Thực hiện Công văn số 71-CV/HVCTQG ngày 21/01/2021 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về việc xây dựng kế hoạch triển khai phong trào thi đua và đăng ký thi đua năm 2021; Giám đốc – ...

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo Danh sách công chức, viên chức và người lao động được nâng lương trước thời hạn năm 2020 như sau:

Chiều 15/01/2021, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp xây dựng Quy chế xét tặng Giải thưởng “Nghiên cứu lý luận chính trị”. GS,TS ...

Chiều 15/01/2021, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp xây dựng Quy chế xét tặng Giải thưởng “Nghiên cứu lý luận chính trị”. GS,TS ...