Ngành Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ chính trị và truyền thông quốc tế (mã số chuyên ngành 611)

  21/02/2014 08:44 AM


  Đào tạo trình độ đại học ngành Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ chính trị và truyền thông quốc tế. Sinh viên được được xét cấp học bổng căn cứ vào thành tích học tập.  Người học khi tốt nghiệp được cấp bằng cử nhân Quan hệ quốc tế.

  1. Thời gian đào tạo: 4 năm.

  2. Khối lượng kiến thức toàn khóa: Chương trình toàn khóa gồm 180 đơn vị học trình (ĐVHT) chưa kể phần nội dung về Giáo dục thể chất (5 ĐVHT) và Giáo dục quốc phòng (4 tuần - 165 tiết)

  3. Vị trí làm việc sau tốt nghiệp:

  Đảm đương các công việc đối ngoại, thông tin đối ngoại và hợp tác quốc tế phù hợp tại các Bộ, Ban, ngành trung ương, địa phương, các tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp và các doanh nghiệp; các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ; nghiên cứu về quan hệ quốc tế tại các cơ sở nghiên cứu và đào tạo; hoặc thực hiện các chức trách đòi hỏi sự hiểu biết cơ bản, hệ thống kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ quan hệ quốc tế, đối ngoại, thông tin đối ngoại, báo chí, truyền thông quốc tế; đồng thời có thể tự học để nâng cao trình độ hoặc tiếp tục được đào tạo ở trình độ sau đại học.

  4. Chuẩn đầu ra:

  4.1. Kiến thức

  - Có hiểu biết cơ bản, hệ thống về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về quan hệ quốc tế và đối ngoại. Có hiểu biết nhất định về những quan điểm, tư tưởng khác nhau và cách thức, phương pháp đấu tranh với quan điểm sai trái đi ngược lại lợi ích dân tộc.

  - Có kiến thức văn hóa tổng hợp, kiến thức về các khoa học xã hội và nhân văn, về đất nước và con người Việt Nam, về lịch sử, truyền thống, tâm lý, văn hóa dân tộc.

  - Có kiến thức chuyên sâu về quan hệ quốc tế: lịch sử quan hệ quốc tế; lý luận quan hệ quốc tế; bản chất, nội dung, hình thức các mối quan hệ quốc tế; các vấn đề cơ bản trong quan hệ quốc tế. Có kiến thức vững vàng về đường lối, chính sách đối ngoại của Việt Nam và các nước trên thế giới, ngoại giao và nghiệp vụ ngoại giao.

  - Có kiến thức sâu sắc về quan hệ chính trị và truyền thông quốc tế, đối ngoại công chúng, các tổ chức, phong trào chính trị xã hội quốc tế, kinh tế quốc tế và luật pháp quốc tế. Có kiến thức cơ bản về thông tin đối ngoại, quan hệ công chúng, về báo chí và các phương tiện truyền thông đại chúng.

  4.2. Kỹ năng

  Có những kỹ năng cơ bản về nghiệp vụ báo chí đối ngoại, nghiệp vụ đối ngoại, ngoại giao như giao tiếp, ứng xử, đàm phán, phát ngôn. Có thể triển khai và thực hiện các hoạt động đối ngoại như xây dựng kế hoạch đối ngoại, nghiệp vụ văn phòng đối ngoại. Biết cách tổ chức, quản lý, giám sát, tham mưu, tư vấn cho lãnh đạo các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp về đối ngoại và hợp tác quốc tế. Biết cách sử dụng, quan hệ với các phương tiện truyền thông đại chúng trong hoạt động đối ngoại.

  4.3. Phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống

  - Có bản lĩnh chính trị vững vàng, yêu nước, trung thành với mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Tích cực tham gia xây dựng và thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

  - Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Trung thực và thẳng thắn, khiêm tốn, giản dị, lời nói đi đôi với việc làm. Có quan điểm quần chúng đúng đắn. Có ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm trong công tác, có tình yêu nghề nghiệp.

  4.4. Trình độ Ngoại ngữ

  Người học khi tốt nghiệp đạt trình độ ngoại ngữ B2 khung châu Âu (tương đương 500 điểm TOEIC hoặc 510 điểm TOEFL hoặc 5.0 điểm IELTS).

  4.5. Trình độ Tin học

  Người học sau khi tốt nghiệp có kiến thức tin học tin học ứng dụng trình độ B, có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong thực tiễn công tác.

  5. Chương trình đào tạo gồm một số môn học đặc thù sau:

  5.1. Khối kiến thức giáo dục đại cương (74 đvht):

  - Cơ sở văn hoá Việt Nam

  - Tâm lý học đại cương

  - Pháp luật đại cương

  - Chính trị học đại cương

  - Xã hội học đại cương

  - Quan hệ quốc tế đại cương

  - Xây dựng Đảng

  - Quản lý hành chính nhà nước

  - Nguyên lý công tác tư tưởng

  - Lịch sử văn minh thế giới

  - .....

  5.2. Khối kiến thức cơ sở ngành (23 đvht):

  - Lịch sử quan hệ quốc tế

  - Địa – chính trị thế giới

  - Chính sách đối ngoại của một số nước trên thế giới

  - Thông tin đối ngoại

  - Lý luận báo chí quốc tế

  - Quan hệ công chúng quốc tế

  - Lịch sử ngoại giao Việt Nam

  - Những vấn đề toàn cầu

  - .....

  5.3. Khối kiến thức chuyên ngành (65 đvht):

  -  Lý luận quan hệ quốc tế

  - Chính sách đối ngoại Việt Nam

  - Ngoại giao và nghiệp vụ ngoại giao

  - Lý thuyết truyền thông quốc tế

  - Truyền thông quốc tế

  - Đối ngoại công chúng

  - Quan hệ kinh tế quốc tế

  - Luật pháp quốc tế

  - Ngoại giao văn hoá

  - Các phong trào chính trị xã hội quốc tế

  - Các tổ chức quốc tế

  - Tổ chức hoạt động đối ngoại

  - Tiếng Anh chuyên ngành

  - Giao tiếp và đàm phán quốc tế

  - .....

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:67
  • Hôm nay: 843
  • Tháng hiện tại: 93736
  • Tổng lượt truy cập: 1416680
  Địa chỉ: 36 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
  Email: website@ajc.edu.vn
  Liên hệ: (84-024) 37.546.963
  Fax: (84-024) 37548949