Thứ tư 19/09/2018 06:49 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản: Giá trị lý luận và thực tiễn trong thời đại ngày nay

Thứ tư 28/02/2018 09:53

Kỷ niệm 170 năm ra đời tác phẩm “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” (24/02/1848-24/02/2018), sáng ngày 26/02/2018, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản: Giá trị lý luận và thực tiễn trong thời đại ngày nay”.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự, chỉ đạo và chủ trì Hội thảo có đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Phụ trách Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Cùng chủ trì Hội thảo có đồng chí Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương. 

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu khai mạc Hội thảo

Dự hội thảo có đại diện lãnh đạo, các chuyên gia, chính khách đến từ các ban, bộ, ngành Trung ương: Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Đối ngoại Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Văn phòng Chủ tịch nước, Bộ Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; đông đảo các nhà khoa học trong và ngoài Học viện; các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương dự, đưa tin về Hội thảo.

Dự Hội thảo có các đại biểu quốc tế: GS,TS Thongsalit Mangnomek, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Giám đốc Học viện Chính trị và Hành chính quốc gia Lào; TS Dmitry Georgievich Novikov, Hạ nghị sỹ, Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban Đối ngoại Đuma quốc gia Nga, Phó Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga; các nhà khoa học, chính khách đến từ các đại sứ quán và các tổ chức quốc tế tại Việt Nam: Đại sứ quán Cuba, Nga, Đức, Ấn Độ và tổ chức Rosa Luxemburg tại Đông Nam Á, v.v..

Hội thảo được tổ chức đúng dịp kỷ niệm 170 năm ra đời tác phẩm “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” - một tác phẩm lý luận bất hủ, cương lĩnh chính trị của toàn bộ phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, có giá trị lịch sử vĩ đại và tràn đầy sức sống trong thực tiễn, nhằm tiếp tục làm rõ những nguyên lý, quan điểm cơ bản, cốt lõi; khẳng định giá trị khoa học, cách mạng và sức sống trường tồn Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản trong thời đại ngày nay và trong sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam. Qua đó, đẩy mạnh đấu tranh, phê phán những quan điểm sai trái, thù địch; bảo vệ và phát triển sáng tạo tư tưởng Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản trong bối cảnh hiện nay.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định: Cách đây 170 năm, vào tháng Hai năm 1848, “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” do C.Mác và Ph.Ăngghen soạn thảo, được xuất bản lần đầu tại Anh. Đây là tác phẩm có giá trị lý luận và thực tiễn to lớn đối với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế nói riêng, đối với sự phát triển của thế giới, sự tiến bộ của nhân loại nói chung. Sự ra đời của “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” là bước ngoặt quyết định đối với sự phát triển của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, đánh dấu sự hình thành về cơ bản lý luận chủ nghĩa Mác. Đó là kết quả của sự kết hợp giữa thành quả nghiên cứu khoa học với việc tổng kết thực tiễn phong trào cách mạng của giai cấp công nhân châu Âu giữa thế kỷ XIX của hai nhà tư tưởng vĩ đại C.Mác và Ph.Ăngghen. Từ khi ra đời đến nay, thực tiễn đã có nhiều đổi thay, nhưng giá trị khoa học và sức sống vững bền của Tuyên ngôn với tư cách là cương lĩnh chính trị của giai cấp công nhân trên toàn thế giới vẫn còn nguyên giá trị. 

Đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: Những thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam, nhất là những thành tựu lớn, có ý nghĩa lịch sử trong sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước hơn 30 năm qua đã khẳng định con đường cách mạng mà Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân Việt Nam lựa chọn: độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là hoàn toàn đúng đắn; đồng thời cũng khẳng định và thể hiện Đảng Cộng sản Việt Nam luôn kiên định, trung thành, không ngừng vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của đất nước và xu thế thời đại.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh báo cáo đề dẫn Hội thảo

Báo cáo đề dẫn Hội thảo, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Phụ trách Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định: Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản ra đời, là sự hội tụ của những giá trị nền tảng, cốt lõi nhất về triết học, chủ nghĩa xã hội khoa học và kinh tế chính trị học. 170 năm đã trôi qua, nhưng Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản vẫn là cương lĩnh, là ngọn cờ chiến đấu của những người cộng sản. Những giá trị và thông điệp thời đại từ Tuyên ngôn vẫn là mục tiêu cao cả của nhân loại hôm nay: Thực hiện sứ mệnh lịch sử toàn thế giới của giai cấp công nhân, thực hiện lý tưởng cộng sản chủ nghĩa là để cho “sự phát triển tự do của mỗi người là điều kiện cho sự phát triển tự do của mọi người”; để các quốc gia – dân tộc được độc lập, tự do, hòa bình, thịnh vượng và hạnh phúc.

