Tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” với việc phòng, chống căn bệnh độc đoán, chuyên quyền của một số bộ phận cán bộ, đảng viên hiện nay

  10/06/2019 10:47 AM


  Tác giả bài viết đã nêu những luận điểm cơ bản của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vấn đề tu dưỡng đạo đức cách mạng và chống chủ nghĩa cá nhân trong tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”; sự vận dụng những quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong tác phẩm này để đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao đạo đức cách mạng, phòng, chống căn bệnh độc đoán, chuyên quyền của một bộ phận cán bộ, đảng viên hiện nay.

   

  Tác phẩm Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân được Chủ tịch Hồ Chí Minh viết và công bố trong dịp kỷ niệm lần thứ 39 ngày thành lập Đảng (3/2/1930 - 3/2/1969). Đây là một bài viết ngắn gọn, xúc tích chỉ với chưa đầy 700 từ (684  từ), tuy nhiên, lại chứa đựng những tư tưởng lớn, đề cập tới vấn đề quan trọng đối với người cách mạng và đảng cách mạng, nhất là khi đảng đã trở thành đảng cầm quyền. Đó là vấn đề tu dưỡng đạo đức cách mạng và chống chủ nghĩa cá nhân. Theo Hồ Chí Minh, không có sự trong sạch về đạo đức thì không thể có sức mạnh vượt qua mọi sự tha hóa ở đời, mà cạm bẫy dẫn con người ta tới tha hóa chính là chủ nghĩa cá nhân. Không vượt qua sự tha hóa thì Đảng không còn là Đảng chân chính cách mạng nữa, nhất là khi đã cầm quyền và khi đó phong trào cách mạng khó tránh khỏi thất bại bởi mất đi niềm tin và sự ủng hộ của quần chúng nhân dân. Không được nhân dân tin yêu và ủng hộ thì không một chế độ nào, một đảng phái nào có sức sống để tồn tại và phát triển bền vững. Tác phẩm này của Người là một tổng kết lý luận, đúc rút từ thực tiễn sâu sắc, có giá trị trường tồn và ý nghĩa trên nhiều phương diện. Có thể khẳng định, đây là di huấn tư tưởng và đạo đức mà Người để lại cho toàn Đảng và toàn dân ta trong suốt tiến trình của cách mạng Việt Nam.

  Trong tác phẩm này, Chủ tịch Hồ Chí Minh khái quát: Chủ nghĩa cá nhân là “là việc gì cũng chỉ lo cho lợi ích riêng của mình”(1). Theo Người, chủ nghĩa cá nhân là trái với đạo đức cách mạng, cái gì trái với đạo đức cách mạng đều là chủ nghĩa cá nhân. Ở mỗi chế độ xã hội khác nhau, chủ nghĩa cá nhân núp dưới nhiều hình thức khác  nhau, nhưng bản chất của nó không thay đổi. Chủ nghĩa cá nhân là bạn đồng hành của chủ nghĩa tư bản và bọn đế quốc, những thói quen và truyền thống lạc hậu, nó là nguyên nhân gây ra đủ thứ nạn tiêu cực, kìm hãm sự phát triển tiến bộ xã hội. “Chủ nghĩa cá nhân là một kẻ địch hung ác của chủ nghĩa xã hội. Người cách mạng phải tiêu diệt nó”(2). Chủ nghĩa cá nhân là “Họ không lo “mình  vì mọi người” mà chỉ muốn “mọi người vì mình””(3), “Do cá nhân chủ nghĩa mà ngại gian khổ, khó khăn, sa vào tham ô, hủ hóa, lãng phí, xa hoa. Họ tham danh, trục lợi, thích địa vị quyền hành. Họ tự cao, tự đại, coi thường tập thể, xem khinh quần chúng, độc đoán, chuyên quyền. Họ xa rời quần chúng, xa rời thực tế, mắc bệnh quan liêu, mệnh lệnh”(4). Như vậy, có thể thấy một trong những biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân là căn bệnh:“Độc đoán, chuyên quyền”. Độc đoán là chỉ theo ý mình, phủ nhận ý kiến và phủ quyết việc làm của người khác khi trái ý mình. Được theo ý mình thì đắc ý, hả hê. Không theo ý mình thì nổi giận, quát tháo, hù dọa. Chuyên quyền là nắm mọi quyền hành và tự ý quyết định mọi việc (với cương vị là người đứng đầu  hoặc  người  lãnh  đạo). Độc  đoán,  chuyên quyền không đơn giản chỉ thể hiện ở thái độ nóng nảy, dọa nạt, “bề trên” mà còn là sự khéo léo che đậy ý đồ của cá nhân, tinh vi hơn, là nhân danh ý kiến của tập thể lãnh đạo, của cấp trên để hù dọa, đe nẹt, xoa dịu cấp dưới, bằng những lời “đường mật”, nhũn nhặn, thậm chí là “sẵn sàng lắng nghe”, nhưng chỉ quyết định theo ý mình hoặc quyết định ngược lại. Tác phong độc đoán, chuyên quyền bao giờ cũng gây tổn hại cho tổ chức nhưng mang lợi cho cá nhân. Từ đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu phải kiên quyết đẩy lùi chủ nghĩa cá nhân nói chung và căn bệnh độc đoán, chuyên quyền nói riêng.

  Trong giai đoạn hiện nay, thực hiện cuộc vận động “Học  tập và  làm  theo  tư  tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, việc nghiên cứu và vận dụng tác phẩm này trong đời sống hằng ngày của mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi tổ chức đảng, mỗi cơ quan nhà nước và các đoàn thể cũng như trong toàn dân trở nên hết sức cần thiết. Để nâng cao sức chiến đấu của Đảng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ đổi mới, Đảng ta đã có nhiều nghị quyết chuyên đề về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhằm ngăn ngừa nguy cơ suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Đáng chú ý là Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (lần 2) khoá VIII, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khoá XI, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khoá XII, Bộ Chính trị đã ra Chỉ thị 06-CT/TW (khóa X), Chỉ thị 03-CT/TW (khóa XI) “về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Để tiếp tục cuộc vận động ngày càng sâu rộng, ngày 15/5/2016, Bộ Chính trị khóa XII đã ban hành Chỉ thị 05-CT/TW, về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Cuộc vận động bước đầu đã đạt được kết quả quan trọng, làm cho toàn Đảng, toàn dân nhận thức sâu sắc về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tạo sự chuyển biến rõ rệt về ý thức tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người trong toàn xã hội; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh, đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức nhà nước đã cần cù lao động, sống giản dị,  trung  thực, có  lương  tâm và  trách nhiệm,  dũng  cảm  vượt  qua  những  cám  dỗ  đời thường để cống hiến tài năng, công sức cho sự phát triển của đất nước và sự ấm no, hạnh phúc của nhân dân. Chính điều đó đã góp phần quan trọng tạo nên sự phát triển kinh tế - xã hội, sự ổn định chính trị, sự phong phú trong đời sống văn hóa tinh thần của đất nước ta trong những năm qua.

  Tuy nhiên, nghiêm túc kiểm điểm tình hình, tại Đại hội XII, Đảng ta khẳng định: “Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên chưa bị đẩy lùi; có mặt, có bộ phận còn diễn biến phức tạp hơn; một số rất ít cán bộ, đảng viên bị phần tử xấu lợi dụng lôi kéo, kích động, xúi giục, mua chuộc đã có tư tưởng, việc làm chống đối Đảng, Nhà- Số 5/2019 37 Lý Luận chính trị và truyền thông. Trong số đó, ngay cả một số cán bộ có chức, có quyền cũng thoái hoá biến chất, độc đoán, chuyên quyền, lười học tập, không chịu tu dưỡng, rèn luyện, bị cám dỗ bởi lợi ích vật chất đang cản trở sự đi lên của đất nước, ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, “làm giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước”(6). Để khắc phục tình trạng trên, Đảng ta với một quyết tâm chính trị rất lớn: kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong đó có căn bệnh “độc đoán, chuyên quyền”. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người, để khắc phục chủ nghĩa cá nhân, nhất là căn bệnh độc đoán, chuyên quyền, chúng ta cần thực hiện đồng bộ các giải pháp sau đây:

  Một là, không ngừng giáo dục nâng cao nhận thức về mục tiêu lý tưởng, đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, gắn với thực hiện có hiệu quả “Cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

  Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Để làm cho tấtcả cán bộ, đảng viên xứng đáng là những chiến sĩ cách mạng, Đảng ta phải ra sức tăng cường giáo dục toàn Đảng về lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, về đường lối, chính sách của Đảng, về nhiệm vụ và đạo đức của người đảng viên”(7). Đây phải được xác định là biện pháp quan  trọng hàng đầu,  là nhiệm vụ thường xuyên và lâu dài trong công tác xây dựng Đảng nói chung và khắc phục căn bệnh độc đoán, chuyên quyền của một bộ phận cán bộ, đảng viên nói riêng. Việc nâng cao nhận thức về mục tiêu lý tưởng, đạo đức cách mạng là cơ sở để cho bản thân mỗi cán bộ, đảng viên phải giữ gìn, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, đề cao tinh thần đoàn kết, tương thân tươn gái, tính kỷ luật, dân chủ trong tập thể, tinh thần đó phải  luôn  thể hiện đối với  cấp dưới, với quần chúng nhân dân; luôn có ý thức trau dồi phẩm chất chính trị, tư tưởng, phải thật sự là công bộc của dân, có quan hệ mật thiết với quần chúng nhân dân; luôn chăm lo học tập nâng cao trình độ lý luận, học tập lý luận gắn liền với thực tế công việc; nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực hoạt động thực tiễn; rèn luyện hành vi ứng xử hằng ngày của người cán bộ, đảng viên. Trong công việc, người cán bộ, đảng viên phải nêu gương, thể hiện rõ thái độ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước tập thể và cấp dưới, biết tự chỉ trích để ngày càng tiến bộ.

  Trong điều kiện hiện nay, việc giáo dục, nâng cao nhận thức về mục tiêu lý tưởng, đạo đức cách mạng phải gắn với cuộc vận động “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Việc nâng cao nhận thức sẽ giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm để không ngừng tiến bộ và phát triển, được nhân dân tin yêu, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng và sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Do đó, đòi hỏi các cấp ủy và tổ chức đảng phải thường xuyên quan tâm và triển khai đồng bộ các biện pháp nâng cao nhận thức với thúc đẩy việc làm theo, đưa cuộc vận động “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” phát triển cả bề rộng và chiều sâu. Kịp thời phát hiện những việc làm tốt, các gương điển hình trong học tập, làm theo  tư  tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh để tuyên truyền, nhân rộng, tạo thành phong trào, thành nếp sống, lẽ sống của mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi  tổ chức đảng, chính quyền, đoàn  thể cũng như trong toàn xã hội.

  Hai là, giữ vững các nguyên tắc tổ chức xây dựng Đảng, phát huy dân chủ trong Đảng, thực hiện tốt tự phê bình và phê bình cả hai chiều từ trên xuống và từ dưới lên, phát huy sự gương mẫu của người đứng đầu.

