Giới thiệu Tạp chí Lý luận chính trị và Truyền thông số tháng 11.2019

  16/12/2019 17:34 PM


  Mở đầu chuyên mục Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng kỳ này với bài viết: Tăng cường đấu tranh, bảo vệ học thuyết Mác - Lênin về xây dựng Đảng Cộng sản trước sự xuyên tạc của các thế lực thù địch trên mạng xã hội ở Việt Nam hiện nay của tác giả...

  Mở đầu chuyên mục Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng kỳ này với bài viết: Tăng cường đấu tranh, bảo vệ học thuyết Mác - Lênin về xây dựng Đảng Cộng sản trước sự xuyên tạc của các thế lực thù địch trên mạng xã hội ở Việt Nam hiện nay của tác giả Trần Thị Hương - Đỗ Thị Diệp.  Bài viết cho thấy, học thuyết Mác - Lênin về xây dựng Đảng Cộng sản rất phong phú, không chỉ có ý nghĩa về mặt lý luận, phương pháp luận mà quan trọng hơn là ở ý nghĩa thực tiễn, ở giá trị và tính ứng dụng của học thuyết đối với các đảng cộng sản trên thế giới. Trong tình hình hiện nay, lợi dụng sự phát triển của mạng xã hội, các thế lực thù địch phát tán những quan điểm sai trái, xuyên tạc học thuyết Mác - Lênin về xây dựng đảng cộng sản hòng xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhận diện và chủ động đấu tranh phê phán quan điểm sai trái của các thế lực thù địch xuyên tạc học thuyết Mác - Lênin về xây dựng đảng cộng sản, ngăn chặn sự chống phá của các thế lực thù địch trên mạng xã hội, bảo vệ học thuyết Mác - Lênin về xây dựng đảng cộng sản là nhiệm vụ cấp bách đối với cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân Việt Nam yêu nước.

  Bài thứ hai trong chuyên mục này là bài viết: Đấu tranh chống lại các luận điệu phản động phủ nhận sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân ở Việt Nam hiện nay của tác giả Hà Thị Thùy Dương. Thời kỳ của C.Mác, loài người đang bước vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất, nhưng hiện nay đã bước vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Dựa vào những thành tựu của cuộc cách mạng khoa học công nghệ, chủ nghĩa tư bản đang kéo dài sự tồn tại và che đậy bản chất bóc lột của mình. Tuy nhiên, những biến đổi lớn lao và nhanh chóng của thế giới hiện nay vẫn chưa thể thay đổi được giá trị của học thuyết Mác về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân.

  Tiếp đến là chuyên mục Nghiên cứu - Trao đổi. Mở đầu cho chuyên mục này là bài viết Từ tác phẩm “Những nguyên lý của chủ nghĩa cộng sản” đến “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” suy nghĩ về vai trò của Ph.Ăngghen trong học thuyết Mác của hai tác giả Lâm Quốc Tuấn, Nguyễn Lương Ngọc. Hai nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác - C.Mác và Ph.Ăngghen không chỉ có một tình bạn vĩ đại, cao cả, thủy chung mà còn là cộng sự tuyệt vời của nhau. Các ông luôn hiểu và cùng nhau phát triển những quan niệm, tư tưởng về xây dựng chủ nghĩa cộng sản lên những tầm cao mới và hoàn bị. Từ bản thảo “Những nguyên lý của chủ nghĩa cộng sản” do Ph.Ăngghen soạn, chỉ trong vòng mấy tháng ngắn ngủi, các ông đã cho ra đời một bản “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” được ví như “tiếng sấm giữa châu Âu”. Những đóng góp của Ph.Ăngghen không hề nhỏ nhưng ông luôn khiêm tốn “là cây vĩ cầm thứ hai” bên cạnh C.Mác. Hơn nữa, sự giúp đỡ chí tình, hết mình của ông cho C.Mác và gia đình Mác luôn là tấm gương cho các thế hệ những người cộng sản chân chính noi theo.

  Sau đó là bài viết Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh của tác giả Lê Đình Năm. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho Đảng và nhân dân ta một bản Di chúc lịch sử chứa đựng những tư tưởng và tình cảm lớn của một lãnh tụ thiên tài. Đó là những định hướng cho việc phục hưng và phát triển đất nước; những lời dặn dò tâm huyết với Đảng và nhân dân để đi tới thắng lợi hoàn toàn mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Những lời căn dặn của Người về Đảng, mà trọng tâm là nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tăng cường vai trò cầm quyền của Đảng là những nội dung qúy giá, mãi mãi soi sáng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng ta hiện nay.

  Bài viết tiếp theo trong chuyên mục này là Chất lượng giảng dạy các môn lý luận chính trị (các ngành không chuyên lý luận chính trị) ở Học viện Báo chí và Tuyên truyền: Thực trạng và khuyến nghị của hai tác giả Mai Đức Ngọc, Nguyễn Thị Hương. Khảo sát, đánh giá chất lượng giảng dạy các môn lý luận chính trị (LLCT) cho các ngành không chuyên LLCT là yêu cầu, nhiệm vụ của các cơ sở giáo dục đại học được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao thí điểm giảng dạy chương trình LLCT cho các ngành chuyên và không chuyên LLCT. Học viện Báo chí và Tuyên truyền (BC&TT) là cơ sở giáo dục đại học trọng điểm được Bộ Giáo dục và Đào tạo lựa chọn giảng dạy thí điểm các chương trình này. Để đánh giá những kết quả bước đầu của chương trình giảng dạy thí điểm các môn LLCT cho các ngành không chuyên LLCT tại Học viện BC&TT, bài viết bước đầu làm rõ thực trạng giảng dạy LLCT cho các ngành không chuyên LLCT tại Học viện qua khảo sát các lớp năm học 2018-2019. Từ kết quả đó, tác giả đưa ra một số khuyến nghị nhằm tiếp tục đổi mới và hoàn thiện chương trình giảng dạy các môn LLCT ở các trường đại học nói chung và Học viện BC&TT trong thời gian tới.

