Thông tin chuyên đề số 5/2021: Hoạt động đối ngoại của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay

  24/08/2021 20:30 PM


  Trung tâm Thông tin khoa học trân trọng giới thiệu với bạn đọc ấn phẩm

  Thông tin chuyên đề số 5/2021

  HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI CỦA VIỆT NAM
  TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ HIỆN NAY

        Sau 35 năm đổi mới Việt Nam đã thu được những thành tựu hết sức to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII đã đánh giá: “Quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế tiếp tục mở rộng và đi vào chiều sâu, tạo khung khổ quan hệ ổn định và bền vững với các đối tác. Chủ động tham gia xây dựng các nguyên tắc, chuẩn mực trong các thể chế đa phương khu vực và toàn cầu; xử lý đúng đắn, hiệu quả quan hệ với các nước láng giềng, các nước lớn, các đối tác chiến lược, đối tác toàn diện và các đối tác khác. Đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước, đối ngoại nhân dân được triển khai đồng bộ và toàn diện. Tiếp tục hoàn thiện và thực thi có hiệu quả cơ chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại; tăng cường công tác bảo hộ công dân và công tác người Việt Nam ở nước ngoài. Hội nhập quốc tế tiếp tục được triển khai chủ động, tích cực, tạo không gian quan hệ rộng mở, tranh thủ được sự hợp tác, giúp đỡ của cộng đồng quốc tế. Vị thế, uy tín, vai trò của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới ngày càng được nâng cao”. Công tác đối ngoại đã sát cánh cùng cả hệ thống chính trị và toàn dân, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị lớn trong cả nhiệm kỳ qua.

          Đại hội đã khẳng định rõ Việt Nam cần tiếp tục kiên trì đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ vì hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa và hội nhập quốc tế toàn diện và sâu rộng. Đây là nội dung hết sức quan trọng, xuyên suốt trong đường lối đối ngoại của Đảng thời kỳ đổi mới. Độc lập, tự chủ vừa là mục tiêu, vừa là nền tảng của đối ngoại Việt Nam. Chỉ có độc lập, tự chủ, chúng ta mới có thể hội nhập quốc tế thành công, phát huy đầy đủ thế mạnh, phục vụ lợi ích quốc gia - dân tộc, xử lý được các mối quan hệ quốc tế phức tạp trong môi trường đầy bất định, khó lường với nhiều cơ hội và thách thức đan xen như hiện nay.     

            Để góp phần vào việc nghiên cứu, học tập, tìm hiểu đường lối, chính sách đối ngoại cũng như công tác đối ngoại của Việt Nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế hiện nay, chúng tôi sưu tầm, tuyển chọn một số bài viết của các học giả, nhà nghiên cứu uy tín đăng trên các tạp chí khoa học chuyên ngành, biên soạn ấn phẩm Thông tin chuyên đề số 05/2021 với chủ đề Hoạt động đối ngoại của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay

           Kết cấu thông tin chuyên đề gồm hai phần: 

          Phần I: Một số vấn đề lý luận về đường lối, chính sách đối ngoại của Việt Nam

         Phần IIHoạt động đối ngoại của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay

  (Click vào đây để xem nội dung chi tiết)

   

  TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC