Hội thảo khoa học quốc gia "90 năm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc”

  13/11/2020 07:53 AM


  Sáng ngày 11/11, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (UBTƯ MTTQ) Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề: “90 năm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc” nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020).

  Dự Hội thảo có đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương.

  Tham dự Hội thảo tại điểm cầu Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh có các đồng chí đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, UBTƯ MTTQ Việt Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; đại diện các ban, bộ, ngành, các đoàn thể quần chúng ở Trung ương và hơn 400 đại biểu là cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ khoa học ở Trung ương, thành phố Hà Nội và một số địa phương. Tại điểm cầu các địa phương có đại diện lãnh đạo tỉnh, thành ủy; đại diện lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố trong cả nước.

  Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam tham dự Hội thảo

  Phát biểu khai mạc hội thảo, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư khẳng định: 90 năm qua dưới sự lãnh đạo Đảng, Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam luôn vững vàng trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phát huy trí tuệ và bản lĩnh cách mạng, khơi dậy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng của cả dân tộc, mỗi người Việt Nam, hoàn thành xuất sắc sứ mệnh được Đảng và dân tộc giao phó trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

  Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng đề nghị Hội thảo thảo luận làm sâu sắc hơn một số nội dung. Trên cơ sở nhìn lại những thành tựu đã đạt được tiếp tục khẳng định mạnh mẽ vai trò, vị thế và truyền thống 90 năm rất đỗi tự hào, vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng thời từ thực tiễn chỉ ra những khó khăn, hạn chế, bất cập, đặc biệt cần xác định rõ nguyên nhân, phân tích rõ vì sao nhiều hạn chế bất cập đã được nhận diện, nhiều giải pháp đã được đề ra để đổi mới công tác Mặt trận nhưng chậm thực hiện hoặc thực hiện không đạt hiệu quả như mong muốn.

  Đồng thời, cần làm sâu sắc hơn những bài học kinh nghiệm đúc rút qua 90 năm của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc Việt Nam phục vụ sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc, nhất là những bài học được rút ra trong quá trình thực hiện đường lối đổi mới của Đảng. Trên cơ sở đó, bổ sung hoàn thiện lý luận về xây dựng Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam và khối đại đoàn kết dân tộc trong thời kỳ đổi mới.

  Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu khai mạc Hội thảo 

  Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam tham luận tại Hội thảo

  Phát biểu đề dẫn Hội thảo, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương cho biết, Hội thảo khoa học “90 năm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc” là dịp để phân tích, đánh giá toàn diện, khách quan, khoa học đường lối, chủ trương của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc; về vị thế và vai trò của Mặt trận Dân tộc Thống nhất trong những thắng lợi vẻ vang của Đảng, của dân tộc; đúc kết và làm sâu sắc thêm những bài học kinh nghiệm quý về phát huy truyền thống yêu nước và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; trên cơ sở đó đề xuất những định hướng, giải pháp nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Kết quả Hội thảo sẽ cung cấp những cơ sở lý luận và thực tiễn, góp phần xây dựng các chương trình hành động của Mặt trận và các tổ chức thành viên.

  Với hơn 64 tham luận của lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo cơ quan Đảng, Nhà nước; lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam một số tỉnh, thành phố; các chuyên gia, nhà khoa học trên cả nước, Hội thảo đã khẳng định tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; chủ trương, đúng đắn, sáng tạo của Đảng về đại đoàn kết dân tộc và phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc là một bộ phận hữu cơ, tư tưởng xuyên suốt trong đường lối chiến lược cách mạng Việt Nam.

  Các tham luận cũng khẳng định vai trò, đóng góp to lớn của Mặt trận Dân tộc Thống nhất trong việc khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng dân tộc - nhân tố quan trọng quyết định thắng lợi của sự nghiệp cách mạng; đúc kết những bài học kinh nghiệm trong phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và xây dựng Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam; đề xuất, kiến nghị những giải pháp nhằm xây dựng và phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong bối cảnh hiện nay.

  Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu đề dẫn Hội thảo

  Trong tham luận với tiêu đề “Chủ trương của Đảng về xây dựng Mặt trận Dân tộc thống nhất”, GS,TS Mạch Quang Thắng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nêu rõ, trong xây dựng Mặt trận, Đảng phải chú trọng hơn nữa củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong điều kiện hội nhập quốc tế, kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, lấy lợi ích chung làm điểm quy tụ, đồng thời phải tôn trọng các lợi ích khác biệt chính đáng. Muốn đoàn kết lâu dài và bền chặt thì bản thân Đảng và Đảng phải hướng Mặt trận đặt lợi ích tối cao của dân tộc lên trên hết, không vì lợi ích cá nhân cũng như lợi ích nhóm dưới mọi hình thức chi phối. Trên cơ sở bảo đảm lợi ích tối cao của dân tộc, những quyền lợi cơ bản của các tầng lớp nhân dân cũng được cụ thể hóa sao cho phù hợp với lợi ích dân tộc, với từng đối tượng và điều kiện thực tiễn.

