Thông báo về việc lấy ý kiến danh sách đề nghị xét tặng Huân chương cụ thể như sau:

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo công văn về việc triển khai công tác khen thưởng năm 2024 cụ thể như sau:

Thông báo kết quả đánh giá xếp loại để chi thu nhập tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2023 cụ thể như sau:

Thông báo kết quả Hội nghị tổng kết và bình xét danh hiệu thi đua năm 2023 cụ thể như sau:

Thông báo kết luận cuộc họp Hội đồng xét, công nhận hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của giải pháp, đề tài khoa học, đề án khoa học năm 2023 cụ thể như sau: