Ngày 28-6-2020, tại Hội trường tầng 3, Nhà B3, Khoa Nhà nước và Pháp luật tổ chức Hội thảo khoa học sinh viên năm 2020 với chủ đề: “Trách nhiệm của sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền đối với việc thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường trong giai đoạn hiện nay”. Hội thảo nhằm định hướng tư duy và kỹ năng nghiên cứu khoa học, đồng thời khơi gợi niềm yêu thích nghiên cứu khoa học của sinh viên Khoa Nhà nước và Pháp luật.

Điều quan trọng nhất đạt được thông qua Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là góp phần nhân rộng ý thức trân trọng những việc làm tốt, những tấm gương sáng, những tấm gương bình dị mà cao quý để tôn vinh, tuyên truyền người tốt, việc tốt.

Sáng 24-6-2020, tại Hội trường D, Nhà Hành chính Trung tâm A1, Khoa Xây dựng Đảng tổ chức Hội thảo khoa học sinh viên năm 2020 với chủ đề: “Định hướng nghề nghiệp và cơ hội việc làm cho sinh viên ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước, Học viện Báo chí và Tuyên truyền hiện nay”.

Tính Đảng và bảo đảm tính Đảng của nền báo chí nước nhà là yêu cầu căn bản và tất yếu. Không có một nền báo chí của bất cứ một quốc gia, dân tộc nào chung chung, phi dân tộc, phi chính trị, phi xã hội...

Suốt tiến trình 95 năm đồng hành cùng dân tộc (21/6/1925 – 21/6/2020), dưới sự lãnh đạo của Đảng, Báo chí Cách mạng Việt Nam luôn là lực lượng nòng cốt, giữ vai trò quan trọng trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam là nền kinh tế nhiều thành phần kinh tế, trong đó kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, kinh tế tư nhân là động lực quan trọng. Tuy nhiên, các thế lực thù địch đã vin vào những yếu kém, khiếm khuyết của kinh tế nhà nước, doanh nghiệp nhà nước, cho rằng: kinh tế nhà nước không thể giữ vai trò chủ đạo, mà vai trò đó thuộc về kinh tế tư nhân, đòi tư nhân hóa nền kinh tế, nhẹ hơn là nên bỏ cụm từ “kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo’’. Xem xét một cách khách quan, khoa học, đó là điều không thể.

Đường lối xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc được Đảng ta khẳng định rõ trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011). Sau 10 năm xây dựng nền văn hóa dưới ánh sáng Cương lĩnh năm 2011, chúng ta đã thu được những kết quả toàn diện cả về nhận thức lý luận và thực tiễn. Bài viết này trao đổi một số ý kiến về những kết quả to lớn đó.

Chủ nghĩa Mác - Lê-nin là nền tảng tư tưởng của Đảng, là ngọn đuốc soi đường cho cách mạng Việt Nam trong hơn 90 năm qua từ khi Đảng ta ra đời, lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Trong đó, cùng với C.Mác và Ph.Ăng-ghen, những tư tưởng của V.I.Lê-nin về con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội, nhất là trong lĩnh vực kinh tế, có ý nghĩa và ảnh hưởng to lớn, trực tiếp đến cách mạng Việt Nam, được Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh vận dụng một cách sáng tạo trong quá trình lãnh đạo cách mạng.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng. Cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ”. Người từng căn dặn: “Mỗi bài báo là một tờ hịch cách mạng”, “Người không có đạo đức tốt thì không thể là nhà báo tốt”. Trải qua 95 năm phụng sự nền báo chí cách mạng Việt Nam, 70 năm chúng ta có tổ chức Hội nghề nghiệp về báo chí, lời dạy của Người vẫn giữ nguyên tính thời sự, tính cấp thiết trong thời đại mới.

Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là mục tiêu, lý tưởng của Ðảng và nhân dân ta; đi lên chủ nghĩa xã hội là con đường tất yếu của cách mạng Việt Nam. Thực tiễn lịch sử cách mạng Việt Nam hơn 90 năm qua đã chứng tỏ con đường xã hội chủ nghĩa là sự lựa chọn của Ðảng và của nhân dân ta. Kiên định mục tiêu này là tình cảm, trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân; trong đó, báo chí cách mạng Việt Nam là lực lượng quan trọng.

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:76
  • Hôm nay: 7133
  • Tháng hiện tại: 14598
  • Tổng lượt truy cập: 2313962
Địa chỉ: 36 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Email: website@ajc.edu.vn
Liên hệ: (84-024) 37.546.963
Fax: (84-024) 37548949