Thứ ba 19/06/2018 00:33 Đăng nhập   | Liên hệ  | English English

Kế hoạch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Nguyễn Tiến Vụ

Thứ ba 16/05/2017 09:36

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo kế hoạch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Nguyễn Tiến Vụ cụ thể như sau:

Học viện Báo chí & Tuyên truyền