Thứ sáu 24/03/2017 03:03 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Kế hoạch tuyển sinh đại học chính quy năm 2017

Thứ năm 09/03/2017 15:12

Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy năm 2017 Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo Kế hoạch tuyển sinh đạo học chính quy năm 2017 cụ thể như sau:


Học viện Báo chí & Tuyên truyền