Kế hoạch tổ chức Hội thi giảng viên giỏi môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh của Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2023 cụ thể như sau:

Thông báo Kết quả Hội thi Giảng viên giỏi cấp cơ sở lần thứ V năm 2023 cụ thể như sau:

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo về việc triển khai công tác khen thưởng năm 2023 cụ thể như sau:

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo về việc tổ chức triển khai phong trào thi đua và đăng ký thi đua năm 2023

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo kế hoạch tổ chức Hội thi Giảng viên giỏi cấp cơ sở - lần thứ V năm 2023 cụ thể như sau:

Quyết định về việc công nhận danh hiệu thi đua cấp cơ sở năm 2022 cụ thể như sau:

Quyết định về việc xếp loại mức độ thực hiện nhiệm vụ đối với các đơn vị và đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2022 cụ thể như sau: