Thông tin chuyên đề số 5/2020: Báo chí cách mạng với bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống các quan điểm sai trái thù địch

  07/12/2020 10:29 AM


  Trung tâm Thông tin khoa học trân trọng giới thiệu với bạn đọc ấn phẩm

                                  Thông tin chuyên đề số 5/2020:

      BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VỚI BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG,

  ĐẤU TRANH CHỐNG CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI THÙ ĐỊCH

   

             

                              (Click vào đây để xem nội dung chi tiết)