Thông báo điểm trúng tuyển các ngành, chuyên ngành tuyển sinh đại học chính quy năm 2019

  08/08/2019 20:46 PM


  Thông báo điểm trúng tuyển các ngành, chuyên ngành tuyển sinh đại học chính quy năm 2019 cụ thể như sau:

  HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA

  HỒ CHÍ MINH

  HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

  *         

  Số 3298-TB/HVBCTT-ĐT

  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

  ----------------

   

  Hà Nội, ngày 08 tháng 8 năm 2019

   

   

     

   

           

   THÔNG BÁO

  Điểm trúng tuyển các ngành, chuyên ngành

  tuyển sinh đại học chính quy năm 2019

  -----

  Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo điểm trúng tuyển vào các ngành, chuyên ngành tuyển sinh đại học chính quy năm 2019 như sau:

  1. Xác định điểm trúng tuyển

  a. Đối với tổ hợp môn không có môn chính

  Điểm xét = [Điểm môn 1 + Điểm môn 2 + Điểm môn 3] + Điểm ưu tiên khu vực/đối tượng.

  b. Đối với tổ hợp môn có môn chính

  Điểm xét = [Điểm môn chính x 2 + Điểm môn 2 + Điểm môn 3] + Điểm ưu tiên khu vực/đối tượng x 4/3 (làm tròn đến 2 chữ số thập phân).

  2. Mức điểm trúng tuyển theo từng ngành/chuyên ngành

   

   

  STT

  MÃ NGÀNH/ CHUYÊN NGÀNH

  TÊN NGÀNH/ CHUYÊN NGÀNH

  MÃ TỔ HỢP

  TỔ HỢP

  ĐIỂM CHUẨN

  1

  7229001

  Ngành Triết học

  D01, R22

  Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

  18

  A16

  Ngữ văn, Toán, Khoa học tự nhiên

  18

  C15

  Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội

  18

  2

  7229008

  Ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học

  D01, R22

  Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

  16

  A16

  Ngữ văn, Toán, Khoa học tự nhiên

  16

  C15

  Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội

  16

  3

  7310102

  Ngành Kinh tế chính trị

  D01, R22

  Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

  19.95

  A16

  Ngữ văn, Toán, Khoa học tự nhiên

  19.7

  C15

  Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội

  20.7

  4

  7310202

  Ngành Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

  D01, R22

  Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

  17.25

  A16

  Ngữ văn, Toán, Khoa học tự nhiên

  17.25

  C15

  Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội

  18

  5

  7310301

  Ngành Xã hội học

  D01, R22

  Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

  19.65

  A16

  Ngữ văn, Toán, Khoa học tự nhiên

  19.15

  C15

  Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội

  20.15

  6

  7320104

  Ngành Truyền thông đa phương tiện

  D01, R22

  Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

  23.75

  A16

  Ngữ văn, Toán, Khoa học tự nhiên

  23.25

  C15

  Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội

  24.75

  7

  7320105

  Ngành Truyền thông đại chúng

  D01, R22

  Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

  22.35

  A16

  Ngữ văn, Toán, Khoa học tự nhiên

  21.85

  C15

  Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội

  23.35

  8

  7340403

  Ngành Quản lý công

  D01, R22

  Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

  19.75

  A16

  Ngữ văn, Toán, Khoa học tự nhiên

  19.75

  C15

  Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội

  19.75

  9

  7760101

  Ngành Công tác xã hội

  D01, R22

  Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

  19.85

  A16

  Ngữ văn, Toán, Khoa học tự nhiên

  19.35

  C15

  Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội

  20.35

  10

  527

  Ngành Kinh tế, chuyên ngành Quản lý kinh tế

  D01, R22

  Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

  20.5

  A16

  Ngữ văn, Toán, Khoa học tự nhiên

  19.25

  C15

  Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội

  21.25

  11

  528

  Ngành Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế và Quản lý (chất lượng cao)

  D01, R22

  Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

  20.25

  A16

  Ngữ văn, Toán, Khoa học tự nhiên

  19

  C15

  Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội

  21

  12

  529

  Ngành Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế và Quản lý

  D01, R22

  Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

  20.65

  A16

  Ngữ văn, Toán, Khoa học tự nhiên

  19.9

  C15

  Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội

  21.4

  13

  530

  Ngành Chính trị học, chuyên ngành Quản lý hoạt động tư tưởng - văn hóa

  D01, R22

  Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

  17

  A16

  Ngữ văn, Toán, Khoa học tự nhiên

  17

  C15

  Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội

  17

  14

  531

  Ngành Chính trị học, chuyên ngành Chính trị học phát triển

  D01, R22

  Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

  16

  A16

  Ngữ văn, Toán, Khoa học tự nhiên

  16

  C15

  Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội

  16

  15

  533

  Ngành Chính trị học, chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh

  D01, R22

  Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

  16

  A16

  Ngữ văn, Toán, Khoa học tự nhiên

  16

  C15

  Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội

  16

  16

  535

  Ngành Chính trị học, chuyên ngành Văn hóa phát triển

  D01, R22

  Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

  17.75

  A16

  Ngữ văn, Toán, Khoa học tự nhiên

  17.75

  C15

  Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội

  17.75

  17

  536

  Ngành Chính trị học, chuyên ngành Chính sách công

  D01, R22

  Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

  16

  A16

  Ngữ văn, Toán, Khoa học tự nhiên

  16

  C15

  Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội

  16

  18

  538

  Ngành Chính trị học, chuyên ngành Truyền thông chính sách

  D01, R22

  Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

  18.75

  A16

  Ngữ văn, Toán, Khoa học tự nhiên

  18.75

  C15

  Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội

  18.75

  19

  532

  Ngành Quản lý nhà nước, chuyên ngành Quản lý xã hội

  D01, R22

  Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

  17.75

  A16

  Ngữ văn, Toán, Khoa học tự nhiên

  17.75

  C15

  Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội

  17.75

  20

  537

  Ngành Quản lý nhà nước, chuyên ngành Quản lý hành chính nhà nước

  D01, R22

  Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

  17.5

  A16

  Ngữ văn, Toán, Khoa học tự nhiên

  17.5

  C15

  Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội

  17.5

  21

  801

  Ngành Xuất bản, chuyên ngành Biên tập xuất bản

  D01, R22

  Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

  20.75

  A16

  Ngữ văn, Toán, Khoa học tự nhiên

  20.25

  C15

  Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội

  21.25

  22

  802

  Ngành Xuất bản, chuyên ngành Xuất bản điện tử

  D01, R22

  Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

  19.85

  A16

  Ngữ văn, Toán, Khoa học tự nhiên

  19.35

  C15

  Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội

  20.35

  23

  7229010

  Ngành Lịch sử, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

  C00

  Ngữ văn, LỊCH SỬ, Địa lý

  25.75

  C03

  Ngữ văn, LỊCH SỬ, Toán

  23.75

  D14, R23

  Ngữ văn, LỊCH SỬ, Tiếng Anh

  25.75

  C19

  Ngữ văn, LỊCH SỬ, Giáo dục công dân

  25.75

  24

  602

  Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo in

  R15

  Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Toán

  19.65

  R05, R19

  Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Tiếng Anh

  20.4

  R06

  Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Khoa học tự nhiên

  19.15

  R16

  Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Khoa học xã hội

  22.15

  25

  603

  Ngành Báo chí, chuyên ngành Ảnh báo chí

  R07

  Ngữ văn, Năng khiếu Ảnh báo chí, Toán

  19.2

  R08, R20

  Ngữ văn, Năng khiếu Ảnh báo chí, Tiếng Anh

  21.2

  R09

  Ngữ văn, Năng khiếu Ảnh báo chí, Khoa học tự nhiên

  18.7

  R17

  Ngữ văn, Năng khiếu Ảnh báo chí, Khoa học xã hội

  21.7

  26

  604

  Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo phát thanh

  R15

  Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Toán

  20

  R05, R19

  Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Tiếng Anh

  20.75

  R06

  Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Khoa học tự nhiên

  19.5

  R16

  Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Khoa học xã hội

  22.5

  27

  605

  Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình

  R15

  Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Toán

  22

  R05, R19

  Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Tiếng Anh

  22.75

  R06

  Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Khoa học tự nhiên

  21.5

  R16

  Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Khoa học xã hội

  24

  28

  606

  Ngành Báo chí, chuyên ngành Quay phim truyền hình

  R11

  Ngữ văn, Năng khiếu Quay phim truyền hình, Toán

  16

  R12, R21

  Ngữ văn, Năng khiếu Quay phim truyền hình, Tiếng Anh

  16.5

  R13

  Ngữ văn, Năng khiếu Quay phim truyền hình, Khoa học tự nhiên

  16

  R18

  Ngữ văn, khiếu Quay phim truyền hình, Khoa học xã hội

  16.25

  29

  607

  Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử

  R15

  Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Toán

  20.5

  R05, R19

  Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Tiếng Anh

  21

  R06

  Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Khoa học tự nhiên

  20

  R16

  Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Khoa học xã hội

  23

  30

  608

  Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình (chất lượng cao)

  R15

  Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Toán

  19.25

  R05, R19

  Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Tiếng Anh

  20.5

  R06

  Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Khoa học tự nhiên

  18.5

  R16

  Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Khoa học xã hội

  21.75

  31

  609

  Ngành Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử (chất lượng cao)

  R15

  Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Toán

  18.85

  R05, R19

  Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Tiếng Anh

  20.1

  R06

  Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Khoa học tự nhiên

  18.85

  R16

  Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Khoa học xã hội

  21.35

   

  32

  610

  Ngành Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Thông tin đối ngoại

  D01

  TIẾNG ANH, Ngữ văn, Toán

  29.75

  D72

  TIẾNG ANH, Ngữ văn, Khoa học tự nhiên

  29.25

  D78

  TIẾNG ANH, Ngữ văn, Khoa học xã hội

  30.75

  R24

  TIẾNG ANH QUY ĐỔI, Ngữ văn, Toán

  30.25

  R25

  TIẾNG ANH QUY ĐỔI, Ngữ văn, Khoa học tự nhiên

  30.75

  R26

  TIẾNG ANH QUY ĐỔI, Ngữ văn, Khoa học xã hội

  30.75

   

  33

  611

  Ngành Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ chính trị và truyền thông quốc tế

  D01

  TIẾNG ANH, Ngữ văn, Toán

  29.7

  D72

  TIẾNG ANH, Ngữ văn, Khoa học tự nhiên

  29.2

  D78

  TIẾNG ANH, Ngữ văn, Khoa học xã hội

  30.7

  R24

  TIẾNG ANH QUY ĐỔI, Ngữ văn, Toán

  30.2

  R25

  TIẾNG ANH QUY ĐỔI, Ngữ văn, Khoa học tự nhiên

  30.7

  R26

  TIẾNG ANH QUY ĐỔI, Ngữ văn, Khoa học xã hội

  30.7

   

  34

  614

  Ngành Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ quốc tế và truyền thông toàn cầu (chất lượng cao)

  D01

  TIẾNG ANH, Ngữ văn, Toán

  30.65

  D72

  TIẾNG ANH, Ngữ văn, Khoa học tự nhiên

  30.15

  D78

  TIẾNG ANH, Ngữ văn, Khoa học xã hội

  31.65

  R24

  TIẾNG ANH QUY ĐỔI, Ngữ văn, Toán

  31.15

  R25

  TIẾNG ANH QUY ĐỔI, Ngữ văn, Khoa học tự nhiên

  31.65

  R26

  TIẾNG ANH QUY ĐỔI, Ngữ văn, Khoa học xã hội

  31.65

  35

  615

  Ngành Quan hệ công chúng, chuyên ngành Quan hệ công chúng chuyên nghiệp

  D01

  TIẾNG ANH, Ngữ văn, Toán

  32.75

  D72

  TIẾNG ANH, Ngữ văn, Khoa học tự nhiên

  32.25

  D78

  TIẾNG ANH, Ngữ văn, Khoa học xã hội

  34

  R24

  TIẾNG ANH QUY ĐỔI, Ngữ văn, Toán

  33.25

  R25

  TIẾNG ANH QUY ĐỔI, Ngữ văn, Khoa học tự nhiên

  33.75

  R26

  TIẾNG ANH QUY ĐỔI, Ngữ văn, Khoa học xã hội

  33.75

  36

  616

  Ngành Quan hệ công chúng, chuyên ngành Truyền thông marketing (chất lượng cao)

  D01

  TIẾNG ANH, Ngữ văn, Toán

  31

  D72

  TIẾNG ANH, Ngữ văn, Khoa học tự nhiên

  30.5

  D78

  TIẾNG ANH, Ngữ văn, Khoa học xã hội

  32.25

  R24

  TIẾNG ANH QUY ĐỔI, Ngữ văn, Toán

  32.5

  R25

  TIẾNG ANH QUY ĐỔI, Ngữ văn, Khoa học tự nhiên

  33

  R26

  TIẾNG ANH QUY ĐỔI, Ngữ văn, Khoa học xã hội

  33

  37

  7220201

  Ngành Ngôn ngữ Anh

  D01

  TIẾNG ANH, Ngữ văn, Toán

  31

  D72

  TIẾNG ANH, Ngữ văn, Khoa học tự nhiên

  30.5

  D78

  TIẾNG ANH, Ngữ văn, Khoa học xã hội

  31.5

  R24

  TIẾNG ANH QUY ĐỔI, Ngữ văn, Toán

  31.5

  R25

  TIẾNG ANH QUY ĐỔI, Ngữ văn, Khoa học tự nhiên

  31.5

  R26

  TIẾNG ANH QUY ĐỔI, Ngữ văn, Khoa học xã hội

  31.5

  38

  7320107

  Ngành Truyền thông quốc tế

  D01

  TIẾNG ANH, Ngữ văn, Toán

  31

  D72

  TIẾNG ANH, Ngữ văn, Khoa học tự nhiên

  30.5

  D78

  TIẾNG ANH, Ngữ văn, Khoa học xã hội

  32

  R24

  TIẾNG ANH QUY ĐỔI, Ngữ văn, Toán

  31.5

  R25

  TIẾNG ANH QUY ĐỔI, Ngữ văn, Khoa học tự nhiên

  31.75

  R26

  TIẾNG ANH QUY ĐỔI, Ngữ văn, Khoa học xã hội

  32

  39

  7320110

  Ngành Quảng cáo

  D01

  TIẾNG ANH, Ngữ văn, Toán

  30.5

  D72

  TIẾNG ANH, Ngữ văn, Khoa học tự nhiên

  30.25

  D78

  TIẾNG ANH, Ngữ văn, Khoa học xã hội

  30.75

  R24

  TIẾNG ANH QUY ĐỔI, Ngữ văn, Toán

  30.5

  R25

  TIẾNG ANH QUY ĐỔI, Ngữ văn, Khoa học tự nhiên

  30.5

  R26

  TIẾNG ANH QUY ĐỔI, Ngữ văn, Khoa học xã hội

  30.75

   

   

   

  3. Các ngành/chuyên ngành dự kiến xét tuyển nguyện vọng bổ sung

  - Chính trị học chuyên ngành Chính trị phát triển.

  - Chính trị học chuyên ngành Chính sách công.

  Thông tin cụ thể về các ngành/chuyên ngành xét tuyển nguyện vọng bổ sung sẽ được thông báo chính thức trên website Học viện ngày 16/8/2019.

  4. Thời hạn xác nhận nhập học

  Thí sinh trúng tuyển hệ đại học chính quy tập trung năm 2019 nộp trực tiếp hoặc gửi chuyển phát nhanh qua bưu điện bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPTQG năm 2019 trong thời hạn từ 09h00 ngày 09/8 đến 17h00 ngày 15/8/2019 (tính theo dấu bưu điện). Sau thời hạn trên, thí sinh không xác nhận nhập học coi như không có nguyện vọng học tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Thí sinh trúng tuyển nhập học ngày 18/8/2019.

  - Thí sinh trực tiếp nộp Giấy chứng nhận kết quả thi THPTQG năm 2019 tại Học viện sẽ nhận Giấy báo nhập học khi xác nhận nhập học.

  - Thí sinh gửi Giấy chứng nhận kết quả thi THPTQG qua đường bưu điện cần gửi kèm phong bì dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ, số điện thoại của thí sinh để Học viện gửi Giấy báo nhập học.

  5. Địa chỉ xác nhận nhập học và nhận Giấy báo nhập học

  Ban Quản lý Đào tạo, Học viện Báo chí và Tuyên truyền

  36 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

  Điện thoại: 0916247998 (cô Đỗ Thị Đào); 0972454027 (cô Hoàng Thị Hằng); 0912613584 (thầy Hoàng Anh Thao); 0968645468 (thầy Tạ Như Sơn); 0915054888 (thầy Vương Hoàng Long).

   

   

  Nơi nhận:                                                                   GIÁM ĐỐC, CHỦ TỊCH HĐTS

  - Bộ Giáo dục và Đào tạo,

  - Học viện CTQG HCM,

  - Ban Giám đốc Học viện,                                                               (Đã ký)

  - Website Học viện,

  - Lưu VT, ĐT.

                                                             

              Trương Ngọc Nam

   

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:199
  • Hôm nay: 3590
  • Tháng hiện tại: 346316
  • Tổng lượt truy cập: 2168672
  Địa chỉ: 36 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
  Email: website@ajc.edu.vn
  Liên hệ: (84-024) 37.546.963
  Fax: (84-024) 37548949