Thông báo điểm trúng tuyển các ngành, chuyên ngành tuyển sinh đại học chính quy năm 2020

  04/10/2020 20:06 PM


  Thông báo điểm trúng tuyển các ngành, chuyên ngành tuyển sinh đại học chính quy năm 2020 cụ thể như sau:

  HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH

  HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

  *         

  Số  3980-TB/HVBCTT-ĐT

   

  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

  ---------------------------

   

  Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2020

   

   THÔNG BÁO

  Điểm trúng tuyển các ngành, chuyên ngành

  tuyển sinh đại học chính quy năm 2020

  -----

  Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo điểm trúng tuyển vào các ngành, chuyên ngành tuyển sinh đại học chính quy năm 2020 như sau:

  1. Xác định điểm trúng tuyển

  a. Đối với tổ hợp môn không có môn chính (thang điểm 30)

  Điểm xét = [Điểm môn 1 + Điểm môn 2 + Điểm môn 3] + Điểm ưu tiên khu vực/đối tượng.

  b. Đối với tổ hợp môn có môn chính (thang điểm 40)

  Điểm xét = [Điểm môn chính x 2 + Điểm môn 2 + Điểm môn 3] + Điểm ưu tiên khu vực/đối tượng x 4/3 (làm tròn đến 2 chữ số thập phân).

  2. Mức điểm trúng tuyển theo từng ngành/chuyên ngành

   

  STT

  MÃ NGÀNH/ CHUYÊN NGÀNH

  TÊN NGÀNH/ CHUYÊN NGÀNH

  MÃ TỔ HỢP

  TỔ HỢP

  ĐIỂM CHUẨN

  1

  7229001

  Ngành Triết học

  D01, R22

  Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

  19.65

  A16

  Ngữ văn, Toán, Khoa học tự nhiên

  19.65

  C15

  Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội

  19.65

  2

  7229008

  Ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học

  D01, R22

  Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

  19.25

  A16

  Ngữ văn, Toán, Khoa học tự nhiên

  19.25

  C15

  Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội

  19.25

  3

  7310102

  Ngành Kinh tế chính trị

  D01, R22

  Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

  23.2

  A16

  Ngữ văn, Toán, Khoa học tự nhiên

  22.7

  C15

  Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội

  23.95

  4

  7310202

  Ngành Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

  D01, R22

  Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

  21.3

  A16

  Ngữ văn, Toán, Khoa học tự nhiên

  21.05

  C15

  Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội

  22.05

  5

  7310301

  Ngành Xã hội học

  D01, R22

  Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

  23.35

  A16

  Ngữ văn, Toán, Khoa học tự nhiên

  22.85

  C15

  Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội

  23.85

  6

  7320104

  Ngành Truyền thông đa phương tiện

  D01, R22

  Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

  26.57

  A16

  Ngữ văn, Toán, Khoa học tự nhiên

  26.07

  C15

  Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội

  27.57

  7

  7320105

  Ngành Truyền thông đại chúng

  D01, R22

  Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

  25.53

  A16

  Ngữ văn, Toán, Khoa học tự nhiên

  25.03

  C15

  Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội

  26.53

  8

  7340403

  Ngành Quản lý công

  D01, R22

  Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

  22.77

  A16

  Ngữ văn, Toán, Khoa học tự nhiên

  22.77

  C15

  Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội

  22.77

  9

  7760101

  Ngành Công tác xã hội

  D01, R22

  Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

  23.06

  A16

  Ngữ văn, Toán, Khoa học tự nhiên

  22.56

  C15

  Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội

  23.56

  10

  527

  Ngành Kinh tế, chuyên ngành Quản lý kinh tế

  D01, R22

  Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

  24.05

  A16

  Ngữ văn, Toán, Khoa học tự nhiên

  22.8

  C15

  Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội

  24.3

  11

  528

  Ngành Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế và Quản lý (chất lượng cao)

