Chủ đề 3/2021: Phát triển kinh tế bền vững

  22/06/2021 11:39 AM


  DANH MỤC SÁCH THEO CHỦ ĐỀ

  PHÁT TRIỂN KINH TẾ BỀN VỮNG

  (Click vào tên tài liệu để xem giới thiệu tóm tắt)

  STT

  THÔNG TIN SÁCH

  1

    PGS.TS. Bùi Tất Thắng, TS. Lưu Hải, TS. Trần Hồng Quang (đồng ch.b):

    HƯỚNG TỚI MỘT NỀN KINH TẾ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

    NXB Khoa học xã hội
    Hà Nội, 2014

  2

    Paul S. Adler (An Khánh dịch):

    NỀN KINH TẾ 99%
    CÁCH THỨC CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VƯỢT QUA
    CÁC CUỘC KHỦNG HOẢNG CỦA CHỦ NGHĨA TƯ BẢN

    NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
    Hà Nội, 2020

  3

    GS.TSKH. Lương Xuân Quỳ (chủ biên)

    TƯ DUY MỚI VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VIỆT NAM
    TRONG BỐI CẢNH MỚI

    NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
    Hà Nội, 2015

  4

    PGS.TS. Phạm Quốc Trung, PGS.TS. Phạm Thị Tuý (đồng ch.b):

    SỰ PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC VỀ NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG
    ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM

    NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
    Hà Nội, 2013

  5

    PGS.TS. Nguyễn Viết Thông, TS. Đinh Quang Ty, TS. Lê Minh Nghĩa

    MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN - THỰC TIỄN VỀ
    ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
   TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG Ở VIỆT NAM
   QUA 30 NĂM ĐỔI MỚI

    NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
    Hà Nội, 2016

  6

    GS. Trần Văn Thọ:

    CÚ SỐC THỜI GIAN VÀ KINH TẾ VIỆT NAM

    NXB Tri thức
    Hà Nội, 2018

  7

    PGS.TS. Vũ Văn Hà, PGS.TS. Đoàn Minh Huấn (chủ biên):

    MỐI QUAN HỆ GIỮA NHÀ NƯỚC VÀ THỊ TRƯỜNG TRONG ĐIỀU KIỆN
    NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
    THỰC TRẠNG, VẤN ĐỀ VÀ ĐỊNH HƯỚNG CHÍNH SÁCH

    NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
    Hà Nội, 2020

  8

    PGS.TS.Trần Thị Vân Hoa (chủ biên):

    CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0
    VẤN ĐỀ ĐẶT RA CHO PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI
    VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM

    NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
    Hà Nội, 2018

  9

    TS. Phạm Tú Tài, TS. Nguyễn Vĩnh Thanh:

    SỬ DỤNG HIỆU QUẢ CÁC NGUỒN LỰC VẬT CHẤT CHỦ YẾU
    TRONG QUÁ TRÌNH CHUYỂN ĐỔI MÔ HÌNH TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ
    Ở VIỆT NAM

    NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
    Hà Nội, 2016

  10

    PGS.TS. Trần Đình Thiên (chủ biên):

    TÁI CẤU TRÚC NỀN KINH TẾ VIỆT NAM
    HƯỚNG TỚI PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

    NXB Khoa học xã hội
    Hà Nội, 2018

  11

    TS. Nguyễn Ngọc Toàn,TS. Bùi Văn Huyền (đồng ch.b):

    TÁI CẤU TRÚC KINH TẾ VIỆT NAM
    NHÌN TỪ CƠ CẤU NGÀNH VÀ CƠ CẤU THÀNH PHẦN KINH TẾ

    NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
    Hà Nội, 2013

  12

    PGS.TS. Lê Quốc Lý (chủ biên):

    KINH TẾ TƯ NHÂN Ở VIỆT NAM
    TRONG 30 NĂM ĐỔI MỚI (1986- 2016)

    NXB Lý luận chính trị
    Hà Nội, 2019

  13
    TS. Trần Ngọc Ngoạn (chủ biên):

    CHÍNH SÁCH THÚC ĐẨY TĂNG TRƯỞNG XANH
    KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VÀ THỰC TIỄN VIỆT NAM

    NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
    Hà Nội, 20
  16

  14

    TS. Nguyễn Thị Miền; TS. Trần Thị Tuyết Lan (đồng ch.b):

    ĐỔI MỚI MÔ HÌNH TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ Ở VIỆT NAM

    NXB Lý luận chính trị
    Hà Nội, 2020

  15

    GS.TS. Ngô Thắng Lợi, TS. Nguyễn Quỳnh Hoa (đồng ch.b):

    MÔ HÌNH TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VIỆT NAM
    THỰC TRẠNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

    NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
    Hà Nội, 20
  17

  16
    PGS.TS. Nguyễn Thị Quế Anh, PGS.TS. Lê Thị Hoài Thu (đồng ch.b):

    XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG PHÁP LÝ BẢO ĐẢM SỰ PHÁT TRIỂN
    BỀN VỮNG VÀ LÀNH MẠNH CỦA KINH TẾ TƯ NHÂN

    NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
    Hà Nội, 20
  20

  17

    GS. Trần Lê Anh:

    TỰ DO KINH TẾ - ĐÒN BẨY PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

    NXB Tri Thức
    Hà Nội, 20
  18

  18

    PGS.TS. Nguyễn Chu Hồi (chủ biên):

    KINH TẾ BIỂN XANH
    CÁC VẤN ĐỀ VÀ CÁCH TIẾP CẬN CHO VIỆT NAM

    NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
    Hà Nội, 20
  20

  19

    GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn (chủ biên):

    CẢI CÁCH DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM
    SAU 30 NĂM ĐỔI MỚI: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

    NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
    Hà Nội, 20
  17

  20

    Hội đồng các cơ quan Đảng Trung ương - Hiệp hội Doanh nghiệp TP. Hà Nội:

    DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRONG NỀN KINH TẾ
    THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

    NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
    Hà Nội, 20
  13

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 128
  • Tổng lượt truy cập: 1
  Địa chỉ: 36 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
  Email: website@ajc.edu.vn
  Liên hệ: (84-024) 37.546.963
  Fax: (84-024) 37548949