  Giải pháp này là khâu mấu chốt để nâng cao đạo đức cách mạng, nhằm khắc phục căn bệnh độc đoán, chuyên quyền. Trong tác phẩm Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân, Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu: “Phải thực hành phê bình và tự phê bình nghiêm chỉnh trong Đảng. Phải hoan nghênh và khuyến khích quần chúng thật thà phê bình cán bộ, đảng viên”(8). Thực hiện lời dạy của Người, hiện nay, Đảng ta xác định, các tổ chức đảng khi tiến hành tự phê bình và phê bình phải nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nhất là những mặt còn yếu kém, không nể nang, né tránh; đề ra các biện pháp khắc phục, sửa chữa thiết thực, khả thi; kết hợp “chống và xây”, “xây và chống”, nói đi đôi với làm, tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc, trì trệ nhất hiện nay. Quá trình tiến hành kiểm điểm phải bảo đảm thật sự dân chủ, nghiêm túc, thẳng thắn với tinh thần xây dựng, đúng yêu cầu, nội dung, cách làm, thời gian mà Trung ương, Bộ Chính trị đề ra. Cấp trên phải làm gương tự phê bình trước, cấp dưới làm sau; tập thể làm trước, cá nhân làm sau; các đồng chí trong thường vụ, cấp uỷ cấp trên gư  ơng mẫu, nghiêm túc tự phê bình và phê bình, làm gư  ơng cho cấp dư  ới. Sự gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên nhất là những người đứng đầu trong việc rèn luyện đạo đức cách mạng có ảnh hưởng tích cực, to lớn đến quần chúng nhân dân. Ngược lại, bản  thân người cán bộ, đảng viên không chịu tu dưỡng sẽ có những ảnh hưởng tiêu cực và để lại những hậu quả không nhỏ, bởi “một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”(9). Sự tu dưỡng phải theo phương châm “việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh”(10). “Để tu dưỡng đạo đức xã hội chủ nghĩa, phải kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân. Phải luôn luôn tự phê bình một cách thật thà, tự phê bình từ trên xuống dưới”(11). Đạo đức cách mạng không phải là phẩm chất tiên thiên. Không phải bất cứ ai sinh ra trong thời đại mới thì sẽ có đạo đức mới, sinh ra trong phong trào cách mạng thì sẽ có đạo đức cách mạng. Nó phải là kết quả của sự khổ công rèn luyện, của một quá trình tu dưỡng công phu, lâu dài. Nếu không có một quyết tâm và tinh thần bền bỉ thì sự suy thoái về phẩm chất, sự trượt dốc trong lối sống sẽ là một tất yếu không thể tránh khỏi. Đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hằng ngày mà phát triển và củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”(12).

  Ba là, không ngừng giáo dục nhân dân, nâng cao dân trí, có cơ chế để nhân dân tham gia vào công tác xây dựng Đảng, làm tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cán bộ, đảng viên.

  Đây là giải pháp vừa vừa mang tính cấp bách, vừa mang tính lâu dài của công tác xây dựng Đảng, cũng như trong việc rèn luyện đạo đức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên hiện nay. Do vậy, các cấp uỷ, tổ chức đảng cần tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân tham gia xây dựng Đảng; phát huy vai trò giám sát của nhân dân, của báo chí, công luận đối với việc rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; có cơ chế khen thưởng, bảo vệ những cá nhân, cơ quan báo chí tích cực đấu tranh, phê phán những hành động sai trái của cán bộ, đảng viên. Mặt khác, tổ chức đảng các cấp phải thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cán bộ, đảng viên. Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng: “Công tác kiểm tra của Đảng phải chặt chẽ”(13). “Kiểm tra có tác dụng thúc đẩy và giáo dục đảng viên và cán bộ làmtrọn nhiệm vụ đối với Đảng, đối với Nhà nước, làm gương mẫu tốt cho nhân dân. Do đó mà góp phần vào việc củng cố Đảng về tư tưởng, về tổ chức”(14). Vì vậy, đảng uỷ các cấp cần có nghị quyết lãnh đạo sát, đúng và thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát. Thông qua kiểm tra, giám sát sẽ quản lý chặt chẽ từng cán bộ, đảng viên phát hiện và xử lý kịp thời những đảng viên vi phạm tư cách, thoái hoá biến chất về đạo đức, lối sống, độc đoán, chuyên quyền, gây mất đoàn kết nội bộ trong Đảng, vi phạm các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng. Bốn là, không ngừng hoàn thiện các cơ chế, chính sách, pháp luật, gắn với việc tăng cường hơn nữa tính nghiêm minh của kỷ luật Đảng và pháp luật của Nhà nước trong các tổ chức đảng và các cơ quan nhà nước.

  Xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh góp phần phòng chống căn bệnh độc đoán, chuyên quyền, các hiện tượng sa sút, suy thoái về phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên một cách có hiệu quả. Do vậy, cần tập trung chỉ đạo đẩy mạnh cuộc đấu tranh với những hiện tượng sa sút, suy thoái, tiêu cực nói chung, bệnh độc đoán chuyên quyền nói riêng làm trong sạch đội ngũ cán bộ, đảng viên. Muốn làm được điều này phải có cơ chế, chính sách đồng bộ, phát huy dân chủ rộng rãi trong Đảng và toàn xã hội. “Kỷ luật của Đảng phải nghiêm minh”(15) hơn nữa, phát huy một cách tích cực vai trò của dư luận xã hội, đặc biệt là vai trò các phương tiện thông tin đại chúng trong việc đấu tranh chống suy thoái, tiêu cực của cán bộ, đảng viên trong bộ máy công quyền. Đồng thời, cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật để có thể xử lý triệt để những cán bộ, đảng viên có biểu hiện tiêu cực thì sức mạnh của Đảng mới đòi hỏi các cấp uỷ, tổ chức đảng cần tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân tham gia xây dựng Đảng; phát huy vai trò giám sát của nhân dân, của báo chí, công luận đối với việc rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; có cơ chế khen thưởng những cá nhân, cơ quan báo chí đã tích cực đấu tranh, phê phán những hành động sai trái, tiêu cực. Thông  qua  các  phương  tiện  thông  tin  đại chúng tích cực tuyên truyền những chuẩn mực giá trị đạo đức của cán bộ, đảng viên và con người Việt Nam trong thời đại mới, coi trọng giáo dục đạo đức, lối sống, nhân cách lành mạnh, giản dị, trong sáng, hướng con người vươn tới những chuẩn mực chân - thiện - mỹ.  Rèn luyện đạo đức cách mạng, khắc phục căn bệnh độc đoán, chuyên quyền của một bộ phận cán bộ, đảng viên phải đặt trong mối quan hệ với cuộc đấu tranh chống “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Cần tuyên truyền mạnh mẽ và khơi dậy lòng yêu nước và niềm tự hào đối với Đảng, chế độ xã hội chủ nghĩa, và tương lai của dân tộc cho các tầng lớp nhân dân, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng và sự nghiệp cách mạng của nước ta. Đồng thời, luôn nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng cho nhân dân; nhận diện, nắm vững và đập tan các âm mưu, thủ đoạn thâm độc nhằm chia rẽ mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng với nhân dân của các thế lực thù địch, phản động hiện nay. Sau 50 năm nhìn lại, tác phẩm Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn còn nguyên giá trị lý luận và thực tiễn, còn nguyên tính thời sự nóng hổi, góp phần định hướng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất đạo đức mới đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp cách mạng. Việc tăng cường rèn luyện đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên để ngăn chặn, khắc phục căn bệnh độc đoán chuyên quyền vừa là yêu cầu tất yếu, vừa là vấn đề cơ bản, cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay. Các cấp ủy, tổ chức đảng các cấp cũng như mỗi cán bộ, đảng viên cần phải quán triệt và thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng  theo  tinh  thần của Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII. Mỗi cấp ủy, tổ chức đảng phải cụ thể hoá những nội dung Nghị quyết của Đảng vào điều kiện thực tiễn công tác, nhiệm vụ cụ thể của cơ quan, đơn vị, có nội dung, biện pháp thích hợp trong công tác giáo dục, rèn luyện đạo đức,  lối sống  cho  cán  bộ  đảng  viênược nâng lên.

  Thực hiện tốt giải pháp này sẽ góp phần giáo dục, răn đe đối với mọi cán bộ, đảng viên, góp phần đấu tranh, phòng ngừa, chặn đứng tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và căn bệnh độc đoán, chuyên quyền. Ngược lại, nếu buông lỏng kỷ luật Đảng, thi hành pháp luật không nghiêm, sẽ dẫn tới có những đảng viên, nhất là cán bộ, đảng viên có chức, có quyền đứng ngoài sự quản lý, giám sát của tổ chức; coi thường kỷ luật, nguyên tắc lãnh đạo của Đảng, pháp luật của Nhà nước, cũng như quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị; từ đó, dẫn tới độc đoán, chuyên quyền, đặc quyền, đặc lợi, tham nhũng, lãng phí, xa dân, coi thường tập thể, làm mất lòng tin của nhân dân đối với Đảng cũng như đối với sự nghiệp cách mạng của nước ta hiện nay.

  Năm là, tăng cường đoàn kết thống nhất trong Đảng, củng cố mối quan hệ mật thiết, máu thịt giữa Đảng với nhân dân, không để kẻ địch lợi dụng.

