Giới thiệu Tạp chí Lý luận chính trị và Truyền thông số tháng 12.2019

  03/01/2020 11:04 AM


  Tạp chí Lý luận chính trị và Truyền thông tháng 12 là số cuối cùng trong năm 2019, đã mang đến cho bạn đọc những bài viết chất lượng...

  Chuyên mục Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng kỳ này giới thiệu 2 bài viết: Bài thứ nhất, “Quân đội trung lập”, “đứng ngoài chính trị” - thực chất, sự phi lý và biện pháp đấu tranh của tác giả Nguyễn Quang Bình. Bài viết tập trung làm rõ bản chất, sự phi lý của luận điểm “quân đội trung lập”, “đứng ngoài chính trị”. Đây là một âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch nhằm “phi chính trị hóa” quân đội. Trên cơ sở đánh giá tổng quan tình hình chính trị - xã hội của đất nước hiện nay, tác giả đề xuất 4 biện pháp chính nhằm tiếp tục xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh về chính trị.

  Bài thứ hai, Bảo vệ nền tảng tư tưởng trong thời kỳ số hóa và mạng xã hội của tác giả Phạm Bình Dương. Thời kỳ số hoá và mạng xã hội vừa đặt ra những thách thức trong vấn đề bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, vừa mở ra những cơ hội mới vô cùng thuận lợi để có những bước đột phá hiệu quả, giúp tư tưởng của Đảng đi sâu vào cuộc sống, tạo nên sự đồng thuận và hưởng ứng từ nhân dân. Chính vì vậy, để hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong bối cảnh internet và mạng xã hội phát triển mạnh như hiện nay, lực lượng tham gia đấu tranh cần có nhận thức và bản lĩnh chính trị vững vàng, làm chủ công nghệ, nắm bắt kỹ năng, quy trình thực hiện kế hoạch và triển khai thông tin để đấu tranh hiệu quả với những quan điểm xấu độc, có khả năng tự đề kháng và phản biện sắc sảo các quan điểm của các thế lực chống phá, thù địch.

  Chuyên mục Nghiên cứu - Trao đổi, mở đầu là bài viết: Tính giai cấp và tính dân tộc trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, của tác giả Đặng Quang Định. Tính giai cấp và tính dân tộc là nội dung lý luận quan trọng của chủ nghĩa Mác - Lênin. Nhận thức rõ về vấn đề này là cơ sở quan trọng để xây dựng đường lối cách mạng của các đảng cộng sản và phong trào cộng sản, cũng như quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội. Trong sự nghiệp cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam đã quán triệt sâu sắc quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về tính giai cấp, tính dân tộc. Đồng thời, có sự vận dụng linh hoạt lý luận này vào thực tiễn cách mạng và đã đạt được những thành tựu quan trọng trong việc xây dựng, củng cố chính quyền; giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản và bảo vệ lợi ích của nhân dân, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

  Kế tiếp là bài viết: Bàn thêm về thể chế chính trị và đổi mới thể chế chính trị ở Việt Nam hiện nay, của tác giả Nguyễn Đức Luận. Bài viết bàn về thể chế chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của mỗi quốc gia. Cũng vì lẽ đó mà trong những năm gần đây, thể chế chính trị được nhiều tác giả ở nước ta quan tâm nghiên cứu nhằm đề ra các giải pháp đổi mới thể chế này, làm cho thể chế chính trị đồng bộ với hệ thống thể chế xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho việc huy động, khai thác các nguồn lực, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thúc đẩy sự phát triển đất nước. Trong bài viết này, tác giả bàn thêm về thể chế chính trị và đổi mới thể chế chính trị ở Việt Nam hiện nay.

  Hai tác giả: Dương Thị Thục Anh và Trần Thị Yến với bài viết: Về chức năng xã hội của Nhà nước trong tư tưởng Hồ Chí Minh và sự vận dụng ở nước ta hiện nay, đã cho thấy Tư tưởng Hồ Chí Minh cùng với chủ nghĩa Mác - Lênin là kim chỉ nam cho hành động của Đảng và nhân dân ta trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, chức năng xã hội của nhà nước được khái quát hóa, phản ánh sâu sắc bản chất nhà nước xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân; là phương thức để thực hiện dân sinh, tự do, ấm no, hạnh phúc cho dân; là động lực tập hợp, phát huy sức mạnh của nhân dân trong tổ chức, xây dựng nhà nước và xã hội;… Thấm nhuần tư tưởng của Người, trong thời kỳ đổi mới, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu to lớn mà chức năng xã hội của Nhà nước Việt Nam hướng tới, đó là: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Trong phạm vi bài viết, các tác giả mong muốn làm sáng tỏ vấn đề trên.

  Tiếp đến là bài viết: Giáo dục thế hệ trẻ Việt Nam về thi đua yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh của tác giả Nguyễn Hồng Sơn. Trong bài viết, tác giả làm rõ sự cần thiết phải giáo dục cho thế hệ trẻ về thi đua yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Nội dung giáo dục phù hợp với đặc điểm tâm lý, lứa tuổi của tuổi trẻ và định hướng giá trị con người Việt Nam trong thời đại mới giúp cho thế hệ trẻ hiểu được mục đích, ý nghĩa của thi đua; thi đua là yêu nước, là tinh thần đoàn kết tập thể, là nguồn sức mạnh của dân tộc; thi đua là nhiệm vụ của mọi người, mọi ngành, mọi nghề; trong các phong trào thi đua yêu nước, người lãnh đạo phải đi đầu, làm gương; nội dung của thi đua là những nhiệm vụ cụ thể, thiết thực mà thế hệ trẻ Việt Nam đang làm, phải tích cực học tập, sáng tạo, phát huy sáng kiến kinh nghiệm, phổ biến kinh nghiệm cho tập thể cơ quan, đơn vị và thi đua là tinh thần quốc tế.

  Cũng trong chuyên mục này, còn có các bài viết khác để bạn đọc tham khảo như bài viết: Xuất bản sách trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế của tác giả Trần Chí Đạt; Phương thức và giải pháp chống vi phạm bản quyền báo chí trong môi trường truyền thông số của tác giả Phạm Thị Thanh Tịnh; Sách nói - Audiobook và xu hướng lựa chọn mới trong văn hóa đọc hiện nay của tác giả Phạm Văn Thấu.

  Chuyên mục Thực tiễn - kinh nghiệm kỳ này cũng mang lại cho bạn đọc nhiều bài viết bổ ích. Mở đầu chuyên mục là bài viết Vai trò của báo chí quân đội trong việc giáo dục chính trị - tư tưởng cho quân nhân hiện nay của tác giả Đỗ Duy Hưng. Báo chí Quân đội là một bộ phận hợp thành của báo chí cách mạng Việt Nam, góp phần quan trọng vào thắng lợi trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ hoà bình và phát triển đất nước. Với vai trò to lớn đó, việc nâng cao công tác đào tạo cán bộ quân đội nói chung và nâng cao năng lực của cán bộ quân đội làm công tác báo chí nói riêng luôn là yêu cầu cấp thiết trong giai đoạn hiện nay, giai đoạn đấu tranh chống âm mưu diễn biến hoà bình của các thế lực thù địch, đấu tranh, phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” của một số phần tử trong nội bộ Đảng. Trước yêu cầu đặt ra đó, để giữ vững mặt trận chính trị - tư tưởng của Đảng, Báo chí Quân đội cần tiếp tục phát huy thế mạnh của mình trong vai trò tuyên truyền đường lối, quan điểm, chính sách của Đảng. Đồng thời, khắc phục những hạn chế thiếu sót để Báo chí Quân đội ngày càng phát huy tốt hơn nữa vai trò giáo dục chính trị tư tưởng cho quân dân.