  D01, R22

  Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

  22.95

  A16

  Ngữ văn, Toán, Khoa học tự nhiên

  21.7

  C15

  Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội

  23.2

  12

  529

  Ngành Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế và Quản lý

  D01, R22

  Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

  23.9

  A16

  Ngữ văn, Toán, Khoa học tự nhiên

  22.65

  C15

  Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội

  24.65

  13

  530

  Ngành Chính trị học, chuyên ngành Quản lý hoạt động tư tưởng - văn hóa

  D01, R22

  Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

  18.7

  A16

  Ngữ văn, Toán, Khoa học tự nhiên

  18.7

  C15

  Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội

  18.7

  14

  531

  Ngành Chính trị học, chuyên ngành Chính trị học phát triển

  D01, R22

  Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

  16.5

  A16

  Ngữ văn, Toán, Khoa học tự nhiên

  16.5

  C15

  Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội

  16.5

  15

  533

  Ngành Chính trị học, chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh

  D01, R22

  Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

  16

  A16

  Ngữ văn, Toán, Khoa học tự nhiên

  16

  C15

  Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội

  16

  16

  535

  Ngành Chính trị học, chuyên ngành Văn hóa phát triển

  D01, R22

  Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

  19.35

  A16

  Ngữ văn, Toán, Khoa học tự nhiên

  19.35

  C15

  Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội

  19.35

  17

  536

  Ngành Chính trị học, chuyên ngành Chính sách công

  D01, R22

  Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

  18.15

  A16

  Ngữ văn, Toán, Khoa học tự nhiên

  18.15

  C15

  Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội

  18.15

  18

  538

  Ngành Chính trị học, chuyên ngành Truyền thông chính sách

  D01, R22

  Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

  22.15

  A16

  Ngữ văn, Toán, Khoa học tự nhiên

  22.15

  C15

  Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội

  22.15

  19

  532

  Ngành Quản lý nhà nước, chuyên ngành Quản lý xã hội

  D01, R22

  Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

  21.9

  A16

  Ngữ văn, Toán, Khoa học tự nhiên

  21.9

  C15

  Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội

  21.9

  20

  537

  Ngành Quản lý nhà nước, chuyên ngành Quản lý hành chính nhà nước

  D01, R22

  Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

  21.72

  A16

  Ngữ văn, Toán, Khoa học tự nhiên

  21.72

  C15

  Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội

  21.72

  21

  801

  Ngành Xuất bản, chuyên ngành Biên tập xuất bản

  D01, R22

  Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

  24.5

  A16

  Ngữ văn, Toán, Khoa học tự nhiên

  24.0

  C15

  Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội

  25.0

  22

  802

  Ngành Xuất bản, chuyên ngành Xuất bản điện tử

  D01, R22

  Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

  24.2

  A16

  Ngữ văn, Toán, Khoa học tự nhiên

  23.7

  C15

  Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội

  24.7

  23

  7229010

  Ngành Lịch sử, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

  C00

  Ngữ văn, LỊCH SỬ, Địa lý

  31.5

  C03

  Ngữ văn, LỊCH SỬ, Toán

  29.5

  D14, R23

  Ngữ văn, LỊCH SỬ, Tiếng Anh

  29.5

  C19

  Ngữ văn, LỊCH SỬ, Giáo dục công dân

  31.0

  24

  602

  Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo in

  R15

  Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Toán

  29.5

  R05, R19

  Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Tiếng Anh

  30.0

  R06

  Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Khoa học tự nhiên

  29.0

  R16

  Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Khoa học xã hội

  31.0

  25

  603

  Ngành Báo chí, chuyên ngành Ảnh báo chí

  R07

  Ngữ văn, Năng khiếu Ảnh báo chí, Toán

  26

  R08, R20

  Ngữ văn, Năng khiếu Ảnh báo chí, Tiếng Anh

  26.5

  R09

  Ngữ văn, Năng khiếu Ảnh báo chí, Khoa học tự nhiên

  25.5

  R17

  Ngữ văn, Năng khiếu Ảnh báo chí, Khoa học xã hội

  27.25

  26

  604

  Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo phát thanh

  R15

  Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Toán

  30.3

  R05, R19

  Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Tiếng Anh

  30.8

  R06

  Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Khoa học tự nhiên

  29.8

  R16

  Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Khoa học xã hội

  31.8

  27

  605

  Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình

  R15

  Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Toán

  32.25

  R05, R19

  Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Tiếng Anh

  33.0

  R06

  Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Khoa học tự nhiên

  31.75

  R16

  Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Khoa học xã hội

  34.25

  28

  606

  Ngành Báo chí, chuyên ngành Quay phim truyền hình

  R11

  Ngữ văn, Năng khiếu Quay phim truyền hình, Toán

  22.0

  R12, R21

  Ngữ văn, Năng khiếu Quay phim truyền hình, Tiếng Anh

  22.25

  R13

  Ngữ văn, Năng khiếu Quay phim truyền hình, Khoa học tự nhiên

  22.0

  R18

  Ngữ văn, khiếu Quay phim truyền hình, Khoa học xã hội

  22.25

  29

  607

  Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử

  R15

  Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Toán

  31.1

  R05, R19

  Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Tiếng Anh

  31.6

  R06

  Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Khoa học tự nhiên

  30.6

  R16

  Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Khoa học xã hội

  32.6

  30

  608

  Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình (chất lượng cao)

