Giới thiệu sách theo chủ đề số 6/2022: Quản lý xuất bản

  09/01/2023 15:39 PM


  DANH MỤC SÁCH THEO CHỦ ĐỀ

  QUẢN LÝ XUẤT BẢN

  (Click vào tên tài liệu để xem giới thiệu tóm tắt)

  STT

  THÔNG TIN SÁCH

  1

  PGS.TS. Lê Văn Yên
  TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ BÁO CHÍ, XUẤT BẢN
  NXB Chính trị quốc gia
  Hà Nội, 2010

  2

  TS. Phạm Thị Vui
  VAI TRÒ CỦA CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG TRONG
  QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XUẤT BẢN Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

  NXB Khoa học xã hội
  Hà Nội, 2021

  3

  VAI TRÒ CỦA
  BÁO CHÍ, XUẤT BẢN 
  TRÊN LĨNH VỰC TƯ TƯỞNG – VĂN HÓA Ở VIỆT NAM HIỆN NAY
   
  (Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia)

  NXB Chính trị quốc gia Sự thật
  Hà Nội, 2019

  4

  MỘT SỐ VĂN BẢN CHỈ ĐẠO VÀ QUẢN LÝ
  CỦA ĐẢNG, NHÀ NƯỚC VỀ HOẠT ĐỘNG XUẤT BẢN

  NXB Thông tin và Truyền thông
  Hà Nội
  , 2014

  5

  ĐƯỜNG LỐI, CHÍNH SÁCH CỦA ĐẢNG
  VÀ PHÁP LUẬT CỦA NHÀ NƯỚC VỀ BÁO CHÍ, XUẤT  BẢN
  (Tài liệu bồi dưỡng chức danh biên tập viên, phóng viên)

  NXB Thông tin và Truyền thông
  Hà Nội
  , 201
  3

  6

  MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN
   VỀ NGHIỆP VỤ BÁO CHÍ, XUẤT BẢN

  (Tài liệu bồi dưỡng chức danh biên tập viên, phóng viên)

  NXB Thông tin và Truyền thông
  Hà Nội, 2013

  7

  Châu Úy Hoa
  (Người dịch: Thanh Huyền; H.đ: Thúy Lan)

  TRUYỀN THÔNG SỐ 
  VÀ CHUYỂN ĐỔI MÔ HÌNH XUẤT BẢN

  NXB Chính trị quốc gia Sự thật
  Hà Nội, 2017

  8

  PGS.TS. Đường Vinh Sường
  CÔNG TÁC XUẤT BẢN
  MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN

  NXB Thông tin và Truyền thông
  Hà Nội, 2013

  9

  NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN CHÚ Ý
  TRONG CÔNG TÁC BIÊN TẬP XUẤT BẢN PHẨM

  NXB Công an nhân dân
  Hà Nội
  , 201
  0

  10

  TS. Nguyễn An Tiêm
  TỔ CHỨC, QUẢN LÝ VÀ CHÍNH SÁCH XUẤT BẢN
   CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA KINH NGHIỆM ĐỐI VỚI VIỆT NAM

  NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
  Hà nội, 2013

  11

  Phạm Thị Thu
  LÝ LUẬN NGHIỆP VỤ XUẤT BẢN
   NXB Thông tin và Truyền thông 
  Hà Nội, 2013

  12

  ThS. Nguyễn Lan Phương - PGS.TS. Đường Vinh Sường
  QUẢN TRỊ KINH DOANH XUẤT BẢN
  NXB Chính trị - Hành chính
  Hà Nội, 2011

  13
  14

  PGS.TS. Dương Trung Ý
  NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG XUẤT BẢN
  SÁCH LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
  PHỤC VỤ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG
  CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

  NXB Lý luận chính trị
  Hà Nội, 2019

  15

  Trần Hân
  (Thúy Lan - Thanh Huyền dịch)

  LUẬN ĐÀM VỀ NGÀNH XUẤT BẢN TRUNG QUỐC
  NXB Chính trị quốc gia Sự thật
  Hà Nội, 2013

  16

  XUẤT BẢN VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH
  KINH TẾ THỊ TRƯỜNG VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ

  NXB Thời Đại
  Hà Nội, 2012

  17

  XUẤT BẢN VIỆT NAM
  TRONG NHỮNG NĂM ĐỔI MỚI ĐẤT NƯỚC

  NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
  Hà Nội
  , 2011

  18

  Nguyễn Kiểm (chủ biên)
  MỘT SỐ NGHIÊN CỨU VỀ XUẤT BẢN NƯỚC TA
  TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY

  NXB Thời Đại
  Hà Nội, 2012

  19

  XUẤT BẢN VIỆT NAM
  70 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN
  (Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia)

  NXB Chính trị quốc gia Sự thật
  Hà Nội, 2022

  20

  GS.TS. Đinh Xuân Dũng - NGƯT. Ngô Trần Ái
  CÁC NHÀ XUẤT BẢN VIỆT NAM ĐƯƠNG ĐẠI
  NXB Giáo dục Việt Nam
  Hà Nội, 2013

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 3
  • Tổng lượt truy cập: 1
  Địa chỉ: 36 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
  Email: website@ajc.edu.vn
  Liên hệ: (84-024) 37.546.963
  Fax: (84-024) 37548949