác tuyên giáo của Đảng trong thời kỳ cách mạng mới; công tác tổng kết kết thực tiễn, nghiên cứu và giáo dục lý luận chính trị ở cấp huyện hiện nay; công tác nghiên cứu, biên soạn và giáo dục lịch sử đảng bộ địa phương hiện nay; công tác văn hóa, văn nghệ ở cấp huyện hiện nay; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ở cấp huyện và cơ sở hiện nay…

  Lễ khai giảng có sự tham dự của PGS,TS. Nguyễn Thị Trường Giang, Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền; PGS,TS. Nguyễn Xuân Phong, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực IV; TS. Lê Xuân  Tạo, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực IV; các thầy giáo, cô giáo Học viện Báo chí và Tuyên Truyền và Học viện Chính trị khu vực IV

  Phát biểu tại buổi Lễ khai giảng, PGS,TS. Nguyễn Thị Trường Giang, Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền nhấn mạnh: Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là nhiệm vụ quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của Đảng ta. Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến đào tạo cán bộ, Người yêu cầu Đảng và Chính phủ phải chú trọng bồi dưỡng, rèn luyện phẩm chất và năng lực mọi mặt cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Thực hiện tư tưởng của Người, 93 năm qua, Đảng ta thường xuyên quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ nói chung và cán bộ tuyên giáo nói riêng.

  Năm 1962, Đảng đã thành lập Trường Tuyên huấn Trung ương, nay là Học viện Báo chí và Tuyên truyền để đào tạo nghiên cứu khoa học về công tác tư tưởng, tuyên giáo của Đảng. Trong sự nghiệp đổi mới hiện nay, nhiệm vụ cách mạng rất mới mẻ, chưa có tiền lệ, toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế cùng với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang đặt ra nhiều thách thức với công tác tư tưởng, tuyên giáo của Đảng. Đồng thời, những diễn biến phức tạp của thiên tai và dịch bệnh cùng với sự chống phá quyết liệt của kẻ thù trên mặt trận tư tưởng, văn hóa đang đặt ra cho công tác tuyên giáo những yêu cầu nhiệm vụ mới hết sức nặng nề và phức tạp. Do vậy, Nghị quyết Đại hội lần  thứ XIII của Đảng yêu cầu: “Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức công tác tư tưởng, bảo đảm tính Đảng, tính khoa học, tính chiến đấu, tính thực tiễn, kịp thời và hiệu quả; nâng cao chất lượng tuyên truyền, giáo dục, học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh”. Với yêu cầu nhiệm vụ này, trong bối cảnh mới, yêu cầu mới, đòi hỏi đội ngũ cán bộ tuyên giáo có đủ phẩm chất và năng lực để góp phần giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và thắng lợi của sự nghiệp đổi mới. Là những cán bộ tham mưu cho cấp ủy về công tác tư tưởng, văn hóa, văn nghệ và khoa giáo phải có lập trường chính trị vững vàng, có kiến thức rộng, thành thục kỹ năng chuyên môn và nghiệp vụ nhằm đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ chính trị hiện nay.

                      PGS,TS. Nguyễn Thị Trường Giang, Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền phát biểu khai giảng lớp học

  PGS,TS. Nguyễn Thị Trường Giang đề nghị lớp học thực hiện tốt các nội dung, cụ thể là thời gian bồi dưỡng ngắn hạn, lớp học tận dụng tối đa thời gian trong học tập và giảng dạy vừa học, vừa trao đổi kinh nghiệm nhằm tháo gỡ những vấn đề trong thực tiễn về công tác tuyên giáo ở cấp huyện hiện nay; phát huy tính tích cực, tự giác, mạnh dạn trao đổi góp ý cho các đồng chí giảng viên những vấn đề chưa thiết thực, chưa phù hợp với địa phương và những yêu cầu thực tiễn đang đặt ra; trong thời gian học tập học viên phát huy tinh thần trao đổi kinh nghiệm về các mô hình hình hay, cách làm tốt ở địa phương này với các địa phương khác và chấp hành tốt nội quy, quy chế của lớp học./.   

                                                   Tin, ảnh: Hà Duy Tịnh

  (Học viện Chính trị khu vực IV)

   

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 63
  • Tổng lượt truy cập: 1
  Địa chỉ: 36 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
  Email: website@ajc.edu.vn
  Liên hệ: (84-024) 37.546.963
  Fax: (84-024) 37548949