Thứ bảy 22/09/2018 16:43 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Thông tin khoa học: "Đại hội XIX của Đảng Cộng sản Trung Quốc - những điểm mới về lý luận và nhân sự"

Thứ sáu 25/05/2018 08:35

Sáng 24/5, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức buổi thông tin khoa học với chủ đề: "Đại hội XIX của Đảng Cộng sản Trung Quốc - những điểm mới về lý luận và nhân sự". PGS,TS Trương Ngọc Nam, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện đã dự và phát biểu chỉ đạo buổi thông tin.

Báo cáo viên của buổi thông tin khoa học là GS,TS Đỗ Tiến Sâm, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Trung Quốc. Tham dự có các đồng chí lãnh đạo các khoa, ban, phòng đơn vị và đông đảo cán bộ, giảng viên, sinh viên của Học viện.

PGS,TS Trương Ngọc Nam, Bí thư Đảng ủy, Giám đóc Học viện phát biểu chỉ đạo tại buổi thông tin khoa học:  "Đại hội XIX của Đảng Cộng sản Trung Quốc - những điểm mới về lý luận và nhân sự"

Phát biểu chỉ đạo tại buổi thông tin khoa học, PGS,TS Trương Ngọc Nam, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện cho biết, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIX Đảng Cộng sản Trung Quốc (từ ngày 18 đến 24-10-2017) đánh dấu một bước phát triển mới của công cuộc xây dựng, hiện đại hóa đất nước theo con đường chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, đánh dấu một giai đoạn mới trong tiến trình lịch sử của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đại hội XIX đi vào lịch sử Đảng Cộng sản Trung Quốc như một sự kiện chính trị quan trọng bởi đã đưa tư tưởng Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời đại mới cùng chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Mao Trạch Đông, lý luận Đặng Tiểu Bình, tư tưởng quan trọng “Ba đại diện”, quan điểm phát triển khoa học thành kim chỉ nam cho hành động của Đảng Cộng sản Trung Quốc, tạo thành hệ thống lý luận về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, giải quyết những vấn đề thực tiễn trong quá trình cải cách và phát triển của Trung Quốc thời gian tới.

Đây là một đại hội với nhiều điểm mới, đưa ra những quyết sách chiến lược trên cơ sở đổi mới tư duy, cách tiếp cận và sự sáng tạo trong việc giải quyết vấn đề có ý nghĩa lý luận và thực tiễn quan trọng đối với công cuộc cải cách và phát triển đất nước, xây dựng Trung Quốc thành một “cường quốc hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa, giàu mạnh, dân chủ, văn minh, tươi đẹp”.  

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Trương Ngọc Nam nhấn mạnh, Việt Nam và Trung Quốc cùng là hai nước xã hội chủ nghĩa, có nhiều nét tương đồng trong chiến lược phát triển đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Nghiên cứu Đại hội XIX của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhằm tham khảo, học hỏi những điểm mới, tiến bộ để vận dụng sáng tạo vào công cuộc xây đựng đất nước ta phát triển vững mạnh trong giai đoạn hiện nay là hết sức cần thiết. Đặc biệt, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, một trường đại học nhưng đồng thời là trường của Đảng, Nghiên cứu về Đại hội XIX của Đảng Cộng sản Trung Quốc là nhằm đáp ứng yêu cầu về thông tin trong giảng dạy, nghiên cứu, học tập của cán bộ giảng viên và học viên, sinh viên. 

GS,TS Đỗ Tiến Sâm, Nguyên Viện trưởng Viên Nghiên cứu Trung Quốc, Báo cáo viên buổi thông tin khoa học về chủ đề  "Đại hội XIX của Đảng Cộng sản Trung Quốc - những điểm mới về lý luận và nhân sự"

Tại buổi thông tin khoa học, lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, sinh viên Học viện đã được nghe GS,TS Đỗ Tiến Sâm, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Trung Quốc giới thiệu về Đại hội XIX của Đảng Cộng sản Trung Quốc; đồng thời phân tích những quan điểm tư tưởng chỉ đạo, những nguyên tắc cơ bản, những phương châm, sách lược cơ bản để phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng và đối ngoại trong“Tư tưởng Tập cận Bình về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời đại mới”... 

GS,TS Đỗ Tiến Sâm cũng đã có những trao đổi, giải đáp cụ thể những câu hỏi mà các cán bộ, giảng viên, sinh viên Nhà trường nêu ra về những vấn đề liên quan đến Đại hội XIX của Đảng Cộng sản Trung Quốc; Những bài học và sự vận dụng, liên hệ thực tiễn tại Việt Nam hiện nay được rút ra từ nghiên cứu về Đại hội XIX của  Đảng Cộng sản Trung Quốc...

Quang cảnh buổi thông tin khoa học "Đại hội XIX của Đảng Cộng sản Trung Quốc - những điểm mới về lý luận và nhân sự"

Tin, Ảnh: Trí Nhân

Học viện Báo chí & Tuyên truyền