Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022

  13/01/2022 14:51 PM


  Chiều ngày 12/1/2022, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến. GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự, chủ trì và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

  GS,TS Nguyễn Xuân Thắng phát biểu chỉ đạo Hội nghị

  Cùng chủ trì Hội nghị có các đồng chí Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh: PGS,TS Nguyễn Duy Bắc; PGS,TS Hoàng Phúc Lâm; PGS,TS Lê Văn Lợi; PGS,TS Dương Trung Ý.

  Hội nghị được tổ chức trực tiếp và trực tuyến tại điểm cầu Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, 05 Học viện trực thuộc (Học viện Chính trị khu vực I, II, III, IV, Học viện Báo chí và Tuyên truyền) và qua phần mềm Microsoft Teams.

  Tại điểm cầu Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, dự Hội nghị có đồng chí Tô Huy Rứa, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; đồng chí Bùi Tuấn Quang, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương; đồng chí Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; đại diện các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; các cơ quan thông tấn báo chí; đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng, các viện chuyên ngành, các tổ chức chính trị - xã hội trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

  Tại điểm cầu của các Học viện trực thuộc có lãnh đạo Ban Giám đốc, lãnh đạo các khoa, phòng, ban; lãnh đạo Văn phòng đại diện phía Nam. Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong hệ thống Học viện tham dự trực tuyến qua phần mềm Microsoft Teams.

  Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Học viện Trung tâm

  Trình bày báo cáo tại Hội nghị, PGS,TS Nguyễn Duy Bắc khẳng định, trong bối cảnh dịch bệnh bùng phát, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp trong hơn 70 năm xây dựng, phát triển, nhất là thành tựu đã đạt được trong những năm gần đây, đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, toàn diện và đồng bộ trên các mặt công tác, chú trọng thực hành dân chủ gắn với kỷ cương, kỷ luật; phát huy tính gương mẫu, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, nhanh chóng điều chỉnh phương thức quản lý, điều hành từ trực tiếp sang trực tuyến, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai các hoạt động chuyên môn bảo đảm linh hoạt, hiệu quả thích ứng với tình hình dịch bệnh.

  Báo cáo nhấn mạnh, cùng với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Chính phủ, sự phối hợp của các ban, bộ, ngành Trung ương và các tỉnh, thành địa phương, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện đã tập trung chỉ đạo các đơn vị trực thuộc hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao trong năm 2021.

  Học viện tiếp tục tăng cường quản lý hệ thống một cách toàn diện trên tất cả các mặt công tác với phương châm: Chỉ đạo tập trung, thống nhất nhưng tăng cường phân cấp để các Học viện trực thuộc và các viện chuyên ngành phát huy tính chủ động, sáng tạo trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Các mặt công tác của Học viện và của 33 đơn vị trực thuộc đều được Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo sự thống nhất trong toàn hệ thống, có sự phân công, giao quyền, phối hợp và giám sát, phát huy tính chủ động của các đơn vị trực thuộc. Học viện đã xây dựng, ban hành Chương trình Hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng nhằm triển khai đầy đủ, toàn diện, đồng bộ trong toàn hệ thống trên cơ sở bám sát Kế hoạch hoạt động toàn khóa của Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2021 - 2026, đồng thời gắn với chức năng, nhiệm vụ của Học viện và từng tổ chức, đơn vị trực thuộc, theo lộ trình phù hợp, có sự phân công nhiệm vụ, trách nhiệm rõ ràng giữa các đơn vị trực thuộc Học viện.

  Năm 2021, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã có sự đổi mới toàn diện và đồng bộ trên các mặt công tác, từng bước nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn; kiện toàn tổ chức bộ máy, phát triển nguồn nhân lực và xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật.

  Công tác đào tạo bồi dưỡng vừa thích ứng nhanh với bối cảnh dịch bệnh, vừa xử lý những điểm mất cân đối đã tồn tại trong nhiều năm. Kịp thời chuyển đổi hình thức đào tạo trực tuyến để phù hợp với tình hình thực tiễn. Tổ chức các hệ lớp bám sát mục tiêu, yêu cầu, định hướng và chiến lược cán bộ của Đảng; thường xuyên đổi mới chương trình, nội dung và phương thức đào tạo, bồi dưỡng.

