Giới thiệu sách theo chủ đề số 3/2024: Tư tưởng Hồ Chí Minh

  04/06/2024 00:02 AM


  DANH MỤC SÁCH THEO CHỦ ĐỀ

  TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

  (Click vào tên tài liệu để xem giới thiệu tóm tắt)

  STT

  THÔNG TIN SÁCH

  1

  Phạm Văn Đồng

  NHỮNG NHẬN THỨC CƠ BẢN
  VỀ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

  NXB Chính trị quốc gia Sự thật
  Hà Nội, 2023

  2

  Võ Nguyên Giáp (Chủ biên)

  TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
  VÀ CON ĐƯỜNG CÁCH MẠNG VIỆT NAM

  NXB Chính trị quốc gia Sự thật
  Hà Nội, 2015

  3

  Nguyễn Việt Hùng; Vũ Thị Thanh Tình; Nguyễn Thị Thu Hà (Đồng chủ biên)

  TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
  VỀ CÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC
  M
  ỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN

  NXB Chính trị quốc gia Sự thật
  Hà Nội, 
  2019

  4

  TS. Nguyễn Hữu Công

   TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
  VỀ PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI TOÀN DIỆN

  NXB Chính trị quốc gia Sự thật
  Hà Nội, 2010

   

  5

  TS. Lê Quang Mạnh

   TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
  VỀ LÃNH ĐẠO CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG
   Giá trị lý luận và thực tiễn

  NXB Công an nhân dân
  Hà Nội, 2019

  6

  TS. Lê Thị Hằng, PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Dung (Đồng chủ biên)

  TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ PHÁT TRIỂN XÃ HỘI

   NXB Chính trị quốc gia Sự thật
  Hà Nội, 2020

  7

  Thượng tướng, GS.TS. Tô Lâm

  TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VAI TRÒ CỦA NHÂN DÂN
  TRONG SỰ NGHIỆP BẢO VỆ AN NINH, TRẬT TỰ

  NXB Công an nhân dân
  Hà Nội, 2017

  8

  PGS, TS. Lê Văn Yên

  TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ
  TRONG CÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC

  NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
  Hà Nội, 
  2012

  9

  Tạp chí Tổ chức Nhà nước

  TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CÁN BỘ, CÔNG TÁC CÁN BỘ
  Và sự kế thừa, vận dụng vào thực tiễn cách mạng Việt Nam

  NXB Chính trị quốc gia Sự thật
  H
  à Nội, 2021

  10

  TS. Lại Thị Thanh Bình

  TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ QUYỀN CON NGƯỜI

  NXB Chính trị quốc gia Sự thật
  Hà Nội, 2020

  11

  TS. Nguyễn Ngọc Anh

  TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM Ô, LÃNG PHÍ, QUAN LIÊU - NỘI DUNG VÀ GIÁ TRỊ

  NXB Quân đội nhân dân
  Hà Nội, 2020

  12

  PGS.TS. Trần Đình Huỳnh (Chủ biên); TS. Đỗ Minh Tuấn

  TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
  VỀ XÂY DỰNG VÀ CHỈNH ĐỐN ĐẢNG

  NXB Hà Nội
  Hà Nội, 2021

  13

  PGS.TS. Phạm Ngọc Anh; TS. Nguyễn Xuân Trung (Đồng chủ biên)

  TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ TÔN GIÁO, TÍN NGƯỠNG

  NXB Công an nhân dân
  Hà Nội, 2017

  14

  Thượng tướng Bùi Văn Nam

  TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
  VỀ PHÁT HUY SỨC MẠNH NHÂN DÂN TRONG
  PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC

  NXB Chính trị quốc gia Sự thật
  Hà Nội, 2018

  15
   
   
  16

  TS. Lê Thị Thúy Bình

  TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ NÂNG CAO DÂN TRÍ
  VÀ VẬN DỤNG TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

  NXB Tư pháp
  Hà Nội, 2021

  17

  TS. Hoàng Anh (Chủ biên)

  TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ GIÁO DỤC
  VÀ VẬN DỤNG VÀO ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HIỆN NAY

  NXB Chính trị quốc gia Sự thật
  Hà Nội, 2013

  18

  TS. Trần Nghị

  TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ PHÁP LUẬT
  VÀ VIỆC VẬN DỤNG TRONG SỰ NGHIỆP ĐỔI MỚI Ở VIỆT NAM

  NXB Chính trị quốc gia Sự thật
  Hà Nội, 
  2014

  19

  TS. Ngô Văn Lương (Chủ biên)

  TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ KINH TẾ

  NXB Chính trị quốc gia Sự thật
  Hà Nội, 
  2009

  20

  Cao Văn Thống (Chủ biên)

  TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
  VỀ KIỂM TRA, GIÁM SÁT KỶ LUẬT CỦA ĐẢNG

  NXB Chính trị quốc gia Sự thật
  Hà Nội, 2011

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 63
  • Tổng lượt truy cập: 1
  Địa chỉ: 36 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
  Email: website@ajc.edu.vn
  Liên hệ: (84-024) 37.546.963
  Fax: (84-024) 37548949