Ngành Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ chính trị và truyền thông quốc tế

  21/02/2014 08:44 AM


  Tên văn bằng                         : Cử nhân Quan hệ quốc tế

  Ngành đào tạo                       : Quan hệ quốc tế

  Chuyên ngành                       : Quan hệ chính trị và Truyền thông quốc tế

  Mã số                                   : 7310206

   

  1. Thời gian đào tạo: 4 năm.

  Tuỳ theo năng lực và điều kiện cụ thể mà sinh viên có thể sắp xếp để rút ngắn tối đa 2 học kỳ chính hoặc kéo dài tối đa 4 học kỳ chính so với thời gian đào tạo quy định trên.

  Các đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên theo quy định tại Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành không bị hạn chế về thời gian tối đa để hoàn thành chương trình.

  2. Vị trí làm việc sau tốt nghiệp

  • Cán bộ đối ngoại, hợp tác quốc tế tại các Bộ, Ban, ngành trung ương, địa phương, các tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp và các doanh nghiệp; các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ;
  • Cán bộ ngoại giao tại lãnh sự quán, đại sứ quán
  • Phóng viên, biên tập viên quốc tế tại các cơ quan báo chí;
  • Biên, phiên dịch về quan hệ quốc tế
  • Cán bộ nghiên cứu về quan hệ quốc tế tại các cơ sở nghiên cứu và đào tạo

  Và rất nhiều công việc khác có sử dụng kiến thức, kỹ năng liên quan đến quan hệ quốc tế và truyền thông quốc tế.

  3. Chuẩn đầu ra

  3.1. Kiến thức

  Kiến thức đại cương

  1: Xác định được các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của ĐCS Việt Nam.

  2: Hiểu được một cách hệ thống kiến thức các lĩnh vực khoa học xã hội nhân văn có liên quan đến ngành học, như chính trị, pháp luật, văn hóa, xã hội, văn hóa, ngôn ngữ, tâm lý, văn học…

  3: Vận dụng được phương pháp nghiên cứu khoa học xã hội nhân văn trong nghiên cứu.

  Kiến thức cơ sở ngành

  4: Phân tích được lý luận quan hệ quốc tế, bản chất, nội dung, hình thức các mối quan hệ quốc tế; các vấn đề cơ bản trong quan hệ chính trị quốc tế.

  5: Vận dụng được kiến thức về khoa học lãnh đạo quản lý trong công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế, truyền thông quốc tế

  6: Áp dụng pháp luật của Việt Nam trong công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế, truyền thông quốc tế

  7: Phân tích được lý thuyết về địa chính trị thế giới, ngoại giao kinh tế và văn hóa

  Kiến thức ngành

  8: Khái quát hóa và vận dụng sáng tạo các lý thuyết về thông tin đối ngoại, nghiệp vụ đối ngoại, cơ sở truyền thông quốc tế

  9: Phân tích được chính sách đối ngoại của một số nước trên thế giới, lịch sử ngoại giao và chính sách đối ngoại Việt Nam, lịch sử quan hệ quốc tế, đối ngoại công chúng

  10: Vận dụng được các nghiệp vụ: phát ngôn đối ngoại, giao tiếp và đàm phán, văn phòng đối ngoại

  11: Sử dụng thành thạo vốn kiến thức về tiếng Anh chuyên ngành trong hoạt động thực tiễn.

  Kiến thức chuyên ngành

  12: Phân tích được các nội dung chuyên ngành quan hệ quốc tế như: quan hệ kinh tế quốc tế, quan hệ quốc tế khu vực châu Á – Thái Bình Dương, các phong trào xã hội – chính trị quốc tế, các tổ chức quốc tế, an ninh phi truyền thống

  13: Vận dụng đượccác kiến thức về nghiệp vụ ngoại giao, nghiệp vụ văn phòng đối ngoại trong thực tiễn

  - Kỹ năng

  14: Có kỹ năng phân tích có phản biện sự kiện quốc tế, thông tin và dữ liệu: Khả năng sử dụng thông tin từ các nguồn khác nhau, so sánh đối chiếu thông tin, đưa ra nhận định và kết luận.

  15: Kỹ năng giải quyết vấn đề sáng tạo: Khả năng xác định và phân tích những tình huống phức tạp, đưa ra nhiều phương án lựa chọn để xử lý tình huống trong hoạt động đối ngoại, xử lý khủng hoảng liên quan tới truyền thông quốc tế.

  16: Có kỹ năng ngoại giao, giao tiếp và đàm phán quốc tế, kỹ năng tổ chức hoạt động đối ngoại, xây dựng hình ảnh và thương hiệu quốc tế, giao tiếp liên văn hóa

  17: Có kỹ năng sáng tạo các sản phẩm truyền thông và sử dụng các phương tiện truyền thông trong quan hệ quốc tế.

