Thứ tư 19/09/2018 05:53 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Hướng dẫn về việc thực hiện nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức, người lao động theo thành tích xuất sắc năm 2017

Thứ tư 24/01/2018 16:01

Học viện Báo chí và Tuyên truyền hướng dẫn về việc thực hiện nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức, người lao động theo thành tích xuất sắc năm 2017 như sau:

Học viện Báo chí & Tuyên truyền