Đối với cách mạng Việt Nam, Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản có vị trí đặc biệt quan trọng. Lãnh tụ Hồ Chí Minh tiếp nhận tinh thần của Tuyên ngôn qua đọc và tiếp thu nội dung cơ bản Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lê-nin vào năm 1920 tại Paris (Pháp). Đây là một trong những tác phẩm thể hiện đúng đắn, sinh động tinh thần của Tuyên ngôn trong bối cảnh lịch sử mới của các cuộc cách mạng giải phóng các dân tộc thuộc địa và phụ thuộc. Theo đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác ngoài con đường cách mạng vô sản”. Những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử của sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam trong hơn 30 năm qua là minh chứng sống động thể hiện sự vận dụng, phát triển đúng đắn, sáng tạo tinh thần của Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản trong điều kiện mới.

Tuy nhiên, thực tiễn cải cách, đổi mới ở các nước XHCN; sự phát triển của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, mối quan hệ giữa CNXH và CNTB; quan hệ giữa lợi ích của giai cấp công nhân và lợi ích quốc gia dân tộc; quan hệ giữa tính phổ biến và tính đặc thù của CNXH và con đường đi lên CNXH ở mỗi nước, v.v… đang đặt ra cho các nhà khoa học, các chính khách, các nhà quản lý nhiều vấn đề mới. Trong bối cảnh đó, việc nghiên cứu, đánh giá, vận dụng Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản phải khách quan, toàn diện, phải hiểu được thực chất tinh thần của mỗi nguyên lý, mỗi luận điểm trong tính chỉnh thể của nó, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh. 

                                                                        Toàn cảnh Hội thảo

Tại Hội thảo, các tham luận tập trung đi sâu phân tích bối cảnh ra đời; giá trị, sức sống của các nguyên lý cơ bản trong Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản; sự kế thừa, phát triển, vận dụng trong thực tiễn phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Tiếp tục khẳng định, luận giải sâu sắc nội dung những nguyên lý, tư tưởng cơ bản trong Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản; đồng thời, chỉ ra những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu để bổ sung, phát triển phù hợp điều kiện hoàn cảnh lịch sử mới trong giai đoạn hiện nay của thời đại. Phân tích, làm rõ những thành công và bài học của phong trào cộng sản, công nhân quốc tế dưới ánh sáng Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản. Làm rõ sự vận dụng những nguyên lý và tư tưởng chỉ đạo trong Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản đối với sự nghiệp đổi mới và những vấn đề đặt ra đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam hiện nay. Đấu tranh, phê phán các quan điểm tư tưởng sai trái, thù địch; phủ nhận giá trị lịch sử và hiện thực Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản nói riêng và chủ nghĩa Mác - Lênin nói chung,…

Các tham luận đều thống nhất nhận định: Sự ra đời của tác phẩm vĩ đại này đánh dấu sự hình thành về cơ bản lý luận của chủ nghĩa Mác gồm ba bộ phận hợp thành: triết học, kinh tế chính trị và chủ nghĩa xã hội khoa học. Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản là văn kiện cương lĩnh đầu tiên của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, ngọn cờ dẫn dắt giai cấp công nhân và nhân dân lao động trên toàn thế giới tiến hành cuộc đấu tranh chống lại ách áp bức bóc lột của chủ nghĩa tư bản, đi lên chủ nghĩa xã hội và tiến tới chủ nghĩa cộng sản. 

170 năm đã trôi qua, qua thời gian, những tư tưởng, nguyên lý khoa học trong Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản đã được lịch sử kiểm nghiệm, được thực tiễn cuộc sống khẳng định chân giá trị bất diệt và luôn mang ý nghĩa thời sự nóng hổi. Nó vừa có tính lý luận khoa học sâu sắc và giá trị nhân văn cao cả hướng tới giải phóng triệt để con người; vừa có tính chỉ đạo hoạt động thực tiễn mạnh mẽ, cổ vũ những người cộng sản và những nhà khoa học chân chính tiếp tục nghiên cứu, phát triển, vận dụng sáng tạo tư tưởng của Tuyên ngôn vào hoàn cảnh lịch sử cụ thể hiện nay, để đưa sự nghiệp đấu tranh cách mạng của giai cấp công nhân để đi đến thắng lợi hoàn toàn.

Nhân dịp này, đồng chí Dmitry Georgievich Novikov, Phó Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga đã trao Kỷ niệm chương kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười vĩ đại tặng các đồng chí: Võ Văn Thưởng và Nguyễn Xuân Thắng./.

Tin, ảnh theo  Bùi Thanh, Việt Thắng

(Theo hcma.vn)Học viện Báo chí & Tuyên truyền