Thứ bảy 22/09/2018 16:16 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Quyết định về việc thu hồi giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và hủy kết quả thi tốt nghiệp của sinh viên

Thứ năm 28/06/2018 17:13

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo quyết định về việc thu hồi giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và hủy kết quả thi tốt nghiệp của sinh viên cụ thể như sau:

Học viện Báo chí & Tuyên truyền