  Hiện nay, các thế lực thù địch cố tình rêu rao, cho rằng căn bệnh độc đoán, chuyên quyền là thuộc về bản chất của Đảng Cộng sản. Do vậy, tang cường đoàn kết thống nhất trong Đảng, củng cố mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân, không để kẻ địch lợi dụng được xác định là giải pháp rất quan trọng trong công tác xây dựng Đảng hiện nay. Việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng để khắc phục căn bệnh độc đoán, chuyên quyền của một bộ phận cán bộ, đảng viên hiện nay phải được đặt lên hàng đầu, đảm bảo sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội. Thực hiện nghiêm túc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong tác phẩm này: “Kiên quyết quét sạch chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng, bồi dưỡng tư tưởng tập thể, tinh thần đoàn kết, tính tổ chức và tính kỷ luật”(16). Việc rèn luyện đạo đức cách mạng, khắc phục căn bệnh độc đoán, chuyên quyền của một bộ phận cán bộ, đảng viên hiện nay, cần quán triệt phương châm: “Phải bình tĩnh, tỉnh táo, không nóng vội, cực đoan; đồng thời không để rơi vào tình trạng trì trệ, hình thức, không chuyển biến được tình hình; giữ đúng nguyên tắc, không để các thế lực thù địch lợi dụng, kích động, xuyên tạc, đả kích gây rối nội bộ”(17).

  Rèn luyện đạo đức cách mạng, để khắc phục những biểu hiện độc đoán, chuyên quyền của một bộ phận cán bộ, đảng viên, cần phải phát huy dân chủ một cách toàn diện và sâu rộng hơn nữa, có cơ chế để nhân dân tham gia xây dựng Đảng.Điều đó, góp  phần phòng ngừa có hiệu quả căn  bệnh độc đoán, chuyên quyền. Chỉ có như vậy, mới góp phần thiết thực vào cuộc vận động chung của toàn Đảng là xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của sự nghiệp cách mạng trong thời kỳ mới. 

  --------------------------

  (1) Hồ Chí Minh, Toàn tập, T13, Nxb. CTQG, H., 2011, tr.90.

  (2) Hồ Chí Minh, Sđd, T11, tr.611.

  (3), (4), (5), (7), (8), (13), (15), (16) Hồ Chí Minh, Sđd,T15, tr .547.

  (5) Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn

  quốc lần thứ XII, Nxb. CTQG, H., 2016, tr.185.

  (6) Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Hội nghị  lần  thứ chín Ban

  Chấp hành Trung ương khoá X, Nxb. CTQG, H.,2009, tr .170-171.

  (9) Hồ Chí Minh, Sđd, T1, tr.284.

  (10) Hồ Chí Minh, Sđd, T4, tr.51.

  (11) Hồ Chí Minh, Sđd, T12, tr.231.

  (12) Hồ Chí Minh, Sđd, T11, tr.612.

  (14) Hồ Chí Minh, Sđd, T14, tr.362.

  (17) Đảng Cộng sản Việt Nam,Văn kiện Hội nghị lần thứ tư

  Ban Chấp hành Trung ương khoá XI, Nxb. CTQG, H., 2012, tr .28.

  Tài liệu Tham Khảo 

  1. Hồ Chí Minh (1985), Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ

  nghĩa cá nhân, Nxb. Sự thật, Hà Nội

  2. Về tác phẩm "Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ

  nghĩa cá nhân" (2012), Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội

  3. Đảng Cộng sản Việt Nam (2016), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn

  quốc lần thứ XII, Nxb. CTQG, Hà Nội  

  PGS,TS. Mai Đức Ngọc - TS. Nguyễn Thị Minh Thùy

  Học viện Báo chí và Tuyên truyền

  (Bài đăng trên Tạp chí Lý luận và Truyền thông, Số tháng 5/2019)

   

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:46
  • Hôm nay: 287
  • Tháng hiện tại: 76101
  • Tổng lượt truy cập: 1379731
  Địa chỉ: 36 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
  Email: website@ajc.edu.vn
  Liên hệ: (84-024) 37.546.963
  Fax: (84-024) 37548949