Công văn về việc triển khai xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú lần thứ 16 năm 2023 cụ thể như sau:

Hướng dẫn đánh giá, xếp loại; xét, công nhận phạm vi ảnh hưởng của giải pháp, đề tài khoa học, đề án và tổng kết , bình xét danh hiệu thi đua năm 2022 cụ thể như sau:

Hưởng ứng phong trào thi đua trong năm 2021 do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát động với chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Gương mẫu - Sáng tạo - Hiệu quả” để lập thành tích chào ...