  R15

  Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Toán

  28.4

  R05, R19

  Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Tiếng Anh

  28.9

  R06

  Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Khoa học tự nhiên

  27.9

  R16

  Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Khoa học xã hội

  29.4

  31

  609

  Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử (chất lượng cao)

  R15

  Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Toán

  27.5

  R05, R19

  Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Tiếng Anh

  28.0

  R06

  Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Khoa học tự nhiên

  27.0

  R16

  Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Khoa học xã hội

  28.5

   

  32

  610

  Ngành Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Thông tin đối ngoại

  D01

  TIẾNG ANH, Ngữ văn, Toán

  32.7

  D72

  TIẾNG ANH, Ngữ văn, Khoa học tự nhiên

  32.2

  D78

  TIẾNG ANH, Ngữ văn, Khoa học xã hội

  33.7

  R24

  TIẾNG ANH QUY ĐỔI, Ngữ văn, Toán

  32.7

  R25

  TIẾNG ANH QUY ĐỔI, Ngữ văn, Khoa học tự nhiên

  32.2

  R26

  TIẾNG ANH QUY ĐỔI, Ngữ văn, Khoa học xã hội

  33.7

   

  33

  611

  Ngành Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ chính trị và truyền thông quốc tế

  D01

  TIẾNG ANH, Ngữ văn, Toán

  32.55

  D72

  TIẾNG ANH, Ngữ văn, Khoa học tự nhiên

  32.05

  D78

  TIẾNG ANH, Ngữ văn, Khoa học xã hội

  33.55

  R24

  TIẾNG ANH QUY ĐỔI, Ngữ văn, Toán

  32.55

  R25

  TIẾNG ANH QUY ĐỔI, Ngữ văn, Khoa học tự nhiên

  32.05

  R26

  TIẾNG ANH QUY ĐỔI, Ngữ văn, Khoa học xã hội

  33.55

   

  34

  614

  Ngành Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ quốc tế và truyền thông toàn cầu (chất lượng cao)

  D01

  TIẾNG ANH, Ngữ văn, Toán

  32.9

  D72

  TIẾNG ANH, Ngữ văn, Khoa học tự nhiên

  32.4

  D78

  TIẾNG ANH, Ngữ văn, Khoa học xã hội

  33.9

  R24

  TIẾNG ANH QUY ĐỔI, Ngữ văn, Toán

  34.0

  R25

  TIẾNG ANH QUY ĐỔI, Ngữ văn, Khoa học tự nhiên

  33.5

  R26

  TIẾNG ANH QUY ĐỔI, Ngữ văn, Khoa học xã hội

  35.0

  35

  615

  Ngành Quan hệ công chúng, chuyên ngành Quan hệ công chúng chuyên nghiệp

  D01

  TIẾNG ANH, Ngữ văn, Toán

  34.95

  D72

  TIẾNG ANH, Ngữ văn, Khoa học tự nhiên

  34.45

  D78

  TIẾNG ANH, Ngữ văn, Khoa học xã hội

  36.2

  R24

  TIẾNG ANH QUY ĐỔI, Ngữ văn, Toán

  34.95

  R25

  TIẾNG ANH QUY ĐỔI, Ngữ văn, Khoa học tự nhiên

  34.45

  R26

  TIẾNG ANH QUY ĐỔI, Ngữ văn, Khoa học xã hội

  36.2

  36

  616

  Ngành Quan hệ công chúng, chuyên ngành Truyền thông marketing (chất lượng cao)

  D01

  TIẾNG ANH, Ngữ văn, Toán

  33.2

  D72

  TIẾNG ANH, Ngữ văn, Khoa học tự nhiên

  32.7

  D78

  TIẾNG ANH, Ngữ văn, Khoa học xã hội

  34.45

  R24

  TIẾNG ANH QUY ĐỔI, Ngữ văn, Toán

  35.5

  R25

  TIẾNG ANH QUY ĐỔI, Ngữ văn, Khoa học tự nhiên

  35.0

  R26

  TIẾNG ANH QUY ĐỔI, Ngữ văn, Khoa học xã hội

  36.75

  37

  7220201

  Ngành Ngôn ngữ Anh

  D01

  TIẾNG ANH, Ngữ văn, Toán

  33.2

  D72

  TIẾNG ANH, Ngữ văn, Khoa học tự nhiên

  32.7

  D78

  TIẾNG ANH, Ngữ văn, Khoa học xã hội

  33.7

  R24

  TIẾNG ANH QUY ĐỔI, Ngữ văn, Toán

  33.2

  R25

  TIẾNG ANH QUY ĐỔI, Ngữ văn, Khoa học tự nhiên

  32.7

  R26

  TIẾNG ANH QUY ĐỔI, Ngữ văn, Khoa học xã hội

  33.7

  38

  7320107

  Ngành Truyền thông quốc tế

  D01

  TIẾNG ANH, Ngữ văn, Toán

  34.25

  D72

  TIẾNG ANH, Ngữ văn, Khoa học tự nhiên

  33.75

  D78

  TIẾNG ANH, Ngữ văn, Khoa học xã hội

  35.25

  R24

  TIẾNG ANH QUY ĐỔI, Ngữ văn, Toán

  35.25

  R25

  TIẾNG ANH QUY ĐỔI, Ngữ văn, Khoa học tự nhiên

  34.75

  R26

  TIẾNG ANH QUY ĐỔI, Ngữ văn, Khoa học xã hội

  36.25

  39

  7320110

  Ngành Quảng cáo

  D01

  TIẾNG ANH, Ngữ văn, Toán

  32.8

  D72

  TIẾNG ANH, Ngữ văn, Khoa học tự nhiên

  32.3

  D78

  TIẾNG ANH, Ngữ văn, Khoa học xã hội

  33.55

  R24

  TIẾNG ANH QUY ĐỔI, Ngữ văn, Toán

  32.8

  R25

  TIẾNG ANH QUY ĐỔI, Ngữ văn, Khoa học tự nhiên

  32.3

  R26

  TIẾNG ANH QUY ĐỔI, Ngữ văn, Khoa học xã hội

  33.55

  3. Thời hạn xác nhận nhập học

  Thí sinh trúng tuyển hệ đại học chính quy tập trung năm 2020 xác nhận nhập học từ 08h00 ngày 06/10/2020 đến 17h00 ngày 10/10/2020. Sau thời hạn trên, thí sinh không xác nhận nhập học coi như không có nguyện vọng học tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Thí sinh trúng tuyển nhập học ngày 17/10/2020. Thủ tục xác nhận nhập học xem tại trang: http://tuyensinhajc.edu.vn/

  - Thí sinh trực tiếp nộp Giấy chứng nhận kết quả thi THPTQG năm 2020 tại Học viện sẽ nhận Giấy báo nhập học khi xác nhận nhập học.

  - Thí sinh gửi Giấy chứng nhận kết quả thi THPTQG qua đường bưu điện (trước 17h00 ngày 10/10/2020 tính theo dấu bưu điện) cần gửi kèm phong bì dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ, số điện thoại của thí sinh để Học viện gửi Giấy báo nhập học.

  5. Địa chỉ xác nhận nhập học và nhận Giấy báo nhập học

  Ban Quản lý Đào tạo, Học viện Báo chí và Tuyên truyền

  36 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

  Điện thoại: 0916247998 (cô Đỗ Thị Đào); 0972454027 (cô Hoàng Thị Hằng); 0912613584 (thầy Hoàng Anh Thao); 0968645468 (thầy Tạ Như Sơn); 0915054888 (thầy Vương Hoàng Long).

   

   

  Nơi nhận:                                                                                                                     PHÓ GIÁM ĐỐC, CHỦ TỊCH HĐTS

  - Bộ Giáo dục và Đào tạo,

  - Học viện CTQG HCM,

  - Ban Giám đốc Học viện,                                                                                                                   (Đã ký)

  - Các đơn vị,

  - Lưu VT, ĐT.

                                                             

                                                                            Lưu Văn An

   

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:140
  • Hôm nay: 3233
  • Tháng hiện tại: 12709
  • Tổng lượt truy cập: 124561
  Địa chỉ: 36 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
  Email: website@ajc.edu.vn
  Liên hệ: (84-024) 37.546.963
  Fax: (84-024) 37548949