  Theo GS,TS Mạch Quang Thắng, kinh nghiệm từ 90 năm hoạt động của Mặt trận Dân tộc Thống nhất cho Đảng ta thấy rằng, Mặt trận càng rộng rãi, càng chặt chẽ, thống nhất bao nhiêu thì khối đại đoàn kết toàn dân tộc càng mạnh mẽ, càng bền vững bấy nhiêu. “Hơn bao giờ hết, những chủ trương của Đảng càng cần phải chú ý tính hiệu quả trong hoạt động lãnh đạo của mình đối với công tác Mặt trận, để thực hiện được những điều Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tổng kết: "Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết - Thành công, thành công, đại thành công!"”, GS,TS Mạch Quang Thắng nhấn mạnh trong phát biểu tham luận tại Hội thảo.

  Đề cập tới vai trò đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp trong giai đoạn hiện nay của MTTQ Việt Nam, đồng chí Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam khẳng định, với việc đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, MTTQ Việt Nam đã minh chứng đoàn kết trong Mặt trận Tổ quốc là đúng đắn, thiết thực để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Qua tổ chức thực hiện, Mặt trận Tổ quốc thể hiện rõ vai trò là tổ chức liên minh chính trị, vai trò chủ trì trong thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, trong giám sát, phản biện xã hội, tham gia bầu cử, góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Mặt trận cũng đã thể hiện rõ nét hơn tính đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, là cầu nối nhân dân với Đảng, Nhà nước.

  Để phát huy hơn nữa vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, đồng chí Ngô Sách Thực cho rằng một trong những giải pháp đặt ra là Mặt trận tiếp tục mở rộng và đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân. Đồng thời, nhấn mạnh tới việc tiếp tục đề xuất thể chế hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc, với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng thụ”; mối quan hệ “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”; hoàn thiện và thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách phát huy vai trò của nhân dân trong quyết định những vấn đề lớn của đất nước; tham gia hoàn thiện cơ chế giám sát quyền lực; nâng cao hiệu quả, tính thiết thực trong hoạt động giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội.

  Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kết luận Hội thảo

  Đồng chí Huỳnh Đảm, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham luận tại đầu cầu thành phố Hồ Chí Minh

  Đại biểu tham luận tại điểm cầu thành phố Đà Nẵng

  Kết luận hội thảo, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khẳng định, hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề "90 năm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc" đã phản ánh toàn diện, thống nhất các hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong 90 năm qua. Các tham luận tại hội thảo đã góp phần làm sáng tỏ sâu sắc, ý nghĩa hơn các vấn đề của hội thảo đề cập, tạo nên sự thống nhất cao về tư tưởng, ý chí và hành động trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân để xây dựng một nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.

  Hội thảo khoa học quốc gia “Mặt trận Dân tộc Thống nhất - 90 năm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11/1930 – 18/11/2020)” là hoạt động khoa học ý nghĩa, đồng thời là một biểu hiện sinh động nhằm tôn vinh và tri ân công ơn các anh hùng, liệt sĩ các thế hệ Mặt trận đã trọn đời vì nước, vì dân; những thương binh, bệnh binh, cựu chiến binh, chiến sĩ và đồng bào cả nước, các nhân sĩ, trí thức, những người tiêu biểu trong các dân tộc, các chức sắc tôn giáo, đồng bào yêu nước sống xa Tổ quốc, đã cống hiến một phần xương máu, sức lực, tài năng và của cải cho đất nước, góp phần xứng đáng vào thắng lợi của sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong suốt 90 năm qua.

  Đây thực sự là những đóng góp quan trọng và thiết thực cho công tác nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục lịch sử truyền thống, cách mạng; khơi dậy, phát huy và tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc và củng cố Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; qua đó, góp phần đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu phản động của các thế lực thù địch nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo nên sự thống nhất cao về tư tưởng, ý chí và hành động trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân để xây dựng một nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.

  Theo hcma.vn

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:99
  • Hôm nay: 7
  • Tháng hiện tại: 22624
  • Tổng lượt truy cập: 189653
  Địa chỉ: 36 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
  Email: website@ajc.edu.vn
  Liên hệ: (84-024) 37.546.963
  Fax: (84-024) 37548949