Hội đồng Lý luận Trung ương làm việc với Học viện về xây dựng Chương trình nghiên cứu khoa học Lý luận chính trị giai đoạn 2021-2025

  08/09/2020 09:19 AM


  Chiều 07/9/2020, Đoàn công tác của Hội đồng Lý luận Trung ương do GS,TS.Tạ Ngọc Tấn, Phó chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương làm trưởng đoàn có buổi làm việc với Học viện Báo chí và Tuyên truyền về việc chuẩn bị Chương trình nghiên cứu khoa học Lý luận chính trị giai đoạn 2021-2025.

  Làm việc với Đoàn công tác của Hội đồng Lý luận Trung ương có PGS,TS. Lưu Văn An, Phó bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Phụ trách Học viện; PGS,TS. Phạm Minh Sơn, Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Học viện; PGS,TS. Nguyễn Thị Trường Giang, Thường vụ Đảng ủy, Phó giám đốc Học viện; PGS,TS. Trương Ngọc Nam, Phó chủ tịch Hội đồng Trường; cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Học viện.

  Quang cảnh buổi làm việc về xây dựng Chương trình nghiên cứu khoa học Lý luận chính trị giai đoạn 2021-2025

  Chương trình nghiên cứu khoa học Lý luận chính trị giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn 2030 đặt ra mục tiêu: Góp phần cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2021-2030; bổ sung các cơ sở lý luận - thực tiễn nhằm góp phần phục vụ kịp thời cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; góp phần tổng kết thực tiễn, làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận nhằm cung cấp cơ sở khoa học, thực tế cho việc hoạch định đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách của Nhà nước trong giai đoạn mới, nhất là xây dựng các văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

  GS,TS. Tạ Ngọc Tấn, Phó chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu tại buổi làm việc

  Cuộc làm việc, khảo sát lần này tập trung thảo luận về các nội dung cần tiếp tục nghiên cứu trong phạm vi một số vấn đề sau:

  Thứ nhất, những vấn đề chung về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về chủ nghĩa xã hội, quá độ lên chủ nghĩa xã hội và mô hình CNXH ở Việt Nam, về giải quyết 10 mối quan hệ lớn trong quá trình đổi mới, phát triển, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế;

  Thứ hai, những vấn đề về kinh tế, thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN, phát triển các thành phần kinh tế, tư duy đột phá về phát triển công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ, phát triển bền vững trong điều kiện cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, những vấn đề đặt ra trong phát triển kinh tế vùng, địa phương..;

  Thứ ba, những vấn đề biến động lớn về chính trị, kinh tế, an ninh của thế giới, khu vực; cục diện, quan hệ của các nước lớn, các nước láng giềng tác động đến Việt Nam; những vấn đề về quốc phòng, an ninh và an ninh phi truyền thống;

  Thứ tư, những vấn đề về phát triển văn hóa - xã hội - con người, giáo dục-đào tạo, khoa học-công nghệ và môi trường; tôn giáo; dân tộc; xây dựng chuẩn mực con người Việt Nam, hệ giá trị Việt Nam trong thời kỳ mới;

  Thứ năm, những vấn đề về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; về tổ chức và cơ chế vận hành bộ máy của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân; vấn đề dân chủ và kiểm soát quyền lực, phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến" và "tự chuyển hóa" trong Đảng, trong xã hội.

  PGS,TS. Lưu Văn An, Phó bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Phụ trách Học viện phát biểu tại buổi làm việc

  Tại buổi làm việc, Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã có những ý kiến đóng góp cụ thể, thiết thực cho “Chương trình nghiên cứu khoa học Lý luận chính trị giai đoạn 2021-2025” của Hội đồng Lý luận Trung ương; đồng thời đề xuất một số nhiệm vụ khoa học bám sát vào định hướng nghiên cứu chính và cũng là thế mạnh của Học viện là nghiên cứu lý luận chính trị, công tác tư tưởng và báo chí truyền thông.

  Các ý kiến phát biểu tại buổi làm việc khẳng định, với tiềm lực khoa học mạnh, đã từng thực hiện thành công nhiều đề tài lớn, Học viện Báo chí và Tuyên truyền có đủ điều kiện và khả năng tham gia thực hiện một số nhiệm vụ thuộc “Chương trình nghiên cứu khoa học Lý luận chính trị giai đoạn 2021-2025” của Hội đồng Lý luận Trung ương.   

  Tin, ảnh: Minh Quang

   

   

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:106
  • Hôm nay: 5414
  • Tháng hiện tại: 182266
  • Tổng lượt truy cập: 3001377
  Địa chỉ: 36 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
  Email: website@ajc.edu.vn
  Liên hệ: (84-024) 37.546.963
  Fax: (84-024) 37548949