Học viện Báo chí và Tuyên truyền tiếp tục phát triển với tâm thế mới, khí thế mới, khát vọng mới

  26/06/2020 16:08 PM


  Cổng Thông tin điện tử Học viện Báo chí và Tuyên truyền xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu quan trọng của GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tại Đại hội Đảng bộ Học viện Báo chí và Tuyên truyền lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 ngày 13/6/2020.

  GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng phát biểu chỉ đạo Đại hội Đảng bộ Học viện Báo chí và Tuyên truyền lần thứ XI ngày 13/6/2020

  Thưa các đồng chí,

  Thưa toàn thể Đại hội,

  Đại hội Đảng bộ Học viện Báo chí và Tuyên truyền lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra trong không khí cả nước đang khẩn trương tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và chuẩn bị kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam. Điều này mang thêm ý chí và niềm tự hào cho cán bộ, đảng viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, đồng thời đòi hỏi Học viện ý thức sâu sắc hơn về sứ mệnh, trách nhiệm của mình trong việc đào tạo những nhà báo cách mạng có đạo đức, trí tuệ, bản lĩnh và năng lực, đóng góp xứng đáng cho sự phát triển của đất nước. Nhân dịp này, tôi xin chúc tập thể cán bộ, viên chức, người lao động, học viên và nhất là các nhà giáo của Học viện Báo chí và Tuyên truyền hoàn thành xuất sắc trọng trách của mình.

  Đại hội Đảng bộ Học viện Báo chí và Tuyên truyền là dịp để nhìn nhận, đánh giá sâu sắc các vấn đề, nhất là các cơ hội, thách thức mới đặt ra, rút ra bài học và đưa ra định hướng mới cho sự phát triển của Học viện, từ đó, khẳng định thương hiệu, bản sắc và đưa Học viện trở thành địa chỉ tin cậy là cơ sở giáo dục trọng điểm quốc gia đồng thời là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ báo chí-truyền thông và lý luận chính trị của cả nước.

  Báo cáo chính trị và đề án nhân sự trình tại Đại hội cho thấy, Đảng bộ Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã có sự chuẩn bị nghiêm túc, bài bản. Báo cáo chính trị trình Đại hội không chỉ đánh giá các mặt công tác mà còn làm rõ được phương thức và vai trò lãnh đạo của Đảng bộ Học viện. Báo cáo kiểm điểm sự chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng uỷ đã làm rõ được việc thực hiện chương trình công tác toàn khóa, phương thức lãnh đạo, quy chế phối hợp trên nguyên tắc tập trung dân chủ, phê bình và tự phê bình, kiểm tra giám sát, vai trò nêu gương và trách nhiệm của cấp uỷ.

  Học viện Báo chí và Tuyên truyền vừa là trường đại học trọng điểm trong hệ thống giáo dục quốc dân, vừa là một hợp phần quan trọng của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Do đó, Học viện vừa triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị theo quy chế, quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo đồng thời tuân thủ các chủ trương, quy chế của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Ngoài công tác đào tạo giảng viên lý luận chính trị và cán bộ báo chí - truyền thông, Học viện còn có trách nhiệm bồi dưỡng cán bộ theo chức danh.

  Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tạo được không khí dân chủ, đổi mới trong các hoạt động, giữ vững sự ổn định và tạo đà phát triển. Học viện đã có sự đổi mới đồng bộ, toàn diện trên các mặt; quán triệt quan điểm quản lý hệ thống, đồng bộ để từng bước khẳng định được vai trò, vị trí của mình trong toàn hệ thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

  Trên cơ sở nhất trí với Báo cáo chính trị trình Đại hội, tôi đề nghị các đồng chí lưu ý và nhấn mạnh một số kết quả sau đây.

  Về công tác đào tạo, bồi dưỡng:

  Trong nhiệm kỳ vừa qua, Học viện đã chuyển đổi từ phương thức đào tạo niên chế sang đào tạo tín chỉ, gắn liền với kiểm định chất lượng đào tạo, thực hiện đánh giá trong và đánh giá ngoài. Đây là cơ sở quan trọng để nâng cao hơn nữa hiệu quả và chất lượng công tác đào tạo.

  Công tác tuyển sinh, đặc biệt là tư vấn tuyển sinh, có những bước cải tiến, bảo đảm chỉ tiêu và các quy định. Việc tổ chức kỳ thi năng khiếu báo chí chặt chẽ, bảo đảm chất lượng và không để ra sai sót. Chất lượng đầu ra của sinh viên đã góp phần khẳng định vị thế, thương hiệu của nhà trường.

  Học viện đã rất chú ý rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức cho sinh viên, thể hiện được bản sắc của trường Đảng. Kết quả khảo sát việc làm của sinh viên tốt nghiệp cho thấy, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp Học viện có việc làm nằm trong nhóm các trường có tỷ lệ cao.