  Kế tiếp là bài viết Xây dựng niềm tin xã hội - nhiệm vụ cấp thiết trong giai đoạn hiện nay của tác giả Đoàn Triệu Long. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta luôn đề cao vai trò của niềm tin và luôn chú trọng xây dựng niềm tin xã hội, đặc biệt là xây dựng niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Tuy nhiên, trước tác động của các yếu tố khách quan, chủ quan đã tạo nên những nguy cơ tiềm ẩn dẫn đến xói mòn niềm tin xã hội. Bài viết bước đầu xác định một số nhiệm vụ cấp bách nhằm tăng cường xây dựng và củng cố niềm tin xã hội, đó là: tích cực đẩy mạnh công tác phòng chống tham ô, tham nhũng; tăng cường giữ vững kỷ cương, kỷ luật Đảng và sự nghiêm minh pháp luật của Nhà nước; nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân về mục tiêu, lý tưởng xây dựng CNXH.

  Cũng trong chuyên mục này còn có các bài viết chất lượng khác như: Đào tạo báo chí – truyền thông theo định hướng phát triển năng lực - tác giả Vũ Thanh Vân; Xu hướng “báo chí công dân” trong bối cảnh phát triển xã hội thông tin - tác giả Nguyễn Thị Trường Giang, Trần Thị Phương Lan; Nghiên cứu lý luận về truyền thông tổ chức dưới góc nhìn quản lý, cấu trúc và hệ thống - tác giả Nguyễn Thị Minh Hiền; Phát triển kinh tế tư nhân - bước phát triển tư duy quan trọng của Đảng trong việc hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam - tác giả Hoàng Xuân Huy, Nguyễn Thị Ngọ; Trung Quốc phá giá đồng nhân dân tệ và những ảnh hưởng của nó tới nền kinh tế Việt Nam - tác giả Lê Thị Thúy, Phạm Thị Quỳnh Trang.

  Tiếp đến là chuyên mục Thực tiễn - Kinh nghiệm. Mở đầu trong chuyên mục này là bài viết Vấn đề con người trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh -tác giả Khổng Thị Nhạn. Bài viết khẳng định, Chủ tịch Hồ Chí Minh trước khi đi xa đã để lại cho chúng ta một bản Di chúc lịch sử. Đó là một văn kiện lịch sử vô giá, kết tinh những giá trị văn hóa to lớn của dân tộc và nhân loại, mà cốt lõi là độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội. Đặc biệt, trong bản Di chúc đó là vấn đề con người. Bởi, Hồ Chí Minh xem con người là chủ thể lịch sử mà trực tiếp là chủ thể của dân tộc và cách mạng.

  Bài viết Xây dựng phong cách lãnh đạo của cấp ủy viên cơ sở theo tư tưởng Hồ Chí Minh của hai tác giả Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Văn Viên. Phong cách lãnh đạo, quản lý có vai trò quan trọng, ảnh hưởng đến uy tín của cán bộ và tác động đến hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của tổ chức. Để xây dựng phong cách lãnh đạo đối với cấp ủy viên cơ sở cần học tập theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Người lãnh đạo cấp ủy cơ sở cần hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, nâng cao lập trường tư tưởng chính trị, đạo đức cách mạng, nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực công tác và thường xuyên thực hành lãnh đạo theo phong cách Hồ Chí Minh.

  Cũng trong chuyên mục này còn có các bài viết khác của các tác giả khác như: Vai trò của tâm lý học với khoa học lãnh đạo – tác giả Phan Thanh Giản; Chính phủ điện tử: Kinh nghiệm Liên bang Nga và triển vọng ở Việt Nam – tác giả Nguyễn Thị Thanh Chi, Tô Thị Oanh.

  Chuyên mục Thông tin – Tư liệu kỳ này gửi đến bạn đọc bài viết Vai trò của công tác kiểm tra, giám sát trong thực hiện xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Quảng Ninh giai đoạn hiện nay của tác giả Lê Thị Minh Hà, Tống Minh Hương. Bài viết cho thấy, kiểm tra, giám sát là một công đoạn không thể thiếu trong chu trình thực hiện chính sách, giúp các nhà lãnh đạo, quản lý kịp thời điều chỉnh các hoạt động thực tế, đảm bảo thực hiện đúng mục tiêu đề ra. Trên cơ sở rà soát kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Quảng Ninh thời gian qua, bài viết phân tích vai trò của lĩnh vực công tác này trong việc thúc đẩy thực hiện các hoạt động xây dựng nông thôn mới ở địa phương, bao gồm việc chỉ rõ những hạn chế, vướng mắc, tìm hiểu nguyên nhân và gợi ý giải pháp khắc phục những hạn chế, vướng mắc đó.

  Các chuyên mục khác như: Nhân vật - Di sản; Chuông làng báo; Sự kiện - Bình luận; Ảnh của bạn; Giới thiệu sách; Thế giới trong lòng bàn tay; Hội thảo khoa học; Đề tài khoa học tiếp tục mang đến bạn đọc nhiều bài viết chất lượng, thú vị.

  Xin trân trọng giới thiệu!

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:71
  • Hôm nay: 5391
  • Tháng hiện tại: 5391
  • Tổng lượt truy cập: 172420
  Địa chỉ: 36 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
  Email: website@ajc.edu.vn
  Liên hệ: (84-024) 37.546.963
  Fax: (84-024) 37548949