Hưởng ứng phong trào thi đua trong năm 2021 do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát động với chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Gương mẫu - Sáng tạo - Hiệu quả” để lập thành tích chào ...