Hướng dẫn thực hiện nâng lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động theo thành tích năm 2022

    26/12/2022 16:27 PM


    Học viện Báo chí và Tuyên truyền hướng dẫn thực hiện nâng lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động theo thành tích năm 2022 cụ thể như sau:

    Xem chi tiết TẠI ĐÂY