  Được chuẩn bị kỹ lưỡng, đồng bộ từ năm 2020, đến tháng 8 năm 2021, Học viện đã hoàn thành việc bổ sung, cập nhật 19 bộ Giáo trình Cao cấp lý luận chính trị và biên soạn mới 10 giáo trình Trung cấp Lý luận chính trị theo hướng quán triệt sâu sắc Nghị quyết, các văn kiện của Đại hội XIII, những chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước và bám sát các vấn đề thực tiễn bức thiết đặt ra. Các giáo trình mới biên soạn và cập nhật bổ sung đã được đưa vào giảng dạy trong toàn hệ thống Học viện, các cơ sở thí điểm đào tạo Cao cấp lý luận chính trị của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và các trường chính trị tỉnh, thành phố, các trường bộ, ngành, đoàn thể Trung ương từ tháng 9 năm 2021. Đây là một cách làm mới, thể hiện tinh thần đổi mới, sáng tạo với quyết tâm cao, nỗ lực lớn và hành động quyết liệt của Học viện trong triển khai thực hiện Nghị quyết XIII của Đảng. Học viện cũng đã trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án: “Đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2026” tại Quyết định số 979/QĐ-TTg ngày 21/6/2021; và chủ động, tích cực tham mưu cho Đảng, Nhà nước về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý, đóng góp nhiều ý kiến tác động sâu sắc đến chủ trương, chính sách, cơ chế đào tạo cán bộ lãnh đạo quản lý của Đảng, Nhà nước và công tác đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân.

  PGS,TS Nguyễn Duy Bắc trình bày báo cáo tổng kết các mặt công tác năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của Học viện

  Năm 2021, công tác nghiên cứu khoa học của Học viện có nhiều khởi sắc, được nâng cao cả về số lượng và chất lượng do có sự đầu tư về thời gian và công sức. Bên cạnh việc hoàn thành nghiệm thu Chương trình khoa học trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 “Nghiên cứu tổng kết, đề xuất bổ sung, phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin - cấu phần quan trọng của nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong bối cảnh mới”, Học viện đã xây dựng thuyết minh trình Ban Bí thư phê duyệt Chương trình khoa học trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn 2021-2025 “Nghiên cứu sự vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ đổi mới (giai đoạn từ năm 1986 đến nay, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045)”. Đã xây dựng và gửi 12 báo cáo đến Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ và các Tiểu ban soạn thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, hàng chục bản báo cáo kiến nghị cho ban, bộ, ngành, địa phương, tổ chức nghiên cứu góp ý 38 văn bản của các bộ, ban, ngành, địa phương.

  Học viện tập trung chỉ đạo và triển khai quyết liệt, toàn diện công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Đã thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu khoa học trọng điểm để luận giải, làm sáng tỏ thêm về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, đồng thời cung cấp những luận cứ khoa học cho việc bảo vệ và phát triển nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Tổ chức thành công cuộc thi viết chính luận khoa học “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” lần thứ nhất, góp phần khẳng định vai trò của Học viện trong xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nòng cốt làm nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, cũng như tạo sự lan tỏa, gắn kết giữa Học viện, các trường chính trị với hệ thống cơ quan tuyên giáo Trung ương và địa phương.

  Trong công tác trường chính trị, củng cố và tăng cường vai trò quản lý của Học viện, phối hợp chặt chẽ với các tỉnh uỷ, thành uỷ, các bộ, ngành, đoàn thể trong chỉ đạo các trường chính trị, trường bộ, ngành trên cả nước thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Tham mưu trình Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Quyết định số 11-QĐ/TW ngày 19/5/2021 quy định trường chính trị chuẩn. Tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc thực hiện Quy định số 09-QĐi/TW ngày 13/11/2018 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Hoàn thành biên soạn mới bộ giáo trình Trung cấp lý luận chính trị, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng dành cho đối tượng 4 vừa bảo đảm tính khoa học, cập nhật, hiện đại, phù hợp các đối tượng, đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong giai đoạn mới. Phối hợp với các đơn vị, địa phương tổ chức thành công Hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc các trường chính trị, trường bộ, ngành lần thứ VII tại khu vực phía Bắc và phía nam với sự tham gia của 74/74 trường chính trị tỉnh, thành phố, các trường bộ, ngành.

