Hội nghị tổng kết Chương trình “Nghiên cứu tổng kết, đề xuất bổ sung, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin - cấu phần quan trọng của nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong bối cảnh mới”

  10/09/2021 17:01 PM


  Chiều ngày 9/9/2021, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020 “Nghiên cứu tổng kết, đề xuất bổ sung, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin - cấu phần quan trọng của nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong bối cảnh mới”, mã số KX.02/16-20 (viết tắt là Chương trình KX.02/16-20).

  GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ nhiệm chương trình KX.02/16-20 dự, chủ trì và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

  GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ nhiệm chương trình KX.02/16-20 dự và chủ trì Hội nghị. Cùng chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; đồng chí Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

  Dự Hội nghị có Thượng tướng, PGS,TS Trần Việt Khoa, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Quốc phòng, Ủy viên Ban Chủ nhiệm chương trình KX.02/16-20; PGS,TS Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; đồng chí Bùi Trường Giang, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương; PGS,TS Phạm Văn Linh, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Ủy viên Ban Chủ nhiệm chương trình KX.02/16-20; GS,TS Phạm Văn Đức, nguyên Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam, Ủy viên Ban Chủ nhiệm chương trình KX.02; đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài Chính, các đồng chí Ủy viên Ban chủ nhiệm chương trình KX.02/16-20.

  Về phía Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, dự Hội nghị có GS,TS Lê Hữu Nghĩa, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; các đồng chí Phó Giám đốc Học viện: PGS,TS Nguyễn Duy Bắc, PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, PGS,TS Dương Trung Ý; các đồng chí nguyên Phó Giám đốc Học viện: PGS,TS Lê Quốc Lý, Phó Chủ nhiệm chương trình KX.02/16-20; PGS,TS Nguyễn Viết Thảo, Ủy viên Ban Chủ nhiệm chương trình KX.02/16-20; PGS,TS Nguyễn Mạnh Hùng, Trợ lý đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; đại diện lãnh đạo Văn phòng Học viện, Vụ Quản lý khoa học, Vụ Kế hoạch – Tài chính, và các đồng chí chủ nhiệm đề tài thuộc chương trình KX.02/16-20.

  Toàn cảnh Hội nghị

  Báo cáo tổng kết Chương trình KX.02/16-20, PGS,TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho biết, Chương trình KX.02/16-20 là chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia có phạm vi nghiên cứu, ứng dụng rộng, bao trùm cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa, con người, an ninh quốc phòng, trong đó có những vấn đề khá nhạy cảm. Đây là một chương trình tích hợp, liên ngành trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn với mục tiêu cung cấp luận cứ khoa học về những vấn đề trọng yếu thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn nhằm đáp ứng yêu cầu phục vụ hoạch định chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; xây dựng Văn kiện Đại hội XIII của Đảng; cung cấp những luận cứ bảo vệ và phát triển nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng các hệ lớp tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

  Các nội dung chính của chương trình đã được thực hiện thông qua việc triển khai 20 đề tài và 01 hoạt động quản lý chung đảm bảo các nội dung chính và các mục tiêu của chương trình, gồm: (i) nghiên cứu tổng kết, đánh giá một cách hệ thống, khách quan, toàn diện chủ nghĩa Mác - Lênin nhằm làm sáng tỏ những vấn đề lý luận trong tình hình mới: khẳng định những giá trị trường tồn, bền vững của chủ nghĩa Mác - Lênin; những luận điểm đã bị lịch sử vượt qua, không còn phù hợp, hoặc cần nhận thức lại và những vấn đề mới nảy sinh cần tiếp tục luận giải; (ii) phân tích thực trạng sự nhận thức, vận dụng, bổ sung, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin của Đảng ta, khẳng định những thành tựu đạt được, những hạn chế yếu kém, nguyên nhân của thành tựu, hạn chế và vấn đề đặt ra cần giải quyết hiện nay; (iii) đề xuất một số phương hướng, giải pháp và hệ thống luận điểm cần bổ sung, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc trong bối cảnh mới; (iv) cung cấp luận cứ khoa học cho việc bảo vệ, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, định hướng công tác tư tưởng và giáo dục chính trị của Đảng, trong xã hội và phục vụ việc xây dựng Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

  GS,TS Lê Hữu Nghĩa, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu ý kiến tại Hội nghị

  Thượng tướng, PGS,TS Trần Việt Khoa, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Quốc phòng, Ủy viên Ban Chủ nhiệm chương trình KX.02/16-20 phát biểu ý kiến tại Hội nghị

