Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2018

  07/01/2019 09:00 AM


  Sáng 6/1/2019 tại Hội trường lớn, Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức năm 2018. Hội nghị nhằm đánh giá những kết quả công tác trong năm 2018 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhằm phát huy dân chủ, trách nhiệm và trí tuệ của mỗi cán bộ, viên chức, người lao động của Nhà trường nhằm hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong năm 2019.Đại diện lãnh đạo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, PGS,TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc đã dự và chỉ đạo Hội nghị.

  Hội nghị cán bộ, viên chức năm 2018 có sự tham dự của các đồng chí trong Ban Giám đốc, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên, Ban Thanh tra Nhân dân cùng toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động của Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

  Đồng chí Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại Hội nghị

  Hội nghị đã nhất trí bầu đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị gồm: đồng chí Trương Ngọc Nam, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện; đồng chí Phạm Minh Sơn, Chủ tịch Công đoàn Học viện; đồng chí Nguyễn Thị Trường Giang, Trưởng Khoa Phát thanh - Truyền hình, Trưởng Ban nữ công Công đoàn Học viện; đồng chí Lữ Đăng Nhạc, Giảng viên Khoa Giáo dục đại cương và Nghiệp vụ sư phạm, đại diện cho cán bộ, viên chức, người lao động nhà trường.

  Hội nghị đã nghe đồng chí Trương Ngọc Nam, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện trình bày Báo cáo Kết quả thực hiện dân chủ năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2019; đồng chí Nguyễn Thị Hồng Mến, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài vụ báo cáo tình hình thu, chi ngân sách năm 2018; đồng chí  Lê Đình Năm, Trưởng Ban Thanh tra nhân dân Học viện báo cáo về công tác Thanh tra nhân dân năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019; đồng chí Phạm Minh Sơn, Phó Giám đốc Học viện, Chủ tịch Công đoàn Học viện báo cáo tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cán bộ, viên chức, người lao động của Học viện trong năm 2018 với các cấp lãnh đạo trong Học viện.

  Tại Hội nghị, lãnh đạo Học viện cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng của nhà trường đã có những đã giải đáp về những kiến nghị của cán bộ, viên chức, người lao động Học viện được tổng hợp từ Hội nghị cán bộ cơ sở và ý kiến nêu trực tiếp tại Hội trường, trong đó các ý kiện đã tập trung vào các vấn đề về công tác đào tạo, tài chính, chế độ chính sách, cơ sở vật chất, đảm bảo quyền lợi cho cán bộ, giảng viên, ....

   

  Đồng chí Trương Ngọc Nam, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện trình bày Báo cáo kết quả thực hiện dân chủ năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ  năm 2019

  Thay mặt lãnh đạo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tới dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã biểu dương, ghi nhận những kết quả, thành tích mà tập thể lãnh đạo, cán bộ, viên chức, người lao động Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã nỗ lực đạt được trong năm qua trên các mặt công tác.

  Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh  Nguyễn Duy Bắc yêu cầu trong năm 2019, phát huy những thành tích đã đạt được trong năm 2018, Học viện Báo chí và Tuyên truyền cần nhận thức rõ hơn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; chức năng, nhiệm vụ của Học viện Báo chí và Tuyên truyền để có những định hướng cụ thể trên các lĩnh vực  hoạt động; tiếp tục phát huy tốt vị thế một trường Đảng, một trường Đại học trọng điểm trong hệ thống giáo dục quốc dân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó;  nỗ lực phấn đấu thi đua lập nhiều thành tích chào mừng  kỷ niệm 70 năm truyền thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

  Nhân dịp năm mới 2019, đồng chí Nguyễn Duy Bắc gửi lời chúc sức khỏe, thành công đến toàn thể đại biểu và các cán bộ, viên chức, người lao động của Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Chúc Học viện ngày càng phát triển vững mạnh hơn nữa.

