Tự học là yếu tố quyết định chất lượng học tập, chất lượng đào tạo, là con đường  nhanh chóng đưa sự nghiệp giáo dục nước ta tiến kịp các nước trong khu vực và trên thế giới.

Sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đặt ra yêu cầu cho công tác đào tạo đội ngũ công nhân kỹ thuật đủ về số lượng và đảm bảo về chất lượng. Để có đội ngũ công nhân kỹ thuật đáp ứng yêu cầu đó, đòi hỏi chúng ta phải sắp xếp lại hệ thống các trường dạy nghề (cả cao đẳng và trường công nhân kỹ thuất) và đặc biệt phải quan tâm xây dựng và phát triển đội ngũ giảng viên có phẩm chất chính trị vững vàng, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, có đạo đức và đam mê nghề nghiệp.

Quốc phòng là công cuộc giữ nước của một quốc gia, gồm tổng thể các hoạt động đối nội và đối ngoại về quân sự, chính trị, kinh tế, văn hoá, khoa học của Nhà nước và nhân dân để phòng thủ đất nước tạo nên sức mạnh toàn diện, cân đối, trong đó sức mạnh quân sự nòng cốt, nhằm giữ vững hoà bình, đẩy lùi, ngăn chặn các hoạt động gây chiến của kẻ thù và sẵn sàng đánh thắng chiến tranh xâm lược dưới mọi hình thức, mọi quy mô.

Xây dựng đời sống tinh thần văn minh, tiến bộ với những giá trị đạo đức cao đẹp là một trong những điểm cốt yếu hướng tới sự phát triển bền vững. Đời sống tinh thần bao gồm đạo đức, tư tưởng, giáo dục, khoa học, văn hoá. Đó là những yếu tố nhằm tạo ra những con người có lý tưởng, tri thức, có đạo đức, lối sống lành mạnh, kỷ luật để phục vụ cho sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội. Công việc này đòi hỏi chúng ta phải xây dựng lại thang giá trị mới cho phù hợp, phải lựa chọn đối tượng ưu tiên cho việc giáo dục đạo đức và phải đặt nhiệm vụ ấy là nhiệm vụ lâu dài, chiến lược.

Đại hội XI vừa qua của Đảng ta đã khẳng định Nhà nước cần tăng cường chức năng phục vụ xã hội: “Nhà nước tôn trọng và bảo đảm các quyền con người, quyền công dân; chăm lo hạnh phúc, sự phát triển tự do của mỗi người”(1).

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sản phẩm của sự kết hợp tất yếu giữa chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam. Lịch sử 82 năm từ khi thành lập và 67 năm liên tục ở vị trí cầm quyền và duy nhất cầm quyền, sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam đã được khẳng định là “nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam”[1].

Người dẫn thông qua công việc dẫn dắt, kết nối mà thể hiện tính chất, nhịp độ của cả chương trình. Người dẫn như dẫn đầu một đoàn người mà những người đi sau sẽ bước theo nhịp chân của người dẫn. Đó là sự gấp gáp, khẩn trương hay cùng lắng lại một chút để cùng suy ngẫm. Chỉ với việc nêu bật chi tiết và sử dụng ngôn từ, người dẫn thể hiện được sức nóng của thông tin...

Thực tế đòi hỏi các cơ quan báo chí – với vai trò như những doanh nghiệp, phải có tư duy chiến lược về vấn đề xây dựng và phát triển thương hiệu của mình, nếu muốn tồn tại và phát triển được trong môi trường báo chí ngày một cạnh tranh khốc liệt.

Sau hơn 25 năm đổi mới, nước ta đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Trong những thành tựu ấy có những thành tựu về giáo dục, đào tạo và góp phần làm nên những thành tựu ấy cũng có phần không nhỏ của các lực lượng trong ngành giáo dục, đào tạo nói chung và của đội ngũ nhà giáo nói riêng. Đội ngũ nhà giáo tự hào về những đóng góp của mình vào những thành tựu chung của đất nước nhưng đội ngũ nhà giáo cũng đau lòng trước những hạn chế, yếu kém của đất nước và những hạn chế, yếu kém, bất cập trong giáo dục, đào tạo của nước nhà.

Hội thảo do Học viện Báo chí và Tuyên truyền phối hợp với viện Friedrich Ebert Stiftung (FES, Đức) tổ chức trong hai ngày 29, 30/11 tại Học viện. Tham dự có nhiều đại biểu quốc tế đến từ Trung Quốc, Lào, Campuchia, đại diện của một số cơ quan lãnh đạo, quản lý nhà nước liên quan, các nhà nghiên cứu trong và ngoài Học viện, các tổ chức phi chính phủ, các cơ quan báo chí trong cả nước.

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:57
  • Hôm nay: 2761
  • Tháng hiện tại: 145214
  • Tổng lượt truy cập: 1007486
Địa chỉ: 36 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Email: website@ajc.edu.vn
Liên hệ: (84-024) 37.546.963
Fax: (84-024) 37548949