  Tiếp theo là bài viết Cơ hội và thách thức đố với Việt Nam trong việc thực hiện Hiếp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương của hai tác giả: Trần Thị Ngọc Minh, Nguyễn Thị Hồng Lâm. Trong bối cảnh hiện nay, việc ký kết và thực hiện Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) có ý nghĩa rất quan trọng đối với 11 thành viên, với cả khu vực và thế giới. Với nhiều cam kết trên nhiều lĩnh vực: kinh tế, thương mại, xã hội, môi trường, CPTPP tác động nhanh, mạnh đối với kinh tế - xã hội của Việt Nam, đem đến nhiều cơ hội, cũng như đặt ra nhiều thách thức đối với Việt Nam.

  Bài viết: Các tiêu chí đảm bảo cho dạy học trực tuyến theo tiếp cận tương tác có hiệu quả, tác giả Trần Thị Thu Hiền. Dạy học trực tuyến là hình thức dạy học qua mạng internet dưới dạng các khóa học và được quản lý bởi các hệ thống quản lý học tập, đảm bảo tương tác đa dạng, đáp ứng nhu cầu học tập mọi lúc, mọi nơi của người học. Bên cạnh hình thức giảng dạy trực tiếp cho sinh viên, các trường đại học cần đẩy mạnh hơn cách thức dạy học trực tuyến, thiết kế môi trường ảo, tạo điều kiện cho sinh viên và giảng viên tương tác lẫn nhau. Để quá trình dạy học trực tuyến theo tiếp cận tương tác đạt hiệu quả, bước đầu tác giả bài viết xây dựng các tiêu chí cho các tác nhân tương tác của quá trình dạy học.

  Ngoài ra, trong chuyên mục này còn có các bài viết: Một số vấn đề đặt ra trong hoạt động bảo vệ môi trường của Phật giáo Việt Nam của tác giả Bùi Hồng Thanh; Giải pháp xã hội hóa đề tài khoa học ở Học viện Báo chí và Tuyên truyền của tác giả Nguyễn Thúy Hà; Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác kế toán đảm bảo sự liên thông với công tác đào tạo và quản lý khoa học ở Học viện Báo chí và Tuyên truyền hiện nay của tác giả Nguyễn Thị Hồng Mến.

  Chuyên mục Thông tin - Tư liệu kỳ này giới thiệu với bạn đọc bài viết: Tìm hiểu mô hình quản lý vĩ mô ngành xuất bản ở Trung Quốc của tác giả Trần Thị Mai Dung. Ở các quốc gia theo định hướng xã hội chủ nghĩa, xuất bản là mặt trận văn hoá - tư tưởng, đấu tranh chống lại các thế lực thù địch, giữ vững chế độ. Quản lý xuất bản là một trong những nội dung của quản lý nhà nước. Công tác quản lý xuất bản, một mặt cần phải tôn trọng quy luật thị trường, mặt khác cần kết hợp sử dụng các biện pháp hành chính nhằm tiến hành điều chỉnh và quản lý về vĩ mô. Tăng cường công tác quản lý là trọng điểm trong công cuộc cải cách nền xuất bản mỗi quốc gia.

  Các chuyên mục: Nhân vật - Di sản; Chuông làng báo; Sự kiện - Bình luận; Ảnh của bạn; Giới thiệu sách; Thế giới trong lòng bàn tay; Hội thảo khoa học; Đề tài khoa học tiếp tục mang đến những bài viết thú vị cho bạn đọc.

  Xin trân trọng giới thiệu!

   

   

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:228
  • Hôm nay: 2702
  • Tháng hiện tại: 345428
  • Tổng lượt truy cập: 2167784
  Địa chỉ: 36 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
  Email: website@ajc.edu.vn
  Liên hệ: (84-024) 37.546.963
  Fax: (84-024) 37548949