  18: Có kỹ năng giao tiếp, sử dụng ngoại ngữ,biên dịch, phiên dịch tiếng Anh ngành Quan hệ quốc tế,

  19: Kỹ năng phân tích, đánh giá các vấn đề về quan hệ chính trị và truyền thông quốc tế về mặt lý luận và thực tiễn

  3.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm

  20: Năng lực làm việc độc lập và làm việc nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm với nhóm.

  21: Có năng lực lãnh đạo, dẫn dắt trong hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của Quan hệ chính trị và Truyền thông quốc tế.

  22: Có năng lực tự định hướng, thích nghi với các môi trường làm việc khác nhau;

  23: Năng lực tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ;

  24: Năng lực nhận thức và dự báo sự vận động của thế giới và quan hệ quốc tế,

  25: Năng lực vận dụng những xu hướng phát triển của báo chí/truyền thông quốc tế để có thể nắm bắt thích ứng với sự thay đổi của yêu cầu nghề nghiệp.

  3.4. Trình độ Ngoại ngữ

  Người học khi tốt nghiệp đạt trình độ ngoại ngữ B2 khung châu Âu (tương đương 500 điểm TOEIC hoặc 510 điểm TOEFL hoặc 5.0 điểm IELTS).

  3.5. Trình độ Tin học

  Người học sau khi tốt nghiệp có kiến thức tin học tin học ứng dụng trình độ B, có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong thực tiễn công tác.

  4. Chương trình đào tạo gồm :

  Khối lượng kiến thức toàn khóa: Chương trình toàn khóa gồm 130 tín chỉ (chưa bao gồm Giáo dục thể chất và Giáo dục Quốc phòng - An ninh).

  5. Chương trình đào tạo :

  Tổng số tín chỉ phải tích luỹ: 130 tín chỉ (chưa bao gồm 12 tín chỉ Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng) trong đó:

  5.1. Khối kiến thức giáo dục đại cương (48 tín chỉ):

  • Khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh (15 tín chỉ)

  Bắt buộc

  STT

  Học phần

  Số tín chỉ

  (lý thuyết: thực hành)

  1.  

  Triết học Mác- Lênin

  4 (3,0:1,0)

  1.  

  Kinh tế chính trị Mác- Lênin

  3 (2,0:1,0)

  1.  

  Chủ nghĩa xã hội khoa học

  3 (2,0:1,0)

  1.  

  Lịch sử ĐCS Việt Nam

  3 (2,0:1,0)

  1.  

  Tư tưởng Hồ Chí Minh

  2 (1,5:0,5)

   
  • Khoa học xã hội nhân văn  (15 Tín chỉ)

  Bắt buộc (9 tín chỉ)

  1.  

  Pháp luật đại cương

  3 (2,0:1,0)

  1.  

  Chính trị học

  2 (1,5:0,5)

   

  1.  

  Xây dựng Đảng

  2 (1,5:0,5)

  1.  

  Phương pháp nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn

  2 (1,5:0,5)

   

  Tự chọn (6 tín chỉ)

  1.  

  Cơ sở văn hoá Việt Nam

  2 (1,5:0,5)

  1.  

  Đạo đức học Mác - Lênin

  2 (1,5:0,5)

  1.  

  Lôgic học

  2 (1,5:0,5)

  1.  

  Lí luận dạy đại học

  2 (1,5:0,5)

  1.  

  Lịch sử văn minh thế giới

  2 (1,5:0,5)

  1.  

  Tâm lý học đại cương

  2 (1,5:0,5)

  1.  

  Tiếng Việt thực hành

  2 (1,5:0,5)

  1.  

  Quan hệ công chúng

  2 (1,5:0,5)

  1.  

  Xã hội học đại cương

  2 (1,5:0,5)

   

   

  • Khoa học tự nhiên
  1.  

  Tin học ứng dụng

  3 (1,0:2,0)

   
  • Ngoại ngữ (Chọn học Tiếng Anh hoặc Tiếng Trung)

           - Tiếng Anh

  1.  

  Tiếng Anh học phần 1

  4 (2,0:2,0)

  1.  

  Tiếng Anh học phần 2

  4 (2,0:2,0)

  1.  

  Tiếng Anh học phần 3

  4 (2,0:2,0)

  1.  

  Tiếng Anh học phần 4

  3 (1,5:1,5)

   

          -  Tiếng Trung

  1.  

  Tiếng Trung học phần 1

  4(2,0:2,0)

  1.  

  Tiếng Trung học phần 2

  4(2,0:2,0)

  1.  

  Tiếng Trung học phần 3

  4 (2,0:2,0)

  1.  

  Tiếng Trung học phần 4

  3(1,5:1,5)

   

  5.2. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp     82 tín chỉ

  • Kiến thức cơ sở ngành     18 tín chỉ

  - Bắt buộc:  12 tín chỉ

  1.  

  Khoa học lãnh đạo

  3 (2,0:1,0)

  1.  

