Thứ hai 16/07/2018 17:10 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Văn Thắng

Thứ năm 11/01/2018 15:29

Học viện Báo chí và Tuyên truyền trân trọng giới thiệu thông tin luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Văn Thắng cụ thể như sau:

- Toàn văn luận án

- Tóm tắt luận án Tiếng Việt

- Tóm tắt luận án Tiếng Anh

- Kết luận mới

- Tóm tắt kết luận mới

Học viện Báo chí & Tuyên truyền