Số tháng 3/2020: Tài liệu phục vụ Nghị quyết 35 - số 3

  20/02/2020 10:16 AM


                                  TÀI LIỆU PHỤC VỤ NGHỊ QUYẾT 35 - Số 3

                                            (Click vào tên tài liệu để xem giới thiệu tóm tắt)

  STT TÊN SÁCH
  1

   

  Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh:

  Kiên định, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, 
  đấu tranh bác bỏ các quan điểm sai trái, thù địch

  NXB Lý luận chính trị
  Hà Nội, 2019

   

  2

   

  PGS.TS. Phạm Văn Đức - PGS.TS. Đặng Hữu Toàn - TS. Nguyễn Đình Hòa (đồng chủ biên):

  Triết học Mác và thời đại

  NXB Khoa học xã hội
  Hà Nội, 2009

   

  3

   

  GS.TS. Hoàng Chí Bảo:

  Giá trị bền vững và sức sống của chủ nghĩa Mác - Lênin và chủ nghĩa xã hội khoa học

  NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
  Hà Nội, 2012 

   

  4

   

  TS. Hồ Bá Thâm:

  Chủ nghĩa Mác - Lênin, phương pháp luận của sự phê phán và phát triển hiện nay

  NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
  Hà Nội, 2013

   

  5

   

  Hội đồng Lý luận Trung ương:

  Đảng Cộng sản Việt Nam - Trách nhiệm trước dân tộc và lịch sử

  NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
  Hà Nội, 2011

   

  6

   

  Nguyễn Anh Lân (chủ biên):

  Chiến lược "diễn biến hòa bình"của đế quốc Mỹ và các thế lực phản động quốc tế chống chủ nghĩa xã hội và chống Việt Nam xã hội chủ nghĩa

  Tổng cục II - Bộ Quốc phòng
  Hà Nội, 1993

   

  7

   

  Tổng cục II - Bộ Quốc phòng:

  Chiến lược "Diễn biến hòa bình" của Mỹ

  Hà Nội, 1993

   

  8

   

  Tổng cục II - Bộ Quốc phòng:

  "Diễn biến hòa bình" và chống "diễn biến hòa bình"

  Hà Nội, 1993

   

  9

  Học viện Chính trị - Bộ Quốc phòng:

  Phòng, chống "Diễn biến hòa bình" ở Việt Nam - Những vấn đề lý luận và thực tiễn

  NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
  Hà Nội, 2009

  10

   

  Dương Thông (chủ biên):

  Một số vấn đề về "Diễn biến hòa bình"
  và chống "Diễn biến hòa bình" ở nước ta

  NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
  Hà Nội, 1994

   

  11

  Thiếu tướng, PGS.TS.NGND. Nguyễn Bá Dương (chủ biên):

  Vấn đề phát triển lý luận phòng, chống "Diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa trong tình hình mới

  NXB Quân đội nhân dân
  Hà Nội, 2018

  12

  Cục Tuyên huấn - Báo Quân đội nhân dân:

  Đẩy mạnh đấu tranh chống "Diễn biến hòa bình"
  trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa

  NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
  Hà Nội, 2018

  13

  Cao Văn Thống (chủ biên):

  Nhận diện về "tự diến biến", "tự chuyển hóa"
  và giải pháp đấu tranh ngăn chặn

  NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
  Hà Nội, 2013

  14

  PGS.TS. Nguyễn Văn Phúc (chủ biên):

  Phòng, chống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"
  trong cán bộ, đảng viên hiện nay

  NXB Chính trị quốc gia - Sự thật
  Hà Nội, 2013

  15

  Thiếu tướng, PGS.TS.NGND. Nguyễn Bá Dương (tổng chủ biên):

  Phòng, chống "Diễn biến hòa bình" trong sự nghiệp
  xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

  NXB Quân đội nhân dân
  Hà Nội, 2018

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:85
  • Hôm nay: 2523
  • Tháng hiện tại: 99131
  • Tổng lượt truy cập: 596756
  Địa chỉ: 36 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
  Email: website@ajc.edu.vn
  Liên hệ: (84-024) 37.546.963
  Fax: (84-024) 37548949