Hội thảo khoa học “Nghiên cứu định hướng, giải pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội”

  06/11/2019 13:33 PM


  Sáng 06/11/2019, tại Hà Nội, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Nghiên cứu định hướng, giải pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội”.

  Hội thảo nằm trong khuôn khổ đề tài cấp Bộ trọng điểm: “Nghiên cứu định hướng, giải pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội” do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh giao cho Học viện Báo chí và Tuyên truyền làm cơ quan chủ trì và PGS,TS. Mai Đức Ngọc - Phó giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền làm chủ nhiệm.

  Các đại biểu tham dự Hội thảo khoa học “Nghiên cứu định hướng, giải pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội”

  Tham dự Hội thảo, về phía đại biểu, các nhà khoa học khách mời có PGS,TS. Vũ Văn Phúc - nguyên Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản, Phó chủ tịch Chuyên trách Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương; TS. Nguyễn Công Dũng - Phó tổng biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản; PGS,TS. Phạm Đức Kiên - Vụ phó Vụ Quản lý khoa học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái - Phó cục trưởng Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử công an, Tổng biên tập Tạp chí Công an nhân dân...

  Về phía Học viện Báo chí và Tuyên truyền có PGS,TS. Lưu Văn An - Phó giám đốc Phụ trách Học viện; PGS,TS. Mai Đức Ngọc - Phó giám đốc Học viện; các nhà khoa học đến từ các đơn vị trong Học viện và đông đảo các nghiên cứu sinh, học viên, sinh viên Học viện.

  Toàn cảnh Hội thảo khoa học “Nghiên cứu định hướng, giải pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội”

  Phát biểu Đề dẫn Hội thảo, PGS,TS. Mai Đức Ngọc - Phó giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã nhấn mạnh: "Thời gian qua, các thế lực thù địch, phản động đẩy mạnh chiến lược Diễn biến hòa bình” để chống phá cách mạng nước ta, với dã tâm thâm độc là nhằm xóa bỏ chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Để thực hiện được âm mưu này, trên lĩnh vực tư tưởng, các thế lực thù địch dùng mọi thủ đoạn hòng xóa bỏ nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, làm lung lạc niềm tin của nhân dân vào nền tảng tư tưởng của Đảng, vào chế độ, vào con đường đi lên CNXH ở Việt Nam. Sự công kích, chống phá ngày càng quyết liệt khi họ có được cái hiện thực vô cùng mới mẻ là sự sụp đổ của hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới vào cuối thế kỷ thứ XX. Nhất là trong bối cảnh hiện nay, với sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, mạng xã hội, việc lợi dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội để chống phá cách mạng Việt Nam càng trở nên tinh vi, phức tạp với mức độ nguy hiểm khó lường. Vì vậy, việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống lại những quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội là nhiệm vụ vô cùng cấp bách hiện nay".

  Phó giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền Mai Đức Ngọc mong rằng thông qua Hội thảo này, với trình độ, năng lực, trách nhiệm và sự tâm huyết của mình, các đại biểu, nhà khoa học sẽ làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn xoay quanh chủ đề của Hội thảo, đặc biệt  trong đó đi sâu phân tích, làm rõ về định hướng, giải pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội ở Việt Nam hiện nay.

  PGS,TS. Mai Đức Ngọc - Phó giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền phát biểu Đề dẫn Hội thảo

  Hội thảo khoa học “Nghiên cứu định hướng, giải pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội” do PGS,TS. Mai Đức Ngọc - Phó giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên tryền và PGS,TS. Vũ Văn Phúc - nguyên Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản, Phó chủ tịch Chuyên trách Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương điều hành.

  Hội thảo đã nghe 8 tham luận (trong tổng số hơn 60 bài tham luận gửi đến Hội thảo) cùng nhiều ý kiến trao đổi của các đại biểu, nhà khoa trong và ngoài Học viện xoay quanh chủ đề Hội thảo. Trong đó, các đại biểu, nhà khoa học đã tập trung trao đổi, thảo luận làm rõ những vấn đề lý luận về định hướng giải pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội ở Việt Nam hiện nay.

  PGS,TS. Mai Đức Ngọc - Phó giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền và PGS,TS. Vũ Văn Phúc - nguyên Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản, Phó chủ tịch Chuyên trách Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương điều hành Hội thảo

  PGS,TS. Nguyễn Trọng Phúc - nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham luận về "Xây dựng, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng - lịch sử và nhiệm vụ hiện nay"

  PGS,TS. Bùi Kim Hậu - Trưởng khoa Chủ nghĩa xã hội khoa học, Học viện Báo chí và Tuyên truyền  tham luận về "Chủ thể và nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đấu tranh, ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội ở Việt Nam hiện nay"

  PGS,TS. Nguyễn Đình Tường - Viện Triết học, Viện Hàm lâm Khoa học xã hội Việt Nam tham luận về "Các quan điểm định hướng nhằm tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội ở Việt Nam trong thời gian tới"

  PGS,TS. Nguyễn Xuân Phong - Trưởng khoa Chính trị học, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tham luận về "Những giải pháp cơ bản nhằm ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch trên mặt trận báo chí, truyền thông và mạng xã hội ở Việt Nam hiện nay"

  PGS,TS. Doãn Thị Chín - Trưởng khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tham luận về "Nâng cao tính chiến đấu, tính thuyết phục trong các bài viết bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng"

  TS. Lương Ngọc Vĩnh - Trưởng khoa Tuyên truyền, Học viện Báo chí và Tuyên truyền trao đổi tại Hội thảo

  PGS,TS. Nguyễn Ngọc Hoa - Giám đốc Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tham luận với chủ đề "Đổi mới phương thức truyền đạo đức cá nhân - giải pháp quan trọng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh ngăn chặn quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội"

  Tại Hội thảo, một số ý kiến cũng nêu lên thực trạng của những định hướng giải pháp đang được áp dụng để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội ở Việt Nam hiện nay; đặc biệt đã chỉ rõ những ưu điểm, nhược điểm, những thành tựu và hạn chế của quá trình áp dụng những định hướng giải pháp đó.

  Từ thực tiễn hiện nay, các đại biểu, nhà khoa học đã đề xuất những quan điểm, định hướng giải pháp mới có căn cứ khoa học, có tính khả thi nhằm tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội ở Việt Nam trong thời gian tới.

  Ban Tổ chức Hội thảo, các đại biểu, nhà khoa học và các sinh viên chụp ảnh lưu niệm tại Hội thảo

  Sau hơn 3 giờ diễn ra sôi nổi với tinh thần khoa học và trách nhiệm cao, Hội thảo “Nghiên cứu định hướng, giải pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội” đã đạt được những mục tiêu đề ra và kết thúc thành công tốt đẹp.

  Tin, ảnh: Trí Nhân

   

   

   

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:124
  • Hôm nay: 5671
  • Tháng hiện tại: 90194
  • Tổng lượt truy cập: 1998857
  Địa chỉ: 36 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
  Email: website@ajc.edu.vn
  Liên hệ: (84-024) 37.546.963
  Fax: (84-024) 37548949