Thứ tư 19/09/2018 05:54 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Thông báo về việc điều chỉnh lịch học các lớp K36B

Thứ tư 29/11/2017 14:35

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo về việc điều chỉnh lịch học các lớp K36B cụ thể như sau:

Học viện Báo chí & Tuyên truyền