  Đoàn chủ tịch điều hành Hội nghị cán bộ, viên chức năm 2018

  Kết luận Hội nghị, đồng chí Trương Ngọc Nam, Giám đốc Học viện trân trọng cảm ơn những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Duy Bắc và lãnh đạo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Những ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh sẽ được Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện tiếp thu nghiêm túc và cụ thể hóa triển khai để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao trong năm 2019, phấn đấu lập nhiều thành tích hướng tới chào mừng 70 thành lập Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

  Đồng chí Trương Ngọc Nam đã trực tiếp trả lời, giải đáp những câu hỏi của các cán bộ, viên chức, người lao động nhà trường; tổng kết những vấn đề thảo luận và nhấn mạnh những một số nhiệm vụ trọng tâm mà tập thể cán bộ, viên chức, người lao động nhà trường cần tập trung thực hiện tốt trong năm 2019, cụ thể: 

  - Thực hiện tốt chủ đề công tác năm 2019 của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh là “Dân chủ, sáng tạo, đồng bộ, chất lượng”.

  - Quán  triệt  và  thực  hiện  nghiêm Chỉ  thị  số  30-CT/TW của Bộ Chính trị, Nghị định số 04/2015 NĐ-CP Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; tiếp tục quán triệt Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị và Thông tư số 01/2016/TT-BNV của Bộ Nội vụ và các văn bản có liên quan đến việc xây dựng và thực hiện dân chủ ở cơ quan, gắn với việc thực hiện dân chủ và tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

  - Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của tổ chức đảng trong việc đẩy mạnh thực hiện dân chủ, xem việc thực hiện dân chủ là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và là trách nhiệm của toàn thể bộ máy hoạt động và cán bộ công chức, viên chức, người lao động đơn vị; xác định được mục tiêu thực hiện dân chủ ở cơ quan là một trong những tiêu chí để xem xét công nhận các danh hiệu thi đua của đơn vị. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh việc thực hiện dân chủ cơ sở gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, nhất là việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 Khóa XII của Đảng.


  100% cán bộ, viên chức, người lao động nhà trường tán thành thông qua Quyết nghị của Hội nghị

  - Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nâng cao hơn nữa nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về thực hiện dân chủ ở cơ sở. Tổ chức các phong trào thi đua gắn với thực hành tiết kiệm, phòng chống lãng  phí; xây dựng môi trường làm việc thân thiện, mô phạm, văn minh; xây dựng văn hóa Trường Đảng; xây dựng Đảng và các tổ chức đoàn thể vững mạnh.

  - Tiếp tục hoàn thiện Quy chế thực hiện dân chủ của Học viện Báo chí và Tuyên truyền trên cơ sở cụ thể hóa nội dung các chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước.

  - Đề cao trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ được Giám đốc Học viện giao và nhiệm vụ do đơn vị xây dựng. Kết hợp chặt chẽ giữa chính quyền với tổ chức đảng, công đoàn trong việc thực hiện dân chủ trên các mặt công tác nhằm đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ, đoàn kết thống nhất trong đơn vị; quan tâm đến điều kiện làm việc, động viên đội ngũ cán bộ, công chức nhằm phát huy quyền làm chủ, tạo sự đồng thuận, đoàn kết nhất trí để xây dựng đơn vị, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Hướng dẫn xây dựng quy chế hoạt động của các đơn vị trực thuộc Ban giám đốc Học viện.

  - Phát huy vai trò của Ban thanh tra nhân dân, tăng cường các hoạt động kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở các đơn vị theo chương trình, kế hoạch. Kịp thời động viên khen thưởng các đơn vị, cá nhân thực hiện tốt dân chủ đồng thời có biện pháp chấn chỉnh các đơn vị thực hiện chưa tốt.

  - Tăng cường công tác sơ kết, tổng kết và tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân, các mô hình tiêu biểu trong Học viện về thực hiện dân chủ; đồng thời có chế tài xử lý các tập thể, cá nhân không thực hiện nghiêm túc dân chủ ở đơn vị.

  Tin, Ảnh: Trí Nhân

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:57
  • Hôm nay: 554
  • Tháng hiện tại: 65304
  • Tổng lượt truy cập: 534272
  Địa chỉ: 36 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
  Email: website@ajc.edu.vn
  Liên hệ: (84-024) 37.546.963
  Fax: (84-024) 37548949