Hướng dẫn xét tặng danh hiệu "Tập thể kiểu mẫu" và "Cán bộ trường Đảng mẫu mực" lần thứ I cụ thể như sau:

Báo cáo tổng kết Hội thi giảng viên dạy giỏi môn học giáo dục Quốc phòng và an ninh cấp Học viện lần thứ nhất năm 2023 cụ thể như sau:

Thông báo kết quả Hội thi giảng viên dạy giỏi môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh cấp Học viện năm 2023 cụ thể như sau:

Kế hoạch tổ chức Hội thi giảng viên giỏi môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh của Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2023 cụ thể như sau:

Thông báo Kết quả Hội thi Giảng viên giỏi cấp cơ sở lần thứ V năm 2023 cụ thể như sau:

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo về việc triển khai công tác khen thưởng năm 2023 cụ thể như sau:

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo kết luận của Ban Tổ chức Hội thi "Giảng viên giỏi" cấp cơ sở lần thứ V năm 2023 cụ thể như sau:

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo về việc tổ chức triển khai phong trào thi đua và đăng ký thi đua năm 2023