  Học viện đã chú trọng mở rộng hợp tác quốc tế trong đào tạo và bồi dưỡng, trong đó có bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý báo chí-truyền thông của Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào. Các lớp bồi dưỡng có nhiều đổi mới về nội dung, chương trình và phương pháp giảng dạy.

  Đặc biệt, Học viện đã mở rộng quan hệ và thực hiện liên kết đào tạo quốc tế trong lĩnh vực truyền thông. Lãnh đạo Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ủng hộ, đánh giá cao và coi đây là hướng đi đúng để hội nhập quốc tế về giáo dục, hướng tới chuẩn mực đào tạo quốc tế.

  Về công tác nghiên cứu khoa học:

  Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã triển khai nhiều đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, cấp Bộ và chú ý đến nghiên cứu khoa học của sinh viên, góp phần quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả đào tạo, chất lượng bài giảng. Kết quả nghiên cứu khoa học đã được chắt lọc để xây dựng các báo cáo kiến nghị, dù còn khiêm tốn.

  Học viện có vai trò quan trọng trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Trong thời gian qua, cán bộ, giảng viên và sinh viên Học viện đã tích cực tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, đặc biệt là trên mạng xã hội. Ban Giám đốc, Đảng uỷ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đặt niềm tin cậy rất lớn ở Học viện Báo chí và Tuyên truyền, nhất là sự tham gia tích cực của đội ngũ giảng viên và các em sinh viên.  

  Về công tác tổ chức cán bộ:

  Thời gian qua, Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã đóng góp cho Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh một số cán bộ quản lý chủ chốt, có năng lực. Công tác sắp xếp, kiện toàn bộ máy tổ chức của Học viện được thực hiện tương đối tốt, hợp lý, đúng tinh thần vừa là cơ sở giáo dục trọng điểm quốc gia vừa là hợp phần của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh song cần có sự thống nhất cao hơn nữa.

  Nhìn chung, đây là nhiệm kỳ có nhiều thành công của Đảng bộ Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Thay mặt Đảng uỷ, Ban Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, tôi biểu dương, ghi nhận và chúc mừng các thành tích của Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Bên cạnh đó, Học viện cũng cần nhìn nhận đúng, chỉ ra và xác định thật rõ những hạn chế, bất cập để khắc phục trong thời gian tới.

  Thứ nhất, tiếp tục quán triệt quan điểm quản lý hệ thống của lãnh đạo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đối với tất cả các đơn vị trực thuộc. Cần khắc phục những hạn chế trong sự phối hợp giữa Học viện Báo chí và Tuyên truyền với các vụ chức năng của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các học viện trực thuộc khác.

  Trong thời gian tới, sự phát triển của Học viện Báo chí và Tuyên truyền phải trên cơ sở cụ thể hoá Quyết định số 145-QĐ/TW ngày 08/8/2018 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và phải đặt trong Chiến lược phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

  Học viện cần xác định trong 5 năm tới Học viện sẽ ở vị trí nào trong hệ thống các trường đại học trọng điểm, từ đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp hết sức cụ thể. Đảng bộ Học viện cần tiếp thu những ý kiến xác đáng, hữu ích, tâm huyết của các chi bộ, đảng viên để thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

  Thứ hai, tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo. Học viện cần luôn hướng tới xây dựng các chương trình đào tạo phù hợp nhất, tốt nhất, phát huy được thế mạnh riêng có. Học viện có thế mạnh trong đào tạo báo chí-truyền thông nhưng cũng cần cân bằng, hài hoà với đào tạo lý luận chính trị; phát huy vai trò đào tạo giảng viên lý luận chính trị cho toàn hệ thống, chú ý đào tạo giảng viên lý luận chính trị theo Đề án 587.

  Cần đặc biệt chú ý kết hợp nhuần nhuyễn giữa nội dung và phương pháp giảng dạy; triển khai phương pháp giảng dạy hiện đại; tiếp tục duy trì đào tạo trực tuyến, xây dựng phòng học chuẩn để tương tác, trao đổi với sinh viên và đưa ra quy chế đào tạo trực tuyến. Học viện cần rà soát quy hoạch tổng thể và nghiên cứu khai thác các nguồn lực xã hội hoá để hiện đại hoá nhà trường.

  Việc mở rộng quy mô đào tạo là cần thiết nhưng cần bảo đảm chất lượng. Chú trọng tuyển sinh đầu vào và đặc biệt chú ý chất lượng đầu ra. Muốn làm tốt khâu tuyển sinh, Học viện cần đánh giá chính xác tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm. Học viện phải xác định trở thành hình mẫu trong truyền thông tư vấn tuyển sinh.

