Thứ bảy 22/09/2018 15:51 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Quyết định về việc xóa tên ra khỏi danh sách sinh viên

Thứ năm 28/06/2018 17:11

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo quyết định về việc xóa tên ra khỏi danh sách sinh viên cụ thể như sau:


Học viện Báo chí & Tuyên truyền