  Trong quá trình triển khai thực hiện, Chương trình đã tổ chức hội nghị triển khai, hội nghị sơ kết và nay là hội nghị tổng kết; 04 hội thảo; 16 tọa đàm chuyên môn; tổ chức nghiên cứu, khảo sát thực tế về việc vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin trong giải quyết các vấn đề nảy sinh từ thực tiễn trên các lĩnh vực: “chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, con người, quốc phòng, an ninh, đối ngoại” tại 11 tỉnh trong cả nước; tổ chức 04 đoàn nghiên cứu, khảo sát kinh nghiệm về nhận thức và vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin tại 06 quốc gia: Trung Quốc, Đức, Thụy Sỹ, Mỹ, Nga và Estonia; tổ chức các đề tài xây dựng báo cáo chắt lọc, báo cáo kiến nghị kết quả nghiên cứu (06 tháng/lần) theo hướng báo cáo sau nối tiếp nội dung của báo cáo trước; tổ chức thẩm định báo cáo kiến nghị các đề tài gửi đến các địa chỉ theo chỉ đạo của Giám đốc Học viện, Chủ nhiệm Chương trình.

  Sau hơn 4 năm triển khai thực hiện, kết quả nghiên cứu của các đề tài thuộc Chương trình KX.02/16-20 đã được các Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao, với 8/20 đề tài đạt xuất sắc, tương ứng với tỷ lệ 40%; 12/20 đề tài còn lại đều được đánh giá ở mức đạt. Trong đó, điểm nhấn quan trọng về những đóng góp của các đề tài thuộc Chương trình là xây dựng được các báo cáo kiến nghị với Trung ương, các ban, bộ, ngành địa phương cách tổ chức thực hiện các giải pháp bổ sung, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin nhằm nâng cao hiệu quả công tác lý luận của Đảng hiện nay. Đặc biệt, trong quá trình triển khai, các kết quả nghiên cứu đã được chắt lọc, báo cáo kiến nghị kịp thời và chuyển giao cho Tổ xây dựng văn kiện Đại hội Đảng XIII, góp phần xây dựng và hoàn thiện văn kiện phục vụ Đại hội Đảng. Bên cạnh đó, nhiều kết quả nghiên cứu đã được chuyển giao cho Ban Chỉ đạo 35 phục vụ công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch. Các kết quả chuyển giao được các tổ chức, cá nhân tiếp nhận, đánh giá cao về tính kịp thời và chất lượng khoa học.

  PGS,TS Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản phát biểu tại Hội nghị

  Phát biểu tổng kết Hội nghị, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ nhiệm chương trình KX.02/16-20 đánh giá cao các ý kiến trao đổi, thảo luận tại Hội nghị và nhấn mạnh những nội dung đã được thống nhất, từ đó đề xuất kiến nghị giải pháp thực hiện các chương trình KX.02 giai đoạn tiếp theo.

  GS,TS Nguyễn Xuân Thắng khẳng định, kết quả các đề tài thuộc chương trình đã bám sát mục tiêu, nhiệm vụ và thuyết minh đề cương trên cơ sở ý kiến của Hội đồng tư vấn, thẩm định; thể hiện tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, sự nỗ lực cao của các nhà khoa học. Tuy nhiên, để nâng cao hơn nữa chất lượng nghiên cứu, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng yêu cầu phải rà soát một lần nữa các nội dung và kết quả nghiên cứu, gia tăng trách nhiệm của các chủ nhiệm đề tài; phải xác định thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu này là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Nhân dịp này, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng trân trọng cảm ơn các ban, bộ, ngành liên quan, nhất là Văn phòng Trung ương Đảng, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính đã luôn quan tâm, tạo điều kiện cho Học viện trong triển khai nhiệm vụ. Do đặc thù Chương trình nghiên cứu lý luận chính trị, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng mong muốn, Văn phòng Trung ương Đảng, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Học viện tổ chức triển khai, quản lý hiệu quả Chương trình “Nghiên cứu vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong bối cảnh mới” (Mã số: KX.02/21-25) trong giai đoạn tới./.

   

  Tác giả: Mạnh Thắng & M.H

  Theo hcma.vn

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:52
  • Hôm nay: 614
  • Tháng hiện tại: 145665
  • Tổng lượt truy cập: 153406
  Địa chỉ: 36 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
  Email: website@ajc.edu.vn
  Liên hệ: (84-024) 37.546.963
  Fax: (84-024) 37548949