Ngành Xuất bản, chuyên ngành Biên tập sách

  21/02/2014 09:10 AM


  Đào tạo trình độ đại học ngành Xuất bản, chuyên ngành Biên tập sách. Sinh viên được xét cấp học bổng căn cứ vào thành tích học tập.  Người học khi tốt nghiệp được cấp bằng cử nhân Xuất bản.

  1. Thời gian đào tạo: 4 năm.

  2. Khối lượng kiến thức toàn khóa: Chương trình toàn khóa gồm 175 đơn vị học trình (ĐVHT) chưa kể phần nội dung về Giáo dục thể chất (5 ĐVHT) và Giáo dục quốc phòng (4 tuần - 165 tiết)

  3. Vị trí làm việc sau tốt nghiệp:

  Sinh viên tốt nghiệp ra trường có khả năng làm việc tại các cơ quan xuất bản, in, phát hành sách báo, cơ quan báo chí truyền thông và văn hóa nghệ thuật; có khả năng nghiên cứu và giảng dạy tại các viện, trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp thuộc các lĩnh vực trên; đồng thời, có thể tiếp tục học ở trình độ sau đại học, hoặc một số chuyên ngành khác như: báo chí, phát hành xuất bản phẩm... 

  4. Chuẩn đầu ra:

  4.1. Kiến thức

  - Có kiến thức cơ bản, hệ thống về lý luận chuyên ngành biên tập, in, phát hành xuất bản phẩm.

  - Có tri thức cơ bản, hệ thống về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

  - Có kiến thức cơ bản, có hệ thống về lý luận và nghiệp vụ biên tập xuất bản, có khả năng biên tập được các loại bản thảo thông thường.

  - Có kiến thức tổng hợp, nhất là kiến thức về khoa học xã hội và nhân văn, về thế giới hiện đại, về đất nước và con người Việt Nam trên các phương diện: lịch sử, truyền thống, tâm lý, văn hóa…

  4.2. Kỹ năng

  - Nắm vững tri thức về kỹ năng chuyên môn, được rèn luyện kỹ năng tổ chức bản thảo, biên tập bản thảo, thiết kế xuất bản phẩm truyền thông, biên tập ngôn ngữ văn bản.

  - Biết sử dụng thành thạo các trang thiết bị hiện đại trong công tác biên tập xuất bản: máy tính, máy in, máy ảnh...

  - Có năng lực tổng kết kinh nghiệm, nghiên cứu khoa học phục vụ học tập và hoạt động thực tiễn về xuất bản

  - Có khả năng tham gia các hoạt động đoàn thể chính trị xã hội, công tác văn hoá tư tưởng của Đảng và Nhà nước.

  4.3. Phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống

  - Có bản lĩnh chính trị vững vàng, yêu nước, trung thành với mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

  - Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Có ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm trong công tác. Trung thực và thẳng thắn. Yêu nghề, khiêm tốn, giản dị.

  4.4. Trình độ Ngoại ngữ

  Người học khi tốt nghiệp đạt trình độ ngoại ngữ B1 khung châu Âu (tương đương 450 điểm TOEIC hoặc 470 điểm TOEFL hoặc 4.5 điểm IELTS).

  4.5. Trình độ Tin học

  Người học sau khi tốt nghiệp có kiến thức tin học tin học ứng dụng trình độ B, có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong thực tiễn công tác.

  5. Chương trình đào tạo gồm một số môn học đặc thù sau:

  5.1. Khối kiến thức giáo dục đại cương (74 đvht):

  - Chính trị học đại cương

  - Pháp luật đại cương

  - Xây dựng Đảng

  - Cơ sở văn hóa Việt Nam

  - Văn học Việt Nam (chuyên đề)

  - Lôgic hình thức

  - Lý luận văn học

  - Mỹ học

  - Phong cách học văn bản

  - Tác phẩm báo chí

  - Lịch sử văn minh thế giới

  - .....

  5.2. Khối kiến thức cơ sở ngành (21 đvht):

  - Lý thuyết truyền thông

  - Cơ sở lý luận xuất bản

  - Lịch sử xuất bản sách

  - Cơ sở ngôn ngữ học

  - Tiếng Việt thực hành

  - Soạn thảo và biên tập văn bản hành chính

  - Lao động và đạo đức biên tập viên

  - .....

  5.3. Khối kiến thức chuyên ngành (58 đvht):

  - Tổ chức bản thảo

  - Biên tập bản thảo

  - Trình bày minh họa sách

  - Biên tập ngôn ngữ văn bản

  - Quản lý nhà nước về xuất bản

  - Quản trị doanh nghiệp xuất bản

  - Biên tập sách chính trị - pháp luật

  - Biên tập sách tra cứu – chỉ dẫn

  - Biên tập sách văn học

  - Biên tập sách giáo dục

  - Phát hành xuất bản phẩm

  - Đại cương về công nghệ in

  - Biên tập tạp chí

  - Marketing xuất bản

  - .....

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:200
  • Hôm nay: 8216
  • Tháng hiện tại: 118639
  • Tổng lượt truy cập: 2657329
  Địa chỉ: 36 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
  Email: website@ajc.edu.vn
  Liên hệ: (84-024) 37.546.963
  Fax: (84-024) 37548949