Thứ bảy 18/08/2018 08:07 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Lịch giảng dạy các lớp K38B học kỳ I năm học 2018 - 2019

Thứ tư 08/08/2018 10:03

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo lịch giảng dạy các lớp K38B học kỳ I năm học 2018 - 2019 cụ thể như sau:


Học viện Báo chí & Tuyên truyền