Mở đầu Tạp chí là bài viết: “Tiếp tục truyền thống vẻ vang 75 năm ngành Kiểm tra của Đảng”. Là một chính đảng tiền phong cách mạng, ngay từ khi mới thành lập cũng như trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta đã nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát đối với việc bảo đảm cho mục tiêu, lý tưởng, cương lĩnh, chiến lược, đường lối, chính sách, các chỉ thị, nghị quyết được nghiêm chỉnh thực hiện, đồng thời tăng cường việc giữ gìn kỷ luật, sự đoàn kết thống nhất trong Đảng. Điều lệ Đảng tháng 10/1930 ghi rõ: “Trách nhiệm của đảng viên và các đảng bộ là giữ theo kỷ luật của Đảng một cách rất nghiêm khắc”...

Tạp chí Lý luận chính trị và Truyền thông số tháng 9 ra mắt bạn đọc với nhiều bài viết giàu giá trị khoa học và thực tiễn. Mở đầu là bài viết “Trên hành trình vinh quang của tự do và độc lập dân tộc”. Cách đây 78 năm, sau thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám, ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam).

Tạp chí số tháng 8 đã ra mắt bạn đọc với nhiều bài viết giá trị. Mở đầu tạp chí là bài viết “Tăng cường công tác tư tưởng của Đảng trong tình hình mới”. Công tác tư tưởng là một bộ phận cấu thành rất quan trọng trong toàn bộ hoạt động cách mạng của Đảng, có nhiệm vụ bồi đắp nền tảng chính trị của chế độ, trực tiếp xây dựng Đảng về lý luận, chính trị, văn hoá, tư tưởng và đạo đức; khẳng định và nâng cao vai trò tiên phong của Đảng; tuyên truyền, giáo dục, động viên và tổ chức nhân dân thực hiện các nhiệm vụ cách mạng...

Tạp chí Lý luận chính trị và Truyền thông số tháng 7 năm 2023 ra mắt bạn đọc với nhiều bài viết bổ ích. Mở đầu Tạp chí là bài viết: “Tiếp tục thực hiện tốt chính sách thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng”. Trong suốt chiều dài lịch sử, trải qua hàng nghìn năm đấu tranh dựng nước và giữ nước, nhân dân ta với tinh thần yêu nước nồng nàn, đã đoàn kết một lòng, không quản gian khổ, hy sinh, kiên cường đấu tranh chống giặc ngoại xâm, bảo vệ độc lập, tự do và toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. Trong các cuộc đấu tranh đó, hàng triệu người con ưu tú của dân tộc đã hiến dâng tuổi thanh xuân, sẵn sàng xả thân cho Tổ quốc, dũng cảm chiến đấu, anh dũng hy sinh hoặc mang thương tật suốt đời. Máu đào và sự cống hiến, hy sinh cao cả của các thương binh, liệt sĩ để đất nước ta nở hoa độc lập, kết trái tự do.

Tạp chí Lý luận chính trị và Truyền thông số tháng 6 năm 2023 ra mắt bạn đọc với nhiều bài viết giá trị. Mở đầu là bài viết: “Kỷ niệm 75 năm Lời kêu gọi thi đua ái quốc của CHủ tịch Hồ Chí Minh”. Cách đây 75 năm, ngày 11/6/1948, giữa lúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đang diễn ra gay go, ác liệt, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc. Người chỉ rõ: Mỗi người dân Việt Nam, bất kỳ già, trẻ, gái, trai; bất kỳ giàu, nghèo, lớn, nhỏ, đều cần phải trở nên một chiến sĩ đấu tranh trên một mặt trận: quân sự, kinh tế, chính trị, văn hoá. Người khẳng định: với tinh thần quật cường và lực lượng vô tận của dân tộc ta, với lòng yêu nước và chí kiên quyết của nhân dân và quân đội ta, chúng ta có thể thắng lợi, chúng ta nhất định thắng lợi...

Tạp chí Lý luận chính trị và Truyền thông số tháng 5 năm 2023 mang đến cho bạn đọc nhiều bài viết bổ ích. Mở đầu là bài viết: “Chủ tịch Hồ Chí Minh là biểu tượng kết tinh các giá trị tinh thần bền vững, là tinh hoa và khí phách Việt Nam”. Ngày 19/5 hằng năm đối với người Việt nam ta và bạn bè thân thiết trên thế giới đã trở thành một ngày kỷ niệm thiêng liêng, một ngày trọng đại, có nhiều ý nghĩa sâu sắc. Năm nay, chúng ta kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2023), Lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, Người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất, Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta và non sông đất nước ta, Người chiến sĩ cộng sản quốc tế mẫu mực, người bạn thân thiết của các dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên toàn thế giới. Chủ tịch Hồ Chí Minh là biểu tượng kết tinh các giá trị tinh thần bền vững, là tinh hoa và khí phách Việt Nam.

Cách đây 48 năm, cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã giành thắng lợi hoàn toàn, kết thúc thắng lợi sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước vô cùng oanh liệt của dân tộc ta. Ngày 30/4/1975 đã đi vào lịch sử dân tộc như một mốc son chói lọi đưa đất nước ta bước vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta từ đây tập trung sức lực và trí tuệ hàn gắn vết thương chiến tranh, xây dựng cuộc sống mới; xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Chiến thắng 30/4/1975 là thành quả vĩ đại trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội do Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo; là trang sử hào hùng, chói lọi trên con đường dựng nước và giữ nước hàng nghìn năm lịch sử của dân tộc ta.

Mở đầu Tạp chí Lý luận chính trị và Truyền thông số tháng 3 năm 2023 là bài viết “Tuổi trẻ Việt Nam xứng đáng với vai trò xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Tháng 3 hàng năm là Tháng Thanh niên. Tháng Thanh niên được tổ chức nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thế hệ trẻ vì lợi ích của cộng đồng, đồng thời cũng nhằm huy động toàn xã hội quan tâm tới sự phát triển của thanh niên

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 12
  • Tháng hiện tại: 55
  • Tổng lượt truy cập: 1
Địa chỉ: 36 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Email: website@ajc.edu.vn
Liên hệ: (84-024) 37.546.963
Fax: (84-024) 37548949