  Các đại biểu tham dự Hội nghị tại các điểm cầu trực tuyến và qua phần mềm Microsoft Teams

  Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nhấn mạnh, năm 2021 là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, kéo dài, nhưng nhìn lại một năm qua, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã “biến nguy thành cơ”, chủ động, tích cực, linh hoạt, đồng bộ, kịp thời, sát thực, sáng tạo, hiệu quả, nề nếp và kỷ cương trong tổ chức, triển khai, thực hiện các mặt công tác.

  Nhiệt liệt biểu dương những nỗ lực, cố gắng của tập thể cán bộ, giảng viên, công chức, viên chức, học viên của Học viện, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng khẳng định năm 2021 là năm tuy nhiều khó khăn nhưng với những kết quả đạt được, đây là năm đặt những tiền đề quan trọng cho Học viện bước vào năm 2022, khẳng định sâu sắc vị thế và uy tín của Học viện.

  Nhất trí cao với 12 phương hướng, nhiệm vụ được đề ra trong Báo cáo tổng kết các mặt công tác năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng lưu ý bối cảnh, tình hình mới của năm 2022 và các năm tiếp theo. Đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương khẳng định Học viện cần tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19 trong năm 2022, không được lơ là, chủ quan; đồng thời bám sát phương châm: Trọng tâm – Trách nhiệm – Kỷ cương – Nêu gương – Sáng tạo trong triển khai các nhiệm vụ chính trị được giao.

  Về các trọng tâm công tác năm 2022, GS,TS Nguyễn XuânThắng yêu cầu Học viện bên cạnh tiếp tục việc duy trì hiệu quả chất lượng công tác đào tạo - bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học thì cần tập trung xây dựng tốt Đề án đào tạo Giảng viên Lý luận chính trị để khắc phục sự hụt hẫng về đội ngũ, tạo nguồn cán bộ giảng dạy lý luận chính trị có chất lượng không chỉ cho Học viện mà còn cho hệ thống các trường chính trị trong cả nước.

  Trong công tác nghiên cứu khoa học, tiếp tục chú trọng thực hiện các nội dung đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống, xây dựng các chương trình khảo sát thực tế của Học viện, thực hiện tốt Chương trình KX02 giai đoạn 2021 - 2025 “Nghiên cứu, vận dụng, phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong bối cảnh mới”, đồng thời tổng kết thực tiễn và nghiên cứu lý luận về đường lối đổi mới, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa, từng bước tham gia vào quá trình xây dựng Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

  Đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh Học viện cần tiếp tục thực hiện tốt; mỗi cán bộ, giảng viên, công chức, viên chức Học viện phải xem công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng là công việc thường xuyên của mình. Trong đó, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh với trách nhiệm tham mưu chủ trì chính cần phối hợp hiệu quả với Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, các bộ, ban, ngành liên quan tổ chức thành công Cuộc thi viết chính luận cấp quốc gia năm 2022 về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới.

  Với những kết quả Học viện đã đạt được trong bối cảnh đầy khó khăn, thách thức của năm 2021, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng tin tưởng, với khí thế mới, vận hội mới của năm mới 2022, với sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đặc biệt là của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt, sự quan tâm, tạo điều kiện của các bộ, ban, ngành, địa phương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh sẽ cùng đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

  Đại biểu tham luận tại Hội nghị

  Đại biểu tham luận tại Hội nghị

  Đại biểu tham luận tại Hội nghị

  Ghi nhận sự cống hiến, nỗ lực của các tập thể, cá nhân đóng góp trong thành tích chung của Học viện năm 2021, nhân dịp này có 25 tập thể được vinh dự đón nhận Cờ thi đua cấp Học viện và 24 cá nhân được trao tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Học viện.

  GS,TS Nguyễn Xuân Thắng trao tặng Cờ thi đua cấp Học viện năm 2021 cho các tập thể có thành tích xuất sắc 

  PGS,TS Nguyễn Duy Bắc và PGS,TS Hoàng Phúc Lâm trao tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Học viện năm 2021 cho các cá nhân có thành tích xuất sắc

   

  Theo hcma.vn

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:471
  • Hôm nay: 15510
  • Tháng hiện tại: 427499
  • Tổng lượt truy cập: 501412
  Địa chỉ: 36 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
  Email: website@ajc.edu.vn
  Liên hệ: (84-024) 37.546.963
  Fax: (84-024) 37548949