  Nhà nước và pháp luật

  3 (2,0:1,0)

  1.  

  Truyền thông và vận động

  3 (2,0:1,0)

  1.  

  Quan hệ quốc tế

   

  3 (2,0:1,0)

   

   

  - Tự chọn  (6 tín chỉ)

  1.  

  Địa chính trị thế giới

  3 (2,0:1,0)

  1.  

  Ngoại giao kinh tế và văn hóa

  3 (2,0:1,0)

  1.  

  Kinh tế đối ngoại Việt Nam

  3 (2,0:1,0)

  1.  

  Th chế chính trị thế giới đương đại

  3 (2,0:1,0)

  1.  

  Lý thuyết và kỹ năng truyền thông chính sách

  3 (2,0:1,0)

  1.  

  Nguyên lý công tác tư tưởng

  3 (2,0:1,0)

   
  • Kiến thức ngành (25 tín chỉ)

  -    Bắt buộc  (15 tín chỉ)

  1.  

  Thông tin đối ngoại Việt Nam

  3 (1,5:1,5)

  1.  

  Cơ sở truyền thông quốc tế

  3 (1,5:1,5)

  1.  

  Đối ngoại công chúng

  3 (1,5:1,5)

  1.  

  Chính sách đối ngoại một số nước trên thế giới

  3 (1,5:1,5)

  1.  

  Nghệ thuật phát ngôn đối ngoại

  3 (1,5:1,5)

  1.  

  Thực tế chính trị - xã hội

  2 (0,5:1,5)

  1.  

  Kiến tập

  2 (0,5:1,5)

   

  - Tự chọn (6 tín chỉ)

  1.  

  Giao tiếp và đàm phán quốc tế

  3 (1,5:1,5)

  1.  

  Lịch sử ngoại giao và chính sách đối ngoại Việt Nam

  3 (1,5:1,5)

  1.  

  Lịch sử quan hệ quốc tế

  3 (1,5:1,5)

  1.  

  Luật pháp quốc tế

  3 (1,5:1,5)

  1.  

  Quản trị truyền thông quốc tế

  3 (1,5:1,5)

  1.  

  Những vấn đề toàn cầu

  3 (1,5:1,5)

   

   

  • Kiến thức bổ trợ (9 tín chỉ)

  - Bắt buộc (6 tín chỉ)

  1.  

  Tiếng Anh chuyên ngành (1)

  3 (1,5:1,5)

  1.  

  Tiếng Anh chuyên ngành (2)

  3 (1,5:1,5)

   

  - Tự chọn (3 tín chỉ)

  1.  

  Tiếng Anh chuyên ngành (3)

  3 (1,5:1,5)

  1.  

  Tiếng Anh giao tiếp đối ngoại

  3 (1,5:1,5)

  1.  

  Biên phiên dịch tiếng Anh chuyên ngành

  3 (1,5:1,5)

   
  • Kiến thức chuyên ngành

  -  Bắt buộc

  1.  

  Quan hệ quốc tế khu vực Châu Á – Thái Bình Dương

  3 (1,5:1,5)

  1.  

  Quan hệ kinh tế quốc tế

  3 (1,5:1,5)

  1.  

  Các phong trào xã hội - chính trị quốc tế

  3 (1,5:1,5)

  1.  

  Các tổ chức quốc tế

  3 (1,5:1,5)

  1.  

  Nghiệp vụ ngoại giao và văn phòng đối ngoại

  3 (1,5:1,5)

  1.  

  Thực tập cuối khóa

  3 (0,5:2,5)

  1.  

  Khóa luận

  6

   

   

  - Tự chọn

  1.  

  Tổ chức hoạt động đối ngoại

  3 (1,5:1,5)

  1.  

  Xây dựng hình ảnh và thương hiệu quốc tế

  3 (1,5:1,5)

  1.  

  Kỹ năng giao tiếp liên văn hoá

  3 (1,5:1,5)

  1.  

  Kỹ thuật nghiệp vụ báo chí đối ngoại

  3 (1,5:1,5)

  1.  

  Kỹ năng thu thập và xử lý thông tin quốc tế

  3 (1,5:1,5)

  1.  

  Kỹ năng sử dụng các phương tiện truyền thông

  3 (1,5:1,5)

   

   

  - Học phần thay thế khóa luận

  1.  

  An ninh phi truyền thống

  3 (1,5:1,5)

  1.  

  Hệ thống thông tin đối ngoại và truyền thông quốc tế

  3 (1,5:1,5)

   
  Cập nhật ngày: 24/3/2020

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:133
  • Hôm nay: 2443
  • Tháng hiện tại: 99051
  • Tổng lượt truy cập: 596676
  Địa chỉ: 36 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
  Email: website@ajc.edu.vn
  Liên hệ: (84-024) 37.546.963
  Fax: (84-024) 37548949