  Muốn làm truyền thông chuyên nghiệp, cần xây dựng đội ngũ truyền thông chuyên nghiệp không chỉ phục vụ Học viện Báo chí và Tuyên truyền mà cả Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Sinh viên báo chí được đánh giá năng động, bài bản nhưng để làm nghề thì còn cần có bản lĩnh, đạo đức, kỷ luật và trách nhiệm xã hội.

  Thứ ba, nâng cao chất lượng, hiệu quả và khả năng ứng dụng của công tác nghiên cứu khoa học. Cần quan tâm hơn nữa đến việc đưa ra các đề xuất, kiến nghị chính sách cho Đảng và Nhà nước trên cơ sở chắt lọc kết quả nghiên cứu của các đề tài; nhất là đóng góp cho dự thảo cũng như sau này trong quá trình đưa các Văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng vào cuộc sống.

  Học viện có nhiều đề tài và hội thảo, trong đó có những hội thảo rất tốt về tuyên giáo và báo chí-truyền thông nhưng sự chắt lọc kết quả từ các hội thảo, đề tài này để xây dựng kiến nghị tư vấn chính sách chưa nhiều. Cần tổng kết để xác định kết quả các đề tài được sử dụng như thế nào trong giảng dạy và bao nhiêu công trình được xã hội hoá; đồng thời, cần đề xuất những hội thảo cấp quốc gia kết hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

  Trong thời gian tới, Học viện cần chú ý hiện đại hoá công tác nghiên cứu khoa học, tuân thủ chuẩn mực quốc tế và hướng tới công bố quốc tế. Cần đẩy mạnh hướng đi này để nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường đồng thời gia tăng số giảng viên có học hàm phó giáo sư, giáo sư.

  Thứ tư, phải coi trọng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch đồng thời phát huy vai trò tích cực của sinh viên trong công tác này, đặc biệt là trên mạng xã hội. Học viện cần quan tâm khuyến khích sinh viên theo dõi và góp phần lan tỏa thông tin chính xác từ các nguồn chính thống đến đông đảo công chúng. Ban Chỉ đạo 35 của Học viện phải thật tích cực, chủ động phát huy tiềm lực của giảng viên và sinh viên; phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ đạo 35 của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và của Trung ương.

  Thứ năm, cần quan tâm xây dựng đội ngũ giảng viên, mạnh dạn, tin tưởng giao nhiệm vụ cho giảng viên, tránh để xảy ra tình trạng hẫng hụt đội ngũ cán bộ, thiếu chuyên gia đầu ngành. Muốn giảng dạy tốt, giảng viên không chỉ cần có học hàm, học vị mà phải thể hiện năng lực chuyên môn trong từng bài giảng cụ thể, am tường thực tiễn và sâu sắc về lý luận. Giảng viên phải được xã hội thừa nhận, học viên yêu quý.

  Thứ sáu, tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo của cấp uỷ, coi đây là yếu tố quyết định thành bại trên tinh thần quán triệt sâu sắc các nguyên tắc lãnh đạo: tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, chức vụ càng cao càng phải gương mẫu, đặc biệt phải bảo vệ những người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

  Vừa qua, việc sắp xếp bộ máy tổ chức liên quan đến các khoa, bộ môn về lý luận chính trị của Học viện còn một số vướng mắc. Học viện cần xây dựng tổ chức ngày càng đồng thuận, đoàn kết, thống nhất. Tại Đại hội này, các đồng chí cần sáng suốt lựa chọn Ban chấp hành Đảng bộ gồm những người thực sự tiêu biểu, có đạo đức, phẩm chất, uy tín ngang tầm nhiệm vụ, có khả năng gánh vác trọng trách.

  Thưa các đồng chí,

  Thưa toàn thể Đại hội,

  Tôi tin tưởng rằng, Đảng bộ Học viện Báo chí và Tuyên truyền sẽ kế thừa truyền thống, các kết quả đạt được trong thời gian vừa qua và đưa ra được các định hướng đúng, các nhiệm vụ trọng điểm hợp lý và có giải pháp đột phá. Thay mặt Đảng uỷ, Ban Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, tôi xin chúc Học viện Báo chí và Tuyên truyền tiếp tục phát triển với tâm thế mới, khí thế mới, khát vọng mới đồng thời giữ gìn bản sắc của trường Đảng trong hệ thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, xứng đáng với trọng trách mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin tưởng giao phó./.

  * Tiêu đề do Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử đặt.

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:355
  • Hôm nay: 706
  • Tháng hiện tại: 165863
  • Tổng lượt truy cập: 908640
  Địa chỉ: 36 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
  Email: website@ajc.edu.vn
  Liên hệ: (84-024) 37.546.963
  Fax: (84-024) 37548949