Thứ ba 23/01/2018 10:50 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Lịch giảng dạy, học tập học kỳ II, năm học 2016 - 2017 khóa 35B

Thứ năm 01/12/2016 10:44

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch giảng dạy, học tập học kỳ II, năm học 2016 - 2017 khóa 35B cụ thể như sau:

Học viện Báo chí & Tuyên truyền