Thực tiễn lãnh đạo cách mạng Việt Nam 90 năm qua (1930-2020), Đảng đã thể hiện rõ tầm nhìn chiến lược trên cơ sở kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội nhưng linh hoạt trong từng bối cảnh cụ thể của tình hình trong nước và quốc tế, đưa đến những thành tựu vĩ đại trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước. Thực tiễn đó chỉ rõ, trong bối cảnh hiện nay, tầm nhìn - năng lực dự báo của Đảng có ý nghĩa quyết định đến việc thực hiện mục tiêu Việt Nam trở thành nước phát triển vào giữa thế kỷ XXI.

Viết báo luôn đòi hỏi phải có sự thận trọng, chính xác, chặt chẽ về câu từ, ngữ pháp, chữ nghĩa. Việc sử dụng từ ngữ, dấu chấm, dấu phẩy, dấu chấm phẩy… sao cho đúng chính tả, ngữ pháp, văn phong, hoàn cảnh thông tin là một trong những yêu cầu không thể thiếu đối với người cầm bút.

Ngay từ khi thành lập, bản lĩnh chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam đã sớm được định hình và không ngừng được rèn luyện, nâng cao qua các chặng đường cách mạng. Nhờ có bản lĩnh chính trị vững vàng mà 90 năm qua, Đảng đã vượt qua những khó khăn, thách thức, lãnh đạo nhân dân ta giành những thắng lợi to lớn, có ý nghĩa dân tộc và thời đại.

Phương pháp phát huy sức mạnh tổng hợp không phải là phép cộng giản đơn các loại lực lượng, nguồn lực, mà là khoa học và nghệ thuật sử dụng sức mạnh của Đảng gắn với điều kiện cụ thể. Thắng lợi của cách mạng Việt Nam 90 năm qua luôn gắn liền với đường lối và phương pháp cách mạng đúng đắn, sáng tạo của Đảng, trong đó có phương pháp phát huy sức mạnh tổng hợp.

Chiều 12/02/2020, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch hoạt động khoa học năm học 2020. Hội nghị do PGS,TS. Mai Đức Ngọc - Phó giám đốc Học viện chủ trì. Tham dự Hội nghị có các đồng chí thủ trưởng đơn vị, lãnh đạo đơn vị phụ trách khoa học, chủ nhiệm đề tài cấp Bộ trọng điểm, chủ nhiệm đề tài cấp bộ năm 2019 và 2020, thư ký khoa học các đơn vị trong Học viện.

Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là hệ thống giá trị khoa học, đạo đức, thẩm mỹ, có ý nghĩa soi đường, chỉ lối cho cách mạng Việt Nam trong đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng xã hội mới. Giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh còn có ý nghĩa định hướng cho đội ngũ cán bộ, giảng viên trong công tác nghiên cứu, giảng dạy ở Trường Đảng nói chung và nghiên cứu, giảng dạy về văn hóa, con người nói riêng.

Ngay từ khi ra đời (2-1930), Đảng ta đã xác định rõ ràng và dứt khoát con đường phát triển của cách mạng Việt Nam, là con đường XHCN. Lãnh tụ Hồ Chí Minh đã có những chỉ dẫn có ý nghĩa rất quan trọng, từ việc đưa ra quan niệm, phương châm, phương pháp, đến việc chuẩn bị những điều kiện để tiến lên CNXH...Vận dụng sáng tạo những tư tưởng của Người, qua hơn 30 năm đổi mới, nhận thức của Đảng Cộng sản Việt Nam về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam ngày càng sáng tỏ hơn. Hiện nay, công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế đang đòi hỏi Đảng ta phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh để hiện thực hóa con đường XHCN mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn.

Để thực hiện công tác tuyên truyền về biển, đảo đúng đắn, đúng mức và thích hợp với những diễn biến của tình hình Biển Đông, đòi hỏi phải am hiểu và sử dụng đúng những kiến thức cơ bản xoay quanh nội dung này.

Những năm gần đây, các nhà lãnh đạo, quản lý và giới khoa học đề cập nhiều đến vấn đề xây dựng Chính phủ liêm chính, hành động và phục vụ nhân dân. Bài viết này góp phần làm rõ hơn một số nội dung của Chính phủ liêm chính, hành động và phục vụ nhân dân gắn với xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay.

Gần 10 năm thực hiện Cương lĩnh năm 2011, cũng như gần 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử.

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:86
  • Hôm nay: 331
  • Tháng hiện tại: 122303
  • Tổng lượt truy cập: 2421667
Địa chỉ: 36 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Email: website@ajc.edu.vn
Liên hệ: (84-024) 37.546.963
Fax: (84-024) 37548949