Giới thiệu sách theo chủ đề Số 1/2024: Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa

  25/01/2024 15:23 PM


  DANH MỤC SÁCH THEO CHỦ ĐỀ

  VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH TOÀN CẦU HÓA

  (Click vào tên tài liệu để xem giới thiệu tóm tắt)

  STT

  THÔNG TIN SÁCH

  1

  GS. Nguyễn Đức Bình; GS.TS. Lê Hữu Nghĩa; PGS.TS. Trần Xuân Sầm
  (đồng chủ biên)

  TOÀN CẦU HÓA: PHƯƠNG PHÁP LUẬN
  VÀ PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN NGHIÊN CỨU

  NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
  Hà Nội, 2
  001

  2

  Manfred B. Steger; Nguyễn Hải Bằng dịch

  TOÀN CẦU HÓA

  NXB Tri thức
  Hà Nội, 2011

  3

  TS. Hồ Bá Thâm; ThS. Nguyễn Thị Hồng Diễm (đồng chủ biên)

  TOÀN CẦU HÓA HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG: TỪ GÓC NHÌN TRIẾT HỌC ĐƯƠNG ĐẠI

  NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
  Hà Nội, 2
  014

  4

  GS.TS. Lê Hữu Nghĩa; PGS.TS. Trần Khắc Việt; PGS.TS. Lê Ngọc Tòng
  (đồng chủ biên)

  XU THẾ TOÀN CẦU HÓA
  TRONG HAI THẬP NIÊN ĐẦU THẾ KỶ XXI

  NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
  Hà Nội, 2007

  5

  Joseph E. Stiglitz; Lê Nguyễn dịch

  VẬN HÀNH TOÀN CẦU HÓA
  M
  AKING GLOBALIZATION WORK

  NXB Trẻ
  Tp. Hồ Chí Minh, 2008

  6

  Nhiều tác giả

  TOÀN CẦU HÓA, CHUYỂN ĐỔI VÀ PHÁT TRIỂN:
  TIẾP CẬN ĐA CHIỀU

   NXB Thế giới
  Hà Nội, 2005

  7

  Học viện Báo chí và Tuyên truyền

  CHÍNH TRỊ VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
  TRONG BỐI CẢNH TOÀN CẦU HÓA VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ: 
  NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN

  NXB Chính trị - Hành chính
  Hà Nội, 2
  009

  8

  Phan Hữu Dật

  DÂN TỘC HỌC VÀ NHÂN HỌC Ở VIỆT NAM
  TRONG XU THẾ TOÀN CẦU HÓA

  NXB Đại học Quốc gia Hà Nội
  Hà Nội, 2
  018

  9

  TS. Trần Việt Hà (chủ biên)

  AN NINH CON NGƯỜI
  TRONG BỐI CẢNH TOÀN CẦU HÓA

  NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
  Hà Nội, 2020

  10

  Vương Dật Châu (chủ biên)

  AN NINH QUỐC TẾ TRONG THỜI ĐẠI TOÀN CẦU HÓA

  NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
  Hà Nội, 2004

  11

  TS. Phan Văn Rân; PGS.TS. Nguyễn Hoàng Giáp

  CHỦ QUYỀN QUỐC GIA DÂN TỘC
   TRONG XU THẾ TOÀN CẦU HÓA

  VÀ VẤN ĐỀ ĐẶT RA VỚI VIỆT NAM

  NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
  Hà Nội, 2010

  12

  George F. McLean; GS. Phạm Minh Hạc (chủ biên bản tiếng Việt)

  CON NGƯỜI, DÂN TỘC VÀ CÁC NỀN VĂN HÓA:
  CHUNG SỐNG TRONG THỜI ĐẠI TOÀN CẦU HÓA

  NXB Chính trị quốc gia
  Hà Nội, 2007

  13

  TS. Đặng Xuân Thanh; TS. Đào Thị Minh Hương (đồng chủ biên)

  ĐẢM BẢO AN NINH CON NGƯỜI VIỆT NAM
  TRONG BỐI CẢNH TOÀN CẦU HÓA VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ

  NXB Khoa học xã hội
  Hà Nội, 2016

  14

   Thomas L. Friedman

  THẾ GIỚI PHẲNG

  NXB Trẻ
  Tp. Hồ Chí Minh, 2008

  15
   
   
  16

  GS.TS. Dương Phú Hiệp; TS. Vũ Văn Hà

  TOÀN CẦU HÓA KINH TẾ

  NXB Khoa học xã hội
  Hà Nội, 2001

  17

  Nguyễn Xuân Thắng (chủ biên)

  TOÀN CẦU HÓA KINH TẾ VÀ HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ
  ĐỐI VỚI TIẾN TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA,
  HIỆN ĐẠI HÓA Ở VIỆT NAM

  NXB Khoa học xã hội
  Hà Nội, 
  2007

  18

  TS.Mai Thị Quý

  TOÀN CẦU HÓA
  VÀ VẤN ĐỀ KẾ THỪA MỘT SỐ GIÁ TRỊ TRUYỀN THỐNG CỦA DÂN TỘC TRONG BỐI CẢNH TOÀN CẦU HÓA HIỆN NAY

  NXB Khoa học xã hội
  Hà Nội, 
  2003

  19

  TS. Nguyễn Bá Ngọc; KS. Trần Văn Hoan (chủ biên)

  TOÀN CẦU HÓA:
  CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG VIỆT NAM

  NXB Lao động - xã hội
  Hà Nội, 
  2002

  20

  GS.TS. Ngô Thắng Lợi; TS. Vũ Thành Hưởng

  PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG Ở VIỆT NAM
  TRONG BỐI CẢNH MỚI CỦA TOÀN CẦU HÓA,
  HỘI NHẬP QUỐC TẾ VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

  NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
  Hà Nội, 2015

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 128
  • Tổng lượt truy cập: 1
  Địa chỉ: 36 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
  Email: website@ajc.edu.vn
  Liên hệ: (84-024) 37.546.963
